Unieważnienie postępowania: Dostawa i montaż pieca nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w ramach projektu pn. Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie. 

 

  

                                                                                                     Oborniki Śląskie, 12.01.2015 r.

                 ZP.271.56.2014                                                         

                      ( znak sprawy )

 

DOKUMENTACJA PODSTAWOWYCH CZYNNOŚCI POSTĘPOWANIA

dotycząca złożonych Propozycji cenowych.

1.      Pełna nazwa i siedziba Zamawiającego:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

2.   Opis przedmiotu zamówienia:

(przy zamówieniach na roboty budowlane określa się rodzaj budowy, zakres budowy, lokalizację budowy; przy zamówieniach na dostawy określa się rodzaj dostawy, podając polską normę oraz liczbę zamawianych surowców, produktów, sprzętu, innych rzeczy i dóbr; przy zamówieniach na usługi  określa się rodzaj usług oraz ich zakres zgodny z opisem

Dostawa i montaż pieca nadmuchowego do świetlicy wiejskiej w Lubnowie w ramach projektu pn. Aktywne wsie w Gminie Oborniki Śląskie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem pieca nadmuchowego na paliwa stałe „Robust - D” 45 KW w miejscowości Lubnów, gm. Oborniki Śląskie.

Charakterystyka pieca:

- Piec górnego palenia.

- Komora paleniska wyłożona jest okładziną ceramiczną.

- Paliwo – drewno kawałkowe, trociny oraz inne odpady drzewne, węgiel brunatny.

- Powietrze przeznaczone do ogrzania pomieszczenia czerpane jest z dolnej części hali i tłoczone przez wymiennik pieca, następnie rozprowadzone zostaje kanałami transportującymi powietrze.

WERSJE PIECA ROBUST TYPU D

Piece produkowane są w wielkościach 25 kW, 35 kW, 45 kW i oznaczone są jako piece typu: D-25, D-35, D-45

ZALETY:

- ciepło odczuwalne od momentu uruchomienia pieca,

- duża oszczędność kosztów ogrzewania w porównaniu z innymi rozwiązaniami,

- brak instalacji CO oraz strat w przesyłaniu gorącego powietrza,

- zwarta, modułowa, nowoczesna konstrukcja,

- prosta obsługa oraz wysoka wydajność,

- duża żywotność urządzenia,

- brak czynnika korodującego w wymienniku oraz instalacji,

- w okresie letnim piec może służyć jako klimatyzator,

- piec nie wymaga pomieszczenia specjalistycznego (kotłowni),

- brak wymogu badań specjalistycznych – UDT.

OBSŁUGA:

Sterowanie pracą pieca jest automatyczne. Obsługa ogranicza się jedynie do ręcznego załadunku paliwa oraz konserwacji urządzenia.

Występuję wersje wyprowadzenia powietrza pojedyncza i poczwórna.

DANE TECHNICZNE:

- moc urządzenia 45 KW.

- wymiar czopucha – 160 x 160 mm

- wymagana średnica komina - FI 180 mm

- ilość ogrzanego powietrza - 2700 m3/H

- pojemność komory załadowczej - 90L.

- wymiary: szer. 850 mm, wys. 1740 mm, głęb. 1150 mm

- waga - 350 kg

- wymagany ciąg komina - 30 Pa.

- możliwości grzewcze - (230-300 m2) / MAX  900m3 dla zapatrz. 50W /m3

ZUŻYCIE PALIWA

Szacunkowe zużycie paliwa jest zależne od:

• Temperatury zewnętrznej,

• Przenikalności termicznej ścian budynku,

• Częstotliwości otwierania bram,

• Ilości powietrza wypompowywanego z hali przez transport pneumatyczny,

• Kaloryczności paliwa.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania prac będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

3.      Wartość szacunkowa zamówienia ustalona została na kwotę:

10.086,00 zł (brutto);  8.200,00 zł netto, co w oparciu o uśredniony kurs euro 4,2249 daje równowartość 1.940,87 euro. 

Ustalenia wartości zamówienia dokonano w dniu 16.12.2014 r. na podstawie:

a)      cen rynkowych przedmiotu zamówienia – podać źródło – wstępnego badania rynku (oferty wstępne);

b)      analizy wydatków z ubiegłego roku lub poprzednich 12 miesięcy,

c)      wysokości wydatków planowanych w budżecie na dany cel,

d)     odniesienia do cen dostawy/usługi świadczonej w poprzednim zamówieniu
i zwiększeniu go o wskaźnik inflacji,

e)      kosztorysu inwestorskiego

                     ( podkreślić właściwą podstawę)

4.      Ustalenia wartości zamówienia, o której mowa wyżej, dokonał/a:

- Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

                                                   ( podać dane pracownika)

 5.      Powody, dla których zastosowano art.4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych:

……..…… Zamówienie o wartości poniżej 30 tysięcy euro netto……………………         

Dla zamówień poniżej 30 000 euro, w dniu 16-12-2014 r. opublikowano zaproszenie do składania ofert na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Oborniki Śląskie.

 6.      Wykaz wykonawców, którzy złożyli propozycje cenowe:

Do terminu składania ofert nie wpłynęła żadna ważna oferta.

 7.      Opis kryteriów:

Nr kryterium

Opis kryterium

Znaczenie w %

1.

Cena

100

 

8.      Wskazanie wybranej propozycji cenowej:

Postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ważnych ofert.

9.      W rozstrzygnięciu postępowania uczestniczyli:

   Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

   Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych      

                     (podać dane pracowników, którzy brali udział w wyborze propozycji cenowej)

 

10.  Prace nad realizacją zamówienia w zakresie przedmiotu zamówienia prowadził/a:

Katarzyna Jarczewska – Kierownik Wydziału Promocji i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych

Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

Ryszard Szymański – sołtys wsi Lubnów 

     (podać dane pracownika, który przygotował przedmiot zamówienia)

                                                                    Katarzyna Jarczewska 

                                                                    Martyna Ostaszewska

                                                                     Ryszard Szymański

                                                                   ……………………………………

                                                          (podpis pracownika prowadzącego prace)

 

11.  Dokumentację sporządził/a: Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych

                                                                 (podać dane pracownika, który sporządził dokumentację)

 

12.  Adnotacja Rejestracji protokołu oraz jego akceptacja pod względem formalnym przez Burmistrza lub osobę upoważnioną:

 

      Nr rejestru: ZP.271.56.2014 data: 12-01-2015 r.

 

                                                                                                       Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                mgr Karol Kos                          

                                                                                                         (podpis kierownika Zamawiającego)

 

 


Liczba odwiedzin : 575
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-01-12 13:45:19
Czas publikacji: 2015-01-12 13:45:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak