Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap 

 

  

Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap
Numer ogłoszenia: 139751 - 2014; data zamieszczenia: 30.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Obornicki Ośrodek Kultury w Obornikach Śląskich , ul. Dworcowa 26, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 71 310 12 51, faks 71 310 12 51.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja ETAPU I modernizacji i wyposażenia sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - wykonanie prac związanych z przebudową części pomieszczeń obiektu pod klucz, wykonanie pokrycia dachowego nierozprzestrzeniającego ognia NRO, wykonanie osuszania fundamentów budynku wraz z ich podbiciem, wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych, remont klatki schodowej, montaż platformy dla niepełnosprawnych, wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych, wyposażenie meblowe, odprowadzenie wód opadowych poza obręb fundamentów wraz z uzyskaniem częściowego pozwolenia na użytkowanie dla zakresu robót objętego zamówieniem. Szczegółowy zakres robót opisany jest dokumentacją projektową (projekty wykonawcze i projekt budowlany), przedmiarem, STWIORB. ROBOTY BUDOWLANE I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Wykucie z muru ościeżnic drewnianych i skrzydeł drzwiowych wraz z ich oczyszczeniem, 2. Rozebranie posadzki z płytek, skucie nierówności, 3. Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, 4. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach, 5. Wywóz i utylizację gruzu II. ROBOTY MUROWE 1. Podbicie ścian fundamentowych piwnicy z wyk. i zasyp. wykopu z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowyładowczym na odl. do 10 km, 2. Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków YTONG (lub równoważnych, tj. o takich samych parametrach bądź lepszych) z wykonaniem nadproży, 3. Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem jednostronnym i dwustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101 -płyty wodoodporne, 4. Ścianki systemowe z laminatów z płyty wiórowej obustronnie laminowanej żywicami melaminowymi, III. STOLARKA ZEWNĘTRZNA I WEWNĘTRZNA 1. Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5 m2, 2. Drzwi wewnętrzne- okleina CPL np. drzwi PORTA pełne ZWYKŁE I ppoż. EI 30 IV. IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC 1. Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem, 2. Jednostronne pełne umocnienie ścian wykopów o głębokości do 3,0 m 3. Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych murowanych preparatem grunt. 4. Izolacje powierzchni pionowych z papy - pierwsza warstwa, 5. Drenaż i ochrona pionowa ścian fundamentowych z mat Szybki Drenaż - podłoża betonowe, 6. Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNK o wielkości kamienia 1,2 mm, V. OSUSZANIE ŚCIAN PIWNIC 1. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, stropach, belkach, biegach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2, 2. Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km wraz z przyjęciem na wysypisko, 3. Osuszanie pomieszczeń o kubaturze 251-300 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych, 4. Iniekcja grawitacyjna jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 2,5 cegły, 5. Czyszczenie konstrukcji pełnościennych do stopnia St 3 - stan wyjściowy powierzchni B, 6. Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych wyrobami jednoskładnikowymi - międzywarstwy i emalie cienko powłokowe (zużycie teoretyczne 0.2 dm3 / m2), 7. Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach, stropach i podciągach, VI. WYKONANIE TYNKÓW I OKŁADZIN Z PŁYTEK, SUFITÓW PODWIESZONYCH, VII. POSADZKI 1. Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej metodą kombinowaną wraz z wykonaniem cokolików, 2. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro i z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm, 3. Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa gr. 15 mm, 4. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z wykonaniem obrzeży, 5. Wycieraczka zewnętrzna i wewnętrzna systemowa, VIII. ROBOTY MALARSKIE IX. POKRYCIE DACHU 1. Pokrycie dachowe z papy na dachach drewnianych jednowarstwowe -papa NRO, 2. Odprowadzenie wody opadowej poza obręb fundamentów - rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej układane na terenie, X. ELEMENTY STALOWE 1. Wykonanie nadproża stalowego w toalecie wraz z wykuciem gniazd, 2. Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - masa elementu 50 kg -element do podwieszeń pod zadaszeniem zewnętrznym, montaż wycieraczek, XI. WYPOSAŻENIE TOALET WRAZ Z ZABUDOWĄ KUCHENNĄ, XII. ZABEZPIECZENIA PPOŻ. XIII. PLATFORMA SCHODOWA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH XIV. INSTALACJE SANITARNE 1. Instalacje wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, z rurociągów miedzianych o średnicy zewnętrznej 28 mm, 22 mm, 18 mm, 15mm wraz z trójnikami, kolanami, izolacją, zaworami kulowymi i czerpalnymi itp. 2. Elektryczny podgrzewacz wody 120 l, 3. Pompa cyrkulacyjna Q=0,12 l/s, H=0,8m, 4. Płukanie instalacji wraz z próbami, 5. Kanalizacja sanitarna z rur PCV o średnicy 110 mm, 75 mm, 50 mm układana w gruncie oraz podwieszana w obejmach wraz z trójnikami, kolanami, uszczelkami, czyszczakami, wpustami ściekowymi, 6. Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m wraz z wykonaniem zasypek, 7. Próby szczelności, zabezpieczenia ppoż. 8. Posypki i zasypki 9. Montaż umywalek, zlewozmywaków, pisuaru i brodzika natryskowego, 10. Montaż ustępu z płuczką ustępową, 11. Izolacje z pianki poliuretanowej grubości 20, 25 mm w płaszczu PCV dla rurociągów o średnicy zewnętrznej 20, 25, 32, 40, 50 63mm, 12. Montaż baterii, zaworów kątowych, przelotowych, regulacyjnych, bezpieczeństwa i czerpalnych, XV. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1. Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. 150 mm - udział kształtek do 35 %, 2. Montaż i dostawa wentylatorów, wyrzutni dachowych, 3. Montaż i dostawa podstaw dachowych, 4. Montaż i dostawa zaworu wentylacyjnego wywiewnego typ KK-150, 5. Montaż i dostawa kurtyny powietrznej o mocy 400 V; 9 kW, XVI. INSTALACJE C.O. 1. Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm, 2. Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych konwektorów, nagrzewnic o połączeniu spawanym XVII. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. Montaż rozdzielnicy TX, 2. Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 20 pól, 3. Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w cegle objętości do 0.1 dm3, 4. Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach, 5. Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych do 1kg na ścianie (2 mocow.), 6. Roboty budowlane przy instalacjach elektrycznych, 7. Układanie kabli wraz z zarobieniem końcówek, 8. Konstrukcje wsporcze, koryta i kanały kablowe, 9. Układanie kabli w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych oraz na konstrukcjach wsporczych, 10. Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2, 11. Uziomy ze stali profilowanej miedziowane, 12. Przewody kabelkowe układane w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe oraz w korytach i kanałach kablowych, 13. Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, 14. Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze i podwójne, 15. Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2 i 3 biegunowe, 16. Łączniki i przyciski jednobiegunowe, dwubiegunowe, podtynkowe i natynkowe w puszce instalacyjnej, czujki ruchu, 17. Montaż opraw oświetleniowych, 18. Badania, pomiary, samoczynne wyłączenia, sprawdzenia, 19. Wykonanie uszczelnień i przejść masami ognioochronnymi, XVIII. INFORMACJE OGÓLNE Obiekt budynku Obornickiego Ośrodka Kultury zlokalizowany jest na działce nr 43, AM13 w Obornikach Śląskich przy ulicy Dworcowej 26. Inwestor posiada pozwolenie na budowę nr 978/09 z dnia 24.06.2009r. dla inwestycji pn. Modernizacja i wyposażenie sali widowiskowej Obornickiego Ośrodka Kultury w Obornikach Śląskich - I Etap. W dniu 26.04.2012r. złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy zawiadomienie o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych dla w/w inwestycji. Do dnia ogłoszenia przedmiotowego przetargu wykonywane były w obiekcie różnorodne roboty rozbiórkowe i porządkowe. Przedmiotem ogłoszonego postępowania jest wykonanie Etapu I inwestycji polegającego na wykonanie przebudowy części pomieszczeń: toalety damskie, męskie oraz dla niepełnosprawnych, kuchni, remontu klatki schodowej za sceną, osuszanie fundamentów budynku wraz z wykonaniem izolacji, podbiciem fundamentów, odprowadzeniem wód deszczowych od strony ulicy Pięknej, dostawa i montaż platformy dla niepełnosprawnych, przystosowanie pokrycia dachu do wymagań ppoż. NRO, wykonanie instalacji sanitarnych wodociągowych, kanalizacyjnych i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznych wraz z uzyskaniem przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego częściowego pozwolenia na użytkowanie dla zakresu robót objętego zamówieniem. Zamawiający dla przedmiotowego zadania uzyskał dofinansowanie z programu Rozwój infrastruktury kultury-Infrastruktura domów kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury. W związku z tym Wykonawca wyłoniony w drodze postępowania zobowiązany będzie do przygotowania dla Zamawiającego wymaganej przez instytucję dofinansowującą dokumentów. UWAGA: prace prowadzone będą na czynnym obiekcie w związku z tym Zamawiający zastrzega, że w uzgodnionych przypadkach roboty mogą być prowadzone w terminach wieczornych i/lub nocnych. Przedstawiony wyżej opis ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączona do SIWZ dokumentacja projektowa i przedmiary robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Roboty należy wykonać na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego opatrzonego stosownym pozwoleniem na budowę. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami i częściowym pozwoleniem na użytkowanie obiektu. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej trzech robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych obiektów o podobnej powierzchni i kubaturze do obiektu będącego przedmiotem zamówienia o wartości łącznej 500 000 złotych brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany terminu wykonania roboty budowlanej, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; c) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:                                      Oborniki Śląskie, dnia 30.06.2014 r.  

                                                                                                                       Dyrektor Obornickiego Ośrodka Kultury

                                                                                                                                              Halina Muszak

- SIWZ (241.7 KB)

- Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (92.3 KB)

- Załącznik nr 2: Wzór umowy (154.2 KB)

- Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.6 KB)

- Załącznik nr 4: Wykaz robót budowanych (49.9 KB)

- Załącznik nr 5: Wykaz osób (44.7 KB)

- Załącznik nr 6: Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (34.8 KB)

- Załącznik nr 7: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.8 KB)

- Załącznik nr 8: Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.3 KB)

- Załącznik nr 9.1: Przedmiar robót - A toalety (112.1 KB)

- Załącznik nr 9.2: Przedmiar robót - IE-ETAP I (60.3 KB)

- Załącznik nr 9.3: Przedmiar robót - IS-ETAP I (59.8 KB)

- Załącznik nr 10: Projekt budowlany (8.7 MB)

- Załącznik nr 11:  Projekt budowlano-wykonawczy Etapu I (11.7 MB)

- Załącznik nr 12: Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (1.7 MB)

 


Liczba odwiedzin : 709
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-06-30 15:55:24
Czas publikacji: 2014-06-30 15:55:24
Data przeniesienia do archiwum: Brak