Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

(przekazane UPUE w dniu 13.04.2015 r.)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Martyna Ostaszewska - podinspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 wew. 420.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Małgorzata Jewiarz - podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska tel. (71) 310 35 19 wew. 446

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 24.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów, 90512000-9 - Usługi transportu odpadów, 90500000-2 - Usługi związane z odpadami, 90513000-6 - Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne, 90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami, 90511300-5 - Usługi zbierania śmieci, 90513100-7 - Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

Według opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty udzielenia zamówienia

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana  na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie:

-  przedłożonego oświadczenia Wykonawcy;

- przedłożonego zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9b-9c ustawie

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z roku 2013r. poz. 1399 ze zm.)

- przedłożonej decyzji zezwalającej na zbieranie i transport odpadów wydanej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) w zakresie przedmiotu zamówienia.

- przedłożonej decyzji na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wydanej zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 21)  w zakresie przedmiotu zamówienia lub gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów potwierdzoną stosowną decyzją.

- wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań określonych w art. 9d ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 1399 ze zm.).

 

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1) nie mniej niż jedna usługa lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, z których każda była wykonywana na rzecz  właścicieli nieruchomości lub gmin, w przypadku gdy gmina przejęła obowiązki właściciela nieruchomości, w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych o łącznej masie minimum 4000 Mg 2000 Mg w okresie 12 miesięcy (dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3) oraz

2) nie mniej niż jedna usługa lub usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny, z których każda była wykonywana na rzecz  właścicieli nieruchomości lub gmin,  w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, która to usługa lub usługi obejmowały odbiór i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych gromadzonych w sposób selektywny o łącznej masie minimum 2000 Mg 1000 Mg w okresie 12 miesięcy

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

W zakresie niniejszego warunku Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym umożliwiającym odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym:

a) posiadać pojazdy czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwa firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w ilości:

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych;

- co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych; w tym co najmniej jeden pojazd wyposażony w  urządzenia dźwigowe (HDS);

- co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji  kompaktującej;

b) dysponować samochodami-śmieciarkami - umożliwiającymi odbiór odpadów gromadzonych w następujących typach pojemników (uniwersalne chwytaki):

- metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 55 l, 80 l, 110 l, 120 l;

- metalowe lub plastikowe pojemniki o pojemności 240 l, 1100 l;

- kontenery o pojemności 7m3

- worki na śmieci o pojemności 120 l

- kosze uliczne

c) każdy ze środków transportu musi  być wyposażony w system monitoringu bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający stałe monitorowanie tras ich przejazdu oraz pracy,

d) posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną, na terenie do którego posiada tytuł prawny, w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Oborniki Śląskie (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, Dz. U. z 2013 r., poz. 122). Baza magazynowo-transportowa winna być wyposażona w legalizowaną samochodową wagę najazdową - w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Ponadto na terenie bazy magazynowo-transportowej powinny znajdować się urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku >Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych<

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

- posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia;

- przedstawia sprawozdanie finansowe albo jego części lub inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności;

- nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne;

- nie zalega z opłacaniem podatków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, sprawozdania finansowego albo jego części lub inne dokumenty określające obroty oraz zobowiązania i należności; zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł (słownie:  sto tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za odbiór
 i zagospodarowanie 1 Mg komunalnych odpadów zmieszanych

80%

2

Cena (koszt) za odbiór
 i zagospodarowanie 1 Mg komunalnych odpadów segregowanych

17%

3

Termin reakcji w sytuacjach awaryjnych (ilość dni)

3%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesanta do dnia 2015-06-01 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-04-13                                             BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                       Arkadiusz Poprawa

ZAŁĄCZNIKI:


-  SIWZ (254 KB)

-  Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (58.9 KB)

- Załącznik nr 2 Wzór umowy (151.9 KB)

- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.8 KB)

- Załącznik nr 4 Wykaz dostaw lub usług (21.8 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych (46.5 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.1 KB)

- Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.9 KB)

- Załącznik nr 9 Wzór sprawozdania (60.2 KB)

 

ZMIANA ZAPISÓW SIWZ

Zmiana zapisów SIWZ (80.4 KB)

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

- SIWZ (254.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 716
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-04-13 14:42:53
Czas publikacji: 2015-04-13 14:42:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak