Unieważnienie postępowania: Budowa wiat i grilla w miejscowości Wilczyn w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie. 

 

  

Oborniki Śląskie, 09.01.2015 r.

                 ZP.271.53.2014                                                         

                      ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych

1.   Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.                  Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem

 

Budowa wiat i grilla w miejscowości Wilczyn w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznych w Gminie Oborniki Śląskie.

 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na budowie dwóch wiat biesiadnych
i wiaty scenicznej  oraz zamontowaniu grilla  na terenie działki nr 151/1 AM-1 w miejscowości Wilczyn, zgodnie z załączoną dokumentacją, tj.:

- przedmiarem robót;

- dokumentacją techniczną;

- oraz przeprowadzoną wizją lokalną.

Przedmiar robót zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wykonawca jest zobowiązany opracować kosztorys ofertowy na podstawie przedmiaru robót.          

INFORMACJE OGÓLNE:

Teren inwestycji znajduje się w miejscowości Wilczyn, gm. Oborniki Śląskie, dz. nr 151/1, AM-1, obręb Wilczyn. Obecnie teren działki jest zabudowany budynkiem świetlicy wiejskiej. Teren, na którym znajduje się obiekt jest ogrodzony, z bramą wjazdową i furtką w zachodniej części. Do budynku otoczonego opaską z kostki betonowej prowadzi chodnik, o takiej samej nawierzchni.
W odległości 4m od północnej ściany świetlicy znajduje się prostokątne utwardzenie terenu
o wymiarach 12x8 m o nawierzchni z kostki betonowej. W południowo-zachodnim narożniku działki zlokalizowany jest plac postojowy dla samochodów osobowych o nawierzchni tłuczniowej. Pozostały teren działki porośnięty jest trawą oraz zielenią wysoką.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

36.235,02 zł (brutto)  słownie: trzydzieści sześć tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 02/100 PLN; 29.459,37 zł (netto), co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,2249 daje równowartość 6.972,80 euro. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 07.07.2014 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – wstępnego badania rynku (oferty wstępne);

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                        ( podkreślić właściwą podstawę) 

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

- Piotr Kulka – kosztorysant

- Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

                                                   ( podać dane pracownika) 

5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

 

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 22-12-2014 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Nr propozycji

Nazwa firmy

Siedziba firmy

Cena brutto

 

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe TRIBUD Tomasz Krystian Bogacz

Psary, ul. Parkowa 49A,

51-180 Wrocław

41.205,00 zł

2

P.U. „DESIGN”

Słopsk, ul. Kwiatowa 2

07-230 Zabrodzie

38.130,00 zł

3

Zakład Budowlano-Drzewny Stanisław Marszałek

ul. ks. Karola Śmiecha 290,

34-350 Żabnica

41.747,00 zł

7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

Postępowanie zostało unieważnione z powodu przekroczenia kwoty jaką Zamawiający przewidział na realizację zamówienia.

 

9.      W rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

   Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych         

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

 Leszek Pawlak – Sekretarz Gminy Oborniki Śląskie

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                            (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)  

                                                                                                      Leszek Pawlak

                                                                                                     Martyna Ostaszewska                                                                                                                                                                      

                                                                                       ( podpis pracownika prowadzącego prace)

11.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień  publicznych

                                                                                                           (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

                                                                                             

                                                                          Martyna Ostaszewska

                                                                                                          …………………….………………                                 

                                                                                      (podpis osoby sporządzającej dokumentację)

 

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

 

      Nr rejestru: ZP.271.58.2014 data: 09-01-2015 r.

                                                                                                                            BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                      Arkadiusz Poprawa 

                                                                                                                  

                                                                                                         (podpis kierownika Zamawiającego)

 


Liczba odwiedzin : 625
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-01-09 15:22:22
Czas publikacji: 2015-01-09 15:22:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak