OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LEŚNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI OSOLA - ETAP I 

 

  

Oborniki Śląskie: BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LEŚNEJ WRAZ
Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM DROGOWYM W MIEJSCOWOŚCI OSOLA - ETAP I


Numer ogłoszenia: 327090 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI GMINNEJ - ULICY LEŚNEJ WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM DROGOWYM
W MIEJSCOWOŚCI OSOLA - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Budowa drogi gminnej - ulicy Leśnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym w miejscowości Osola - ETAP I. Prace niezbędne do zrealizowania zadania:
I. LOKALIZACJA I STAN ISTNIEJĄCY Obiekt zlokalizowano w Osoli, między skrzyżowaniami z drogą powiatową nr 1358D ulica Kolejowa i drogą gminną ulicą Wczasową, na działkach nr 270/1, 512, 286, 451, 273, 272, 288/1 AM-1 obręb Wielka Lipa-Osola. Trasa zaprojektowanej drogi przebiega po istniejącej drodze gruntowej - długości 230 mb w Etapie I. Na terenie objętym opracowaniem występują: sieci elektryczne, telekomunikacyjne wodno-kanalizacyjne oraz sieć kanalizacji deszczowej. Przy prowadzeniu prac w pobliżu jakichkolwiek uzbrojeń podziemnych należy prowadzić roboty ręcznie ściśle trzymając się zaleceń właścicieli mediów. II. ZAKRES ROBÓT 1. KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I (od studni S2 do studni S9) a) Roboty ziemne związane z montażem rurociągów, studni rewizyjnych i studzienek ściekowych. b) Montaż kanału deszczowego PVC fi 300 mm o długości - 216 m. c) Montaż kanału deszczowego PVC fi 160 mm
o długości - 18 m. d) Montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 2 szt. e) Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego o śr. 600 mm z włazem typu ciężki D400 - 5 szt. f) Montaż studzienek ściekowych ulicznych betonu o śr. 500 mm
z osadnikiem bez syfonu - 8 szt. g) Montaż rur PCW fi 140 mm o długości - 8 m. h) Próba wodna kanałów rurowych. 2. BUDOWA JEZDNI - ETAP I (zaznaczony w pliku Plan Zagospodarowania Terenu - załącznik nr 15) a) Obsługa budowy: geodezyjna, geotechniczna oraz nadzór. b) Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: - Roboty pomiarowe. - Cięcie nawierzchni bitumicznych. - Frezowanie nawierzchni bitumicznej. - Rozbieranie krawężników, oporników kamiennych, oraz ław betonowych. - Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu w zakresie wykonawcy. c) Wycinka drzew piłą mechaniczną oraz mechaniczne karczowanie pni. d) Roboty ziemne: e) Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni. f) Załadunek, wywóz i utylizacja urobku w zakresie wykonawcy. g) Formowanie i zagęszczanie nasypów, profilowanie i zagęszczanie podłoża. h) Roboty drogowe: i) Wykonanie warstwy odsączającej z piasku w korycie - 1424,50 m2. j) Wykonanie podbudowy pod jezdnią z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznego o grubości po zagęszczeniu 25 cm - 1285,00 m2. k) Wykonanie krawężników betonowych na ławie betonowej - 465,00 m. l) Skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej zgodnie ze specyfikacją techniczną - 1285,00 m2. m) Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grub. 7 cm - 1285,00 m2. n) Skropienie emulsją asfaltową podbudowy bitumicznej - zgodnie ze specyfikacją techniczną - 1285,00 m2. o) Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S grub 5 cm - 1285,00 m2. p) Regulacja urządzeń: studzienek dla włazów kanałowych, dla zaworów wodociągowych, skrzynka hydrantu, studzienki telefonicznej, zabezpieczenie kabli energetycznych teletechnicznych rurami ochronnymi PCW. 3. BUDOWA CHODNIKA a) Do wykonania w kolejnych etapach. 4. BUDOWA ZJAZDÓW a) Do wykonania w kolejnych etapach. III. INFORMACJE OGÓLNE: Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ przedmiar robót i projekt budowlano-wykonawczy. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów pierwszego gatunku, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7, 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
9 000.00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy 00/100 PLN)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na budowie dróg z asfaltobetonu o łącznej powierzchni minimum 1.000 m2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg bez ograniczeń, który będzie również kierownikiem budowy. Kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci sanitarnych bez ograniczeń, a także inne osoby wymagane do prawidłowego realizowania zadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
  z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
  w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu
  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
  o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zmiana Umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych okoliczności: a) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy na roboty budowlane,
w przypadku wystąpienia tzw. Siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych uniemożliwiających zachowanie technologii wykonania robót a także w przypadku wystąpienia robót dodatkowych koniecznych do wykonywania podstawowego zakresu zadania oraz konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej (fakt ten zostanie potwierdzony wpisem do dziennika budowy), a także w przypadku niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego uzyskanie niezbędnych do realizacji celu Inwestycji decyzji, zezwoleń i uzgodnień (do wydania których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów), jak również w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć zjawisk geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie budowy, a także innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie niewybuchu, itp., co może spowodować konieczność przedłużenia terminu wykonania Umowy, b) zmiana danych podmiotowych dotyczących wykonawcy, lokalizacji siedziby wykonawcy, c) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za wykonane roboty, d) zmiany danych osobowych - zmiany osób (personelu), e) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu Umowy, spowodowanych działaniem osób trzecich, f) zmiany korzystne dla zamawiającego, g) konieczności zmiany terminu realizacji Umowy, w przypadku wystąpienia potrzeby udzielenia zamówienia dodatkowego, h) nastąpią zmiany technologiczne spowodowane pojawieniem na rynku rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w formie aneksu do Umowy, jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany.

4. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie wymaga aneksu: 1) zmiana w zakresie wykonywania poszczególnych czynności Wykonawcy, która będzie obowiązywała pod warunkiem wydania pisemnego polecenia wykonania, bądź odstąpienia od wykonania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich,
ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                 Oborniki Śląskie, dn. 02.10.2014r.                     Zastepca Burmistrza

                                                                                                                                           mgr Karol Kos

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ (164.6 KB)

- Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (84.6 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (117.2 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32 KB)

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.7 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz robót budowlanych (48.9 KB)

- Załącznik nr 6 Wykaz osób (47.2 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33.4 KB)

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.9 KB)

- Załącznik nr 9 Przedmiar robót szczegółowy - kanalizacja (46.3 KB)

- Załącznik nr 10 Przedmiar robót drogowych (76 KB)

- Załącznik nr 11 Projekt budowlany (25.2 MB)

- Załącznik nr 12 Projekt Wykonawczy Organizacji Ruchu Docelowego (2 MB)

- Załącznik nr 13 Projekt Wykonawczy Organizacji Ruchu Zastępczego (3.3 MB)

- Załącznik nr 14 Badania podłoża (1.3 MB)

- Załącznik nr 15 Plan Zagospodarowania Terenu (3.6 MB)

- Załącznik nr 16 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (642.5 KB)

 


Liczba odwiedzin : 705
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2014-10-02 14:16:36
Czas publikacji: 2014-10-02 14:16:36
Data przeniesienia do archiwum: Brak