Zapytanie ofertowe: Wykonanie ulotek edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Znak sprawy: ZP.271.47.2014                                                                                    Oborniki Śląskie,  2014-10-10
                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie                              

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie ulotek edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich

I.              Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 1000 sztuk ulotek edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ulotki w formacie A4, składane na 3 części, pełen kolor, połysk, papier 120g/m2, wersja polska.

W ramach usługi wchodzi: wykonanie projektu, skład i druk ulotek.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy opracowanie tekstowe oraz fotografie, na podstawie, których Wykonawca wykona projekt ulotki.

Na ulotkach powinny znaleźć się: logotypy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, logo Gminy Oborniki Śląskie oraz zapis: „Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.”

Przedmiot niniejszego zamówienia powinien być wykonany z jak najwyższych jakościowo materiałów, z dbałością o jakość wykonania.

Opracowanie będzie dostępne w internecie w wersji elektronicznej.

Gmina Oborniki Śląskie będzie mieć majątkowe prawa autorskie do ulotek w formie papierowej, jak i elektronicznej.

2.      Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 usług polegających na wykonaniu ulotek.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ USŁUG.

3

Potencjał techniczny                                                                                                  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

 III.             Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena– waga 100%

 

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                   Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                    Cena badana

IV.              Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.                Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie: do 30 października 2014 r.

VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:   

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, mailem lub faxem) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 15.10.2014 r. do godz. 10.30.

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej

dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez

Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie ulotek edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich”.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

   e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

    tel. 71/ 310 35 19 wew. 420, fax: 71/ 310 22 95

 Załączniki:

- Formularz ofertowy (86.3 KB)

-  Oświadczenie o spełnianiu warunków  (878.9 KB)

Wykaz zrealizowanych usług (25.4 KB)

- Zaproszenie do składania ofert (110.5 KB)

                                  Oborniki Śląskie, dn. 10.10.2014 r.            

                                                                                                                           BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH 

                                                                                                                                 mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 609
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-10-10 12:09:10
Czas publikacji: 2014-10-10 12:09:10
Data przeniesienia do archiwum: Brak