Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - BUDOWA KOLUMBARIUM K1 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - BUDOWA KOLUMBARIUM K1 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - BUDOWA KOLUMBARIUM K1

(  zamieszczone w BZP w dniu 22.09.2014, nr ogłoszenia: 200943 - 2014)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W OBORNIKACH ŚLĄSKICH - BUDOWA KOLUMBARIUM K1

Wspólny Słownik Zamówień: 45215400-1 - Roboty na cmentarzach

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót i projektu budowlanego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-03-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: w ciągu ostatnich pięciu  lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowania co najmniej dwóch podobnych robót  o wartości zamówienia min. 90 000,00 zł łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH  popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 800.00 zł (słownie:  jeden tysiąc osiemset  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-10-09 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2014-09-22

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (154.7 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (42 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (100.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (67.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (38 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (47.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (56.6 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt zagospodarowania terenu cz.1 (8.7 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt zagospodarowania terenu cz.2 (7.5 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt kolumbarium K1 (6.2 MB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

1) odpowiedzi-zapytanie 1 (72.6 KB)

- załącznik do odpowiedzi - zapytanie 1 OGŁOSZENIE O ZMANIE OGŁOSZENIA ZE ZMIANĄ TERMINU SKŁADANIA OFERT (48 KB)

2) odpowiedzi-zapytanie 2 (61.9 KB)

- załącznik do odpowiedzi-zapytanie 2 - kolumbarium K1 - wizualizacja (112.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 775
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-09-22 14:20:47
Czas publikacji: 2014-09-22 14:20:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak