Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

  

Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 35109 - 2015; data zamieszczenia: 12.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie polegające na: - koszeniu trawników; - strzyżeniu żywopłotów i przycinaniu krzewów; - odchwaszczaniu żywopłotów i plewieniu skupin krzewów; - odchwaszczaniu chemicznym alejek i powierzchni; - nawożeniu trawników i żywopłotów; -zbiórce i wywozie liści do PSZOK w Golędzinowie; - innych pracach związanych z porządkowaniem terenów zielonych, nasadzeniami roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianiu koszy na śmieci z wywozem do PSZOK w Golędzinowie, konserwacji i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.). Powierzchnia terenów zieleni ujętych zamówieniem w mieście Oborniki Śląskie: a) powierzchnia ogólna terenu - 19,33 ha; b) powierzchnia trawników - 11,49 ha; c) powierzchnia rabat - 625,00 m2; d) powierzchnia żywopłotów - 3692,00 m2; e) powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami - 3214,00 m2; f) powierzchnia alejek - 7491,00 m2; g) ilość koszy na śmieci - 98 szt.; h) ilość ławek - 119 szt.; i) inne urządzenia rekreacyjne - ok. 31 szt.; Powierzchnia terenów zieleni ujętych zamówieniem na terenie gminy Oborniki Śląskie: a) powierzchnia ogólna terenu - 8,9 ha; b) powierzchnia trawników - 6,39 ha; c) powierzchnia rabat - 6,00 m2; d) powierzchnia żywopłotów - 131,00 m2; e) powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami - 1020,00 m2; f) ilość koszy na śmieci - 50 szt.; g) ilość ławek - 93 szt.; h) inne urządzenia rekreacyjne - ok. 140 szt.. Szczegółowy zakres zamówienia został przez zamawiającego sprecyzowany w załącznikach do niniejszej SIWZ: a) załącznik nr 1a - specyfikacja terenów zieleni w miesicie Oborniki Śląskie; b) załącznik nr 1b - specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie; c) załącznik nr 2 - zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni; d) załącznik nr 3 - zakres merytoryczny prac wykonywanych na terenach zieleni (rabaty i skwery miejskie); e) załącznik nr 4a - harmonogram prac w mieście Oborniki Śląskie; f) załącznik nr 4b - harmonogram prac na terenie miejscowości gminy Oborniki Śląskie. Zakup roślin jednorocznych na skwery, bylin i krzewów pozostaje po stronie Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek montażu kwietników na lampach ulicznych ( 3 sztuki) przy rondzie. Kwietniki zapewnia Zamawiający. Wykonawca zapewnia kwiaty i dokonuje ich nasadzeń po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Do obowiązków Wykonawcy należy również regularnie ich podlewanie przez cały okres wegetacji z częstotliwością 1 raz dziennie. Zdemontowane jesienią i oczyszczone kwietniki należy przekazać Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zakupem worków do koszy na śmieci, środków ochrony roślin, środków do chemicznego odchwaszczania, nawozów oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i narzędzi koniecznych do realizacji zamówienia. Wykonawca gwarantuje, że środki chemiczne oraz inne materiały użyte do realizacji zamówienia są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Uwaga: Maksymalny okres reakcji Wykonawcy na wezwanie w sytuacjach awaryjnych wynosi 3 dni.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 400.00 PLN (słownie: dwa tysiące czterysta 00/100 PLN)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonywanie co najmniej przez rok na obszarze o powierzchni zbliżonej do powierzchni ogólnej terenu tj. ok. 28,23 ha oraz w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (tj. koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów i plewieniu skupin krzewów, odchwaszczanie chemiczne alejek, nawożenie trawników i żywopłotów, zbiórka liści i inne prace związane z porządkowaniem terenów zielonych, nasadzeniami roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianiem koszy na śmieci wraz z wywozem, konserwacją i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz prac< popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz danych zawartych w formularzu >Wykaz osób<
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalegają z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz przedłożonej kserokopii opłaconej, aktualnej polisy OC, oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego i ZUS/KRUS.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych maksymalnie 2 dni - 2

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

                       Oborniki Śląskie, dn. 12.03.2015r.                              BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                Arkadiusz Poprawa

 

ZAŁĄCZNIKI:

-SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (178.4 KB)

- Załącznik nr 1a Specyfikacja terenów zieleni w mieście (88 KB)

- Załącznik nr 1b Specyfikacja terenów zieleni w miejscowościch na terenie gminy (53.5 KB)

- Załącznik nr 2 Zespół map (11.3 KB)

- Załącznik nr 3 Zakres merytoryczny prac (34.2 KB)

- Załącznik nr 4a Harmonogram prac w mieście (74.5 KB)

- Załącznik nr 4b Harmonogram prac w miejscowościach gminy (26 KB)

- Załącznik nr 5 Formularz ofertowy (58.1 KB)

- Załącznik nr 5 Formularz ofertowy SKORYGOWANY (59.3 KB)

- Załącznik nr 5a Harmonogram płatności (37.5 KB)

- Załącznik nr 5b Wzór umowy (73.3 KB)

- Załącznik nr 5c Oświadczenie o dokonanej wizji (37.4 KB)

- Załącznik nr 5d Oświadczenie o spełnianiu warunków (26.5 KB)

- Załącznik nr 5e Wykaz ważniejszych zrealizowanych prac (21.6 KB)

- Załącznik nr 5f Wykaz osób (22.9 KB)

- Załącznik nr 5g Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33.1 KB)

- Załącznik nr 5h Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.2 KB)

- Załącznik nr 5i Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.1 KB)

 


Liczba odwiedzin : 694
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-03-12 14:51:37
Czas publikacji: 2015-03-12 14:51:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak