Zapytanie ofertowe: Wykonanie tablic edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

Znak sprawy: ZP.271.48.2014                                                                 Oborniki Śląskie,  2014-10-10
                                                                                                                                                                                                                                                        

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie                              

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Wykonanie tablic edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich

I.              Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 5 sztuk tablic edukacyjnych w ramach realizacji projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich. Projekt współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Tablice jednostronne, o wymiarach 1,4 m x 2,0 m, stelaż drewniany – drewno sosnowe w kolorze kasztan, pokryte impregnatem zabezpieczającym przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

W ramach usługi wchodzi: koszt wykonania stelażu oraz wydruk projektu tablicy na płycie laminatowej.

Na tablicach znajdą się: logotypy Wojewódzkiego Funduszu Ochron Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, logo Gminy Oborniki Śląskie oraz zapis: „Publikacja dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.” Ponadto tablica będzie zawierała opis miejscowości, roślinności, która występuje na trasie ścieżki, zdjęcia roślin, mapę całego obszaru miasta wraz z przebiegiem ścieżki.

Technologia wykonania: folia wodoodporna o przedłużonej gwarancji lub kolorowy wydruk wielkoformatowy zabezpieczony laminatem UV lub nadruk na płycie laminatowej o grubości minimum 6 mm,

- w przypadku zastosowania opcji folia wodoodporna o przedłużonej gwarancji, folię kleić na płycie laminatowej o grubości minimum 6 mm,

Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone produkty -  na okres minimum 24 miesięcy,

Zamówienie obejmuje montaż tablic.

Towar ma być w I – gatunku, fabrycznie nowy i wolny od wad. Przedmiot niniejszego zamówienia powinien być wykonany z jak najwyższych jakościowo materiałów, z dbałością o jakość wykonania.

2.      Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30.10.2014 r.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

4.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

CPV: 30195000-2 - tablice

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 usług polegających na wykonaniu tablic.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych
w  załączniku WYKAZ USŁUG.

3

Potencjał techniczny                                                                                                  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

III.             Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena– waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                      Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                        Cena badana

IV.              Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

V.                Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie winno być wykonane w terminie: do 30 października 2014 r.

VI.             Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:   

a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem, mailem lub faxem) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 1, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 15.10.2014 r. do godz. 11.30.

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

f) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: Zapytanie ofertowe pn. Wykonanie tablic edukacyjnych w ramach projektu pn. Przyrodnicza ścieżka edukacyjna przy ul. Kasztanowej w Obornikach Śląskich”.

VII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

VIII.  Kontakt z Wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1. Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

   e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

    tel. 71/ 310 35 19 wew. 420, fax: 71/ 310 22 95

   Załączniki:

Formularz ofertowy (86.8 KB)

Wzór umowy (108.8 KB)

-  Oświadczenie o spełnianiu warunków  (878.9 KB)

Wykaz zrealizowanych usług (25.4 KB)

- Zaproszenie do składania ofert  (111 KB)

- PROJEKT TABLICY EDUKACYJNEJ (34.7 KB)

                                    Oborniki Śląskie, dn. 10.10.2014 r.                          BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                           mgr Sławomir Błażewski                 

 


Liczba odwiedzin : 692
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-10-10 12:20:43
Czas publikacji: 2014-10-10 12:20:43
Data przeniesienia do archiwum: Brak