Zapytanie ofertowe na: Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno w gminie Oborniki Śląskie 

 

zapytanie ofertowe na:
Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno w gminie Oborniki Śląskie 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno w gminie Oborniki Śląskie

 

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

1

  Marta Chomin - podinspektor ds. budownictwa tel. (71) 310-35-19 w. 437

e-mail chomin@oborniki-slaskie.pl

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR tel. (071) 310 35 19 w. 445

e-mail malkiewicz@oborniki-slaskie.pl

Tryb zamówienia: uproszczone (pozaustawowe) – zapytanie ofertowe

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest zaproszenie do składania ofert z istotnymi warunkami zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Zaproszenie do składania ofert ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Projekt budowlano - wykonawczy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Bagno w gminie Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat przed złożeniem oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej z projektem opatrzonym pozwoleniem na budowę.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz usług projektowych-

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania pracami projektowymi, będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w -Wykazie osób- i -Oświadczeniu o posiadanych uprawnieniach-.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punk obsługi interesantów do dnia 2015-07-10 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-07-02

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym (48.5 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (39.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (68.2 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz dostaw (43 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (37 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (31 KB)

08 Załącznik nr 7_Wypis i wyrys z MPZP (1.9 MB)

09 Załącznik nr 8_Mapa ewidencyjna dla obszaru objętego zamówieniem (139.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 1406
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-07-02 12:47:40
Czas publikacji: 2015-07-02 12:47:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak