Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i Gminie Oborniki Śląskie 

 

  

Oborniki Śląskie: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i Gminie Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 160935 - 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i Gminie Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa linii kablowych oświetlenia drogowego wraz ze słupami oświetleniowymi i oprawami w mieście i gminie Oborniki Śląskie I. BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ULICACH: SIKORSKIEGO, SŁONECZNIKOWA, NASTURCJOWA, NAGIETKOWA ORAZ IRYSOWA WE WSI OSOLIN Zadanie obejmuje budowę trzech z czterech zaprojektowanych obwodów linii kablowej oświetlenia ulicznego w Osolinie: 1) roboty ziemne, 2) ułożenie kabli wybranego fragmentu projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Osolin (tj. Obwód nr II, III, IV - obwód nr I pozostanie do realizacji w przyszłości), Inwestor zobowiązuje się przekazać na niniejsze zadanie 1500 metrów kabla zgodnego ze specyfikacją projektową, zabezpieczonego w zasobach własnych Inwestora. 3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu parkowego cylindrycznie ocynkowanego S-40C o wysokości h = 4 m na fundamencie F75/ 200 lub równoważne - 27 szt., 4) montaż opraw wybranego fragmentu projektu oświetlenia drogowego w miejscowości Osolin (tj. Obwód nr II, III, IV - obwód nr I pozostanie do realizacji w przyszłości), typu parkowa sodowa OCP-70-PA/II lub równoważne - 27 szt., Inwestor zobowiązuje się przekazać na niniejsze zadanie 27 sztuk opraw zgodnych ze specyfikacją projektową, zabezpieczonych w zasobach własnych Inwestora. 5) punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem) z układem pomiarowym, 6) badania linii kablowej, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, badania i pomiary instalacji uziemiającej, 7) pomiar geodezyjny powykonawczy. II. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO WE WSI KOTOWICE 1) roboty ziemne, 2) ułożenie kabli - 900 m, 3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych PP-ŻN10 - 17 szt., oraz PB-ŻN10 lub równoważne - 4 szt., 4) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu Schreder Nano 70W lub równoważne - 23 szt., 5) punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem), 6) badania linii kablowej, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, badania i pomiary instalacji uziemiającej, 7) pomiar geodezyjny powykonawczy. III. ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ŁĄCZNIKU MIĘDZY ULICAMI KORZENIOWSKIEGO, A II ARMII WOJSKA POLSKIEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 1) roboty ziemne, 2) ułożenie kabli - 58 m, 3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu S40 o wysokości h = 4 m wyposażone w wysięgniki typ W1113 na fundamencie lub równoważne - 2 szt., 4) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OW S-70W firmy Rosa z kloszem kulowym 400 k-180 lub równoważne - 2 szt., 5) połączenie z istniejącą instalacją oświetlenia ulicznego 6) badania linii kablowej, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, badania i pomiary instalacji uziemiającej, 7) pomiar geodezyjny powykonawczy. IV. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICACH: FREDRY, ENERGETYCZNEJ ORAZ MIŁOSZA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 1) roboty ziemne, 2) ułożenie kabli - 728 m, 3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu S40 o wysokości h = 4 m wyposażone w wysięgniki typ W1113 na fundamencie lub równoważne - 21 szt., 4) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OW S-70W firmy Rosa z kloszem kulowym 400 k-180 lub równoważne - 21 szt., 5) punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem), 6) badania linii kablowej, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, badania i pomiary instalacji uziemiającej, 7) pomiar geodezyjny powykonawczy. V. BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ULICY LIPOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - SIĘGACZ PRZY PARKU 1) roboty ziemne, 2) ułożenie kabli - 211 m, 3) montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu S40 o wysokości h = 4 m na fundamencie lub równoważne - 7 szt., 4) montaż opraw oświetlenia zewnętrznego typu OPA-1 S-70W firmy Rosa z kloszem Auris lub równoważne - 7 szt., 5) punkt sterowniczy (wyposażenie zgodnie z projektem), 6) badania linii kablowej, badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania, badania i pomiary instalacji uziemiającej, 7) pomiar geodezyjny powykonawczy. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Przedstawiony wyżej opis przedmiotu zamówienia ma charakter jedynie informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ projekty i przedmiary robót. Zamawiający sugeruje dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Roboty należy wykonać na podstawie posiadanych przez Zamawiającego projektów budowlano-wykonawczych opatrzonych stosownymi pozwoleniami na budowę. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej, opracowania zamontowania i zdemontowania Tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogi i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
5 000.00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 PLN)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: zrealizowanie w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak roboty będące przedmiotem zamówienia, w tym: budowa oświetlenia drogowego słupowego o wartości łącznej co najmniej 300 000,00 złotych brutto. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB
   i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany terminu wykonania roboty budowlanej, której konieczność zaistniała wskutek okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, o czas wynikający z tych okoliczności; b) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; c) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.08.2014 godzina 13:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich,
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ (174.9 KB)

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (85.8 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (65.8 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.8 KB)

- Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (49.2 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz osób (44 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.3 KB)

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.1 KB)

- Załącznik nr 9 Przedmiar i projekt budowlany Osolin (6 MB)

- Załącznik nr 10 Przedmiar i projekt Kotowice (1.4 MB)

- Załącznik nr 11 Przedmiar i projekt Korzeniowskiego, II Armii WP (14.3 MB)

- Załącznik nr 12 Przedmiar i projekt Energetyczna, Fredry, Miłosza (39.6 MB)

- Załącznik nr 13 Przedmiar i projekt Lipowa (21 MB)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- Odpowiedzi na pytania z dnia 01.08.2014 r. (49 KB)

odpowiedzi-zapytanie 2 oświetlenie (90.8 KB)

- przedmiar Fredry, Energetyczna Miłosza 8-8-2014 (890 KB)

- przedmiar Korzeniowskiego 8-8-2014 (1022.8 KB)

- przedmiar Lipowa 8-8-2014 (808.9 KB)

odpowiedzi-zapytanie 3 oświetlenie (67.4 KB)

 

UWAGA: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 14.08.2014 r.

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.08.2014 r. (93.6 KB)

 

Oborniki Śląskie, dnia 24.07.2014 r.                                          Z up. BURMISTRZA

                                                                                           Zastępca Burmistrza

                                                                                               mgr Karol Kos

 


Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-07-24 10:48:06
Czas publikacji: 2014-07-24 10:48:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak