Zapytanie ofertowe pn.: Budowa wiat i grilla w miejscowości Wilczyn w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie 

 

  

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

Znak sprawy: ZP.271.58.2014                                                                                              Oborniki Śląskie, 2014-12-22

  

  Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Budowa wiat i grilla w miejscowości Wilczyn w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie

 I.         Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dwóch wiat biesiadnych i wiaty scenicznej  oraz zamontowaniu grilla  na terenie działki nr 151/1 AM-1 w miejscowości Wilczyn, zgodnie
z załączoną dokumentacją, tj.:

- przedmiarem robót;

- dokumentacja techniczną;

- oraz przeprowadzoną wizją lokalną.

Przedmiar robót zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany opracować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót. 

INFORMACJE OGÓLNE:

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. nr 151/1, AM-1, obręb Wilczyn. Obecnie teren działki jest zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren, na którym znajduje się obiekt jest ogrodzony, z bramą wjazdową i furtką w zachodniej części. Do budynku otoczonego opaską z kostki betonowej prowadzi chodnik, o takiej samej nawierzchni.
W odległości 4m od północnej ściany świetlicy znajduje się prostokątne utwardzenie terenu o wymiarach 12x8 m o nawierzchni z kostki betonowej. W południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest plac postojowy dla samochodów osobowych o nawierzchni tłuczniowej. Pozostały teren działki porośnięty jest trawą oraz zielenią wysoką.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

II.                Wymagany termin realizacji zamówienia: do 28.02.2015 r.

III.             Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Należy wykazać co najmniej jedno zamówienie
o podobnym zakresie o wartości co najmniej 15.000,00 zł i załączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie tzn. referencje (przynajmniej do jednego wykazanego zamówienia).

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz np. referencje. 

3

Potencjał techniczny 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV.              Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                   Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                     Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.   Przygotowanie oferty:

Ofertę należy:

a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 05.01.2015 r. do godz. 09:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Budowa wiat i grilla w miejscowości Wilczyn w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie.”

VII.          Kontakt z Wykonawcą:

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

 

-          Martyna Ostaszewska

-          tel. (071) 310-35-19 w. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

VIII.       Informacje dotyczące zawierania umowy:

W terminie wyznaczonym przez zamawiającego w powiadomieniu o wyborze propozycji cenowej (ofertowej) wybrany wykonawca zobowiązany jest podpisać umowę w komórce merytorycznej: Referat Zamówień Publicznych.

 

Załączniki:

1)      Formularz ofertowy; (75.3 KB)

2)      Wzór umowy; (75.1 KB)

3)      Przedmiar robót; (251.3 KB)

4)     Oświadczenie o akceptacji warunków zamówienia; (44.2 KB)

5)      Wykaz zrealizowanych inwestycji; (45 KB)

6)      Oświadczenie o spełnianiu warunków; (52.7 KB)

7)      Projekt; (1.1 MB)                     

 

                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                              mgr Karol Kos 

                                                                                   …………………………………

                                                                                                                                                         (podpis Kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 562
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-12-22 13:07:08
Czas publikacji: 2014-12-22 13:07:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak