Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich 

 

  

Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich
Numer ogłoszenia: 195587 - 2014; data zamieszczenia: 12.09.2014


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego przy ulicy Trzebnickiej 1 w Obornikach Śląskich. I. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 1. Rozebranie rynien, rur spustowych, spustów, obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 2. Rozebranie pokrycia z blachy na rąbek stojący. 3. Rozbiórki elementów budowlanych. 4. Demontaż i montaż instalacji odgromowych, masztów, deskowań, drabin itp. 5. Transport i utylizacji materiałów z rozbiórek: papa, gruz, styropian itp. 6. Przewóz i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. II. ROBOTY BUDOWLANE 1. Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe, narożne i koszowe. 2. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm i ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL. 3. Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk. 4. Pokrycie dachów blachą profilowaną z powłoką poliuretanową lub inną o wymaganych parametrach technicznych, gwarancja techniczna 50 lat, gwarancja estetyczna 20 lat grubości 0.50 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 47,5 cm - kolor grafit. 5. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL. 6. Rury spustowe dachowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL. 7. Sprawdzenie, wyprostowanie, polutowanie uszkodzeń rur spustowych okrągłych lub kwadratowych , umocowanie obruszonych uchwytów. 8. Montaż masztu antenowego (stojak) do 120 kg. 9. Obrobienie (sztyc), słupów, w dachach krytych blachą z blachy powlekanej. 10. Dostawa i montaż wyłazu dachowego fabrycznie wykończonego. 11. Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym blachą. 12. Montaż wsporników naciągowych z dwoma złączkami przelotowymi naprężającymi na dachu krytym papą lub blachą. 13. Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat. III na kominach ponad dachem spadzistym. 14. Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m 15. Pomiary instalacji odgromowych. 16. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia mata strukturalna pod blachę. 17. Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo - analogia zabezpieczenie dachu podczas prowadzenia robót. 18. Inne roboty i materiały nie wymienione a niezbędne do realizacji prac. IV. DANE LICZBOWE Dach budynku Urzędu Miejskiego jest dachem spadzistym (kat nachylenia około 35%) o kształcie prostokąta, pokrytym blachą na rąbek stojący. V. INFORMACJE OGÓLNE Obiekt zlokalizowano w Obornikach Śląskich, gm. Oborniki Śląskie, ulica Trzebnicka 1. Celem prowadzonego postępowania jest wyłonienie Wykonawcy prac na przeprowadzenie remontu pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ przedmiar robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 19.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 000.00 PLN (słownie: jeden tysiąc 00/100 PLN).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na wykonaniu i/lub remoncie pokrycia dachowego w tym jeden o pokryciu blachą na rąbek stojący, o powierzchni min. 400 m2 łącznie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: a) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane, w przypadku wystąpienia tzw. Siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonywania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy), a także w przypadku niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego uzyskanie niezbędnych do realizacji celu Inwestycji decyzji, zezwoleń i uzgodnień (do wydania których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów), jak również w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, a także innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, b) zmiana danych podmiotowych dotyczących wykonawcy, lokalizacji siedziby wykonawcy, c) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za wykonane roboty, d) zmiany danych osobowych - zmiany osób (personelu), e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich, f) zmiany korzystne dla zamawiającego, g) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego, h) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Wszystkie powyższe postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy, jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga aneksu: 1) zmiana w zakresie wykonywania poszczególnych czynności Wykonawcy, która będzie obowiązywała pod warunkiem wydania pisemnego polecenia wykonania, bądź odstąpienia od wykonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://bip.oborniki-slaskie.pl lub w Urzędzie Miejskim w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1 w pokoju nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2014, godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Ślaskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Oborniki Śląskie, dn. 12.09.2014 r.                                            Burmistrz Obornik Śląskich

                                                                                               mgr Sławomir Błażewski

 

ZAŁACZNIKI:

- SIWZ (155.6 KB)

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (79.3 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (102.4 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.3 KB)

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.7 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych (49 KB)

- Załącznik nr 6 Wykaz osób (49.9 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.7 KB)

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.9 KB)

- Załącznik nr 9 Przedmiar robót (34.2 KB)

- ZAŁĄCZNIK NR 9 - PRZEDMIAR ROBÓT - KOREKTA (42 KB)

- OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (91.6 KB)

- Pytania i odpowiedzi z dnia 23.09.2014 r. (14.8 KB)

- Pytania i odpowiedzi z dnia 29.09.2014 r. (13.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 628
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-09-12 16:11:44
Czas publikacji: 2014-09-12 16:11:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak