Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
 Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

(  zamieszczone w BZP w dniu 27.02.2015, nr ogłoszenia: 43982 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych

tel. (71) 310-35-36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm,  gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej, z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

Wspólny Słownik Zamówień: 44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2015 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia,

w tym:

-dostawa min. 400 Mg niesortu granitowego dla zadania częściowego nr1,

-dostawa min. 400 Mg gruzu betonowo-ceglanego dla zadania częściowego nr2,

-dostawa min. 100 Mg frezowany asfaltowej dla zadania częściowego nr3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz dostaw- popartych referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,

w tym dysponowanie co najmniej:

- 2 samochody samowyładowcze o nośności min. 20 Mg dla odpowiednio zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz sprzętu-.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiada ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej aktualnej polisy OC oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 400.00 zł (słownie:  czterysta  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

Zadanie I

1

Cena (koszt)

98%

Zadanie II

1

Cena (koszt)

98%

Zadanie III

1

Cena (koszt)

98%

Zadanie I

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni)

2%

Zadanie II

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni)

2%

Zadanie III

2

Deklarowane skrócenie terminu rozpoczęcia realizacji zamówienia (maksymalnie 2 dni)

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt Obsługi Interesanta do dnia 2015-03-11 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-02-27

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ (166.7 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (48 KB)

02a Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (POPRAWIONY) (50 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy – dostawy (78.8 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (37.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz dostaw (72.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz sprzętu (37 KB)

07 Załącznik nr 6_Wykaz osób (38 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (35.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48 KB)

10 Załącznik nr 9_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47.5 KB)

 

 


Liczba odwiedzin : 870
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-02-27 13:35:06
Czas publikacji: 2015-02-27 13:35:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak