Zapytanie ofertowe: Dostawa i montaż pieca nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w ramach projektu pn. Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie. 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.56.2014                                                                                        Oborniki Śląskie, 2014-12-16

 

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Dostawa i montaż pieca nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w ramach projektu pn. Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie.

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pieca nadmuchowego na paliwa stałe
„Robust - D” 45 KW w miejscowości Lubnów, gm. Oborniki Śląskie.

Charakterystyka pieca:

- Piec górnego palenia.

- Komora paleniska wyłożona jest okładziną ceramiczną.

- Paliwo – drewno kawałkowe, trociny oraz inne odpady drzewne, węgiel brunatny.

- Powietrze przeznaczone do ogrzania pomieszczenia czerpane jest z dolnej części hali
i tłoczone przez wymiennik pieca, następnie rozprowadzone zostaje kanałami transportującymi powietrze.

WERSJE PIECA ROBUST TYPU D

Piece produkowane są w wielkościach 25 kW, 35 kW, 45 kW i oznaczone są jako piece typu:

D-25, D-35, D-45

ZALETY:

- ciepło odczuwalne od momentu uruchomienia pieca,

- duża oszczędność kosztów ogrzewania w porównaniu z innymi rozwiązaniami,

- brak instalacji CO oraz strat w przesyłaniu gorącego powietrza,

- zwarta, modułowa, nowoczesna konstrukcja,

- prosta obsługa oraz wysoka wydajność,

- duża żywotność urządzenia,

- brak czynnika korodującego w wymienniku oraz instalacji,

- w okresie letnim piec może służyć jako klimatyzator,

- piec nie wymaga pomieszczenia specjalistycznego (kotłowni),

- brak wymogu badań specjalistycznych – UDT.

OBSŁUGA:

Sterowanie pracą pieca jest automatyczne. Obsługa ogranicza się jedynie do ręcznego załadunku paliwa oraz konserwacji urządzenia.

Występuję wersje wyprowadzenia powietrza pojedyncza i poczwórna.

DANE TECHNICZNE:

- moc urządzenia 45 KW.

- wymiar czopucha – 160 x 160 mm

- wymagana średnica komina - FI 180 mm

- ilość ogrzanego powietrza - 2700 m3/H

- pojemność komory załadowczej - 90L.

- wymiary: szer. 850 mm, wys. 1740 mm, głęb. 1150 mm

- waga - 350 kg

- wymagany ciąg komina - 30 Pa.

- możliwości grzewcze - (230-300 m2) / MAX  900m3 dla zapatrz. 50W /m3

ZUŻYCIE PALIWA

Szacunkowe zużycie paliwa jest zależne od:

• Temperatury zewnętrznej,

• Przenikalności termicznej ścian budynku,

• Częstotliwości otwierania bram,

• Ilości powietrza wypompowywanego z hali przez transport pneumatyczny,

• Kaloryczności paliwa.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

II.                Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.01.2015 r.

III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy. 

3

Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                  Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                     Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

V.    Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich

VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, e-mailem) na Formularzu Oferty
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 23.12.2014 r. do godz. 09:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Dostawa i montaż pieca nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w ramach projektu pn. Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie.”

VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

- Martyna Ostaszewska

- tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

  VIII.       Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej: Referat Zamówień Publicznych.

Załączniki:                                                                                  Oborniki Śląskie, dn. 16.12.2014 r.

1)      Formularz ofertowy (74.1 KB)

2)      Wzór umowy (71.6 KB)

3)      Oświadczenie o spełnianiu warunków (53.4 KB)

Zaproszenie do złożenia oferty (71.2 KB)

                                                                                                               BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                          Arkadiusz Poprawa

                                                                                                                ............................................................
                                                                                                                            
                           (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 528
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-12-16 14:12:57
Czas publikacji: 2014-12-16 14:12:57
Data przeniesienia do archiwum: Brak