Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

(  zamieszczone w BZP w dniu 10.09.2014, nr ogłoszenia: 193151 - 2014)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

2

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych

tel. (71) 310-35-36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

MODERNIZACJA POLEGAJĄCA NA REMONCIE INSTALACJI DO SEPARACJI SKRATEK, SEDYMENTACJI OSADU W OSADNIKACH I ODWADNIANIA MECHANICZNEGO OSADU NA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W OBORNIKACH ŚLĄSKICH.

Wspólny Słownik Zamówień: 45252200-0 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków, 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia, 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-02-28

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, wyposażenie w urządzenia technologiczne łącznie z instalacjami sterującymi co najmniej dwóch oczyszczalni ścieków o zbliżonym schemacie działania i przepustowości min. Qmaxd = 2400,0 m3/d łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami technologicznymi będącymi przedmiotem zamówienia,

- co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki będącymi przedmiotem zamówienia,

- co najmniej jedną osobą z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

- informacji zawartych w druku WYKAZ OSÓB,

- oświadczenia o posiadanych uprawnieniach,

- oświadczenia podmiotu o udostępnieniu zasobów niezbędnych do wykonania powierzonej funkcji, jeżeli podmiot ten nie jest pracownikiem Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1) opłacający bez zwłok podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

- zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUZ.

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, lub

- oświadczenia o gotowości zawarcia w/w ubezpieczenia przed terminem podpisania umowy na wykonanie przedmiotowego zadania.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14 982.00 zł (słownie:  czternaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dwa  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-09-26 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-09-10

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (194.1 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (53.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (115.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (49 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (83 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (51.5 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (48 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (62.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (61 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (85.1 KB)

11 Załącznik nr10_Projekt budowlano-wykonawczy - Plan Zagosp. Terenu Działki (1.4 MB)

12 Załącznik nr11_Projekt budowlano-wykonawczy cz. Instalacyjna (9.7 MB)

13 Załącznik nr12_Projekt budowlano-wykonawczy cz. Elektryczna (1.6 MB)

14 Załącznik nr13_Specyfikacje techniczne (501.1 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odpowiedzi-zapytanie 1 (73.5 KB)

- załącznik do odpowiedzi-zapytanie 1 (194.2 KB)

2) odpowiedzi-zapytanie 2 (75.2 KB)

 


Liczba odwiedzin : 674
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-09-10 15:26:49
Czas publikacji: 2014-09-10 15:26:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak