Programy, plany  

 
 
 1. "Program ochrony środowiska dla Gminy Oborniki Śląskie na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2021" [Pobierz]
 2. "Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2030" [Pobierz]
 3. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Gmina Oborniki Śląskie [Pobierz]
  • Załącznik nr 1 - Harmonogram rzeczowo-finansowy [Pobierz]
  • Załacznik nr 2 - Podsumowanie inwentaryzacji emisji w ukłądzie tabel SEAP oraz prognoza BAU [Pobierz]
  • Załacznik nr 3 - Zestawienie działań z Programu Ochrony Powietrza dla Strefy Dolnośląskiej [Pobierz]
  • Załącznik nr 4 - Podsumowanie konsultacji społecznych [Pobierz]
  • Załącznik nr 5 - Sprawozdanie z udziału społeczeństwa w ramach przeprowadzonej procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko [Pobierz]
  • Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej - Gmina Oborniki Śląskie [Pobierz]
 4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie [Pobierz]
 5. Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oborniki Śląskie [Pobierz]
 6. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie
  Gminy Oborniki Śląskie w 2016 r. [Pobierz]

 7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie
  Gminy Oborniki Śląskie w 2017 r. [Pobierz]
 8. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomości zwierząt na terenie
  Gminy Oborniki Śląskie w 2018 r. [Pobierz]
 9. UCHWAŁA NR XLI/1407/17 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw [Pobierz]
 10. tekst do uchwały

 

 

Liczba odwiedzin : 1790
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Ignaciuk Magdalena
Czas wytworzenia: 2015-04-22 12:10:06
Czas publikacji: 2018-07-30 14:39:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak