Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie


Numer ogłoszenia: 54625 - 2015; data zamieszczenia: 17.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zaprojektowanie oraz wykonanie bezprzewodowej Sieci Radiowej Wi-Fi (według standardu 802.11 b/g/n) w topologii mesh na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. Internet dla wszystkich w Gminie Oborniki Śląskie; Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania: 1) Przygotowanie Szczegółowej Koncepcji Sieci niezależnie dla każdej lokalizacji i przedstawienie jej do akceptacji Zamawiającemu; 2) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień na montaż urządzeń według Szczegółowej Koncepcji Sieci; 3) Dostawa urządzeń zgodnych ze Specyfikacją Techniczną; 4) Wykonanie odpowiedniej instalacji kablowej; 5) Instalacja i konfiguracja niezbędnych urządzeń aktywnych; 6) Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej; 7) Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Systemu; 8) Przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby wskazanej przez Zamawiającego obejmującego swoim zakresem w szczególności: a) podstawy teoretyczne technologii wykorzystanych we wdrażanych rozwiązaniach; b) opis topologii i wykonania Sieci Radiowej; c) opis funkcjonalności wykorzystanych w projekcie urządzeń i systemów; d) zarządzanie i konfiguracja wykorzystanych w projekcie urządzeń i systemów, e) zarządzanie funkcjonalnością systemu; f) zarządzanie usługami realizowanymi przy pomocy sieci. 9) Wykonanie innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, ujętych w Szczegółowej Koncepcji Sieci, a nie przewidzianych w powyższym zestawieniu; 10) Świadczenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36-miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego; 3. Przedmiot zamówienia obejmuje swym zakresem następujące lokalizacje punktów dostępowych WiFi: 1) Bagno, działka nr 272 AM 1 Obręb Bagno (klasztor) 2) Bagno 46, działka nr 48 AM 1 Obręb Bagno (remiza OSP) 3) Bagno 31, działka nr 148 AM 1 Bagno (Parafia) 4) Borkowice, działka nr 100/2 AM 1 Obręb Borkowice 5) Jary, ul. Akacjowa 9, działka 276 AM 1 Obręb Jary (nadleśnictwo) 6) Jary, ul. Akacjowa 20, działka nr 110/4 AM 1 Obręb Jary (świetlica) 7) Lubnów, ul. Kasztanowa 5, działka nr 276/6 AM 1 Obręb Lubnów 8) Lubnów, działka nr 136/2 AM 1 Obręb Lubnów (kościół) 9) Lubnów, ul. Pęgowska 3, działka nr 135/3 AM 1 Obręb Lubnów (świetlica) 10) Paniowice, działka nr 156/2 AM 1 Obręb Paniowice 11) Paniowice 48, działka nr 7/1 AM 1 Obręb Paniowice (świetlica) 12) Paniowice, działka nr 79/4 AM 1 Obręb Paniowice (kościół) 13) Piekary, działka nr 80/3 AM 1 Obręb Piekary (świetlica) 14) Przecławice, działka nr 72/2 AM 1 Obręb Przecławice 15) Raków, działka nr 1112/1 AM 1 Obręb Uraz (boisko) 16) Raków 16, działka nr 1191 AM 1 Obręb Uraz 17) Wielka Lipa 5, działka nr 131/1 AM 2 Obręb Wielka Lipa - Osola 18) Wielka Lipa, działka nr 118 AM 2 Obręb Wielka Lipa - Osola (kościół) 19) Wielka Lipa 70, działka nr 57 AM 2 Obręb Wielka Lipa - Osola (świetlica) 3.1 System zarządzania zostanie zlokalizowany w serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, natomiast punkty styku z operatorami będą w następujących lokalizacjach: 1) Bagno 46, działka nr 48 AM 1 Obręb Bagno (remiza OSP) 2) Borkowice, działka nr 100/2 AM 1 Obręb Borkowice 3) Jary, ul. Akacjowa 20, działka nr 110/4 AM 1 Obręb Jary (świetlica) 4) Lubnów, ul. Pęgowska 3, działka nr 135/3 AM 1 Obręb Lubnów (świetlica) 5) Paniowice 48, działka nr 7/1 AM 1 Obręb Paniowice (świetlica) 6) Piekary, działka nr 80/3 AM 1 Obręb Piekary (świetlica) 7) Przecławice, działka nr 72/2 AM 1 Obręb Przecławice 8) Raków, działka nr 1112/1 AM 1 Obręb Uraz (boisko) 9) Wielka Lipa 70, działka nr 57 AM 2 Obręb Wielka Lipa - Osola (świetlica) 10) Oborniki Śląskie, ul. Wrocławska 4 - serwerowania. 4. Opis projektu, szczegółowe wymagania oraz specyfikacja wymagań minimalnych dla sprzętu oraz oprogramowania zawarte są w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który jest załącznikiem nr 3 do SIWZ. 5. Wykonawca musi przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 6. Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji i w jego okolicy w celu zapoznania się ze stanem obiektu oraz dokonania oceny otrzymanych dokumentów. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY: 1. Oferowany sprzęt musi być I gatunku, nowy, nieużywany wcześniej w innych projektach i dostarczony z najnowszą wersją oprogramowania. 2. Oferowany sprzęt nie może być oznaczony przez Producenta, jako Eol ( End-of-life ), EoS ( End-of-sale). 3. Wykonawca wraz z dostawą urządzeń ma obowiązek dostarczenia potwierdzenia od producenta sprzętu, iż oferowane towary zostały nabyte w oficjalnym kanale sprzedaży oraz został na nie wykupiony serwis. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia poprzez numery seryjne czy dostarczony sprzęt spełnia wszystkie wyżej wymienione warunki..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 51.31.10.00-5, 32.41.80.00-6, 32.41.21.10-8, 64.22.82.00-2, 71.32.00.00-7, 32.00.00.00-3, 32.42.40.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 6 000.00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2015-04-28 do godz. 10:00.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji. - Wykonawca musi posiadać najwyższy status partnerski u producenta oferowanego rozwiązania sieciowego. - Wykonawca musi posiadać specjalizacje w zakresie oferowanej przez siebie technologii sieciowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: - przedłożonego oświadczenia Wykonawcy
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: - wykonali przynajmniej 3 wdrożenia bezprzewodowej sieci Internetowej wraz z dostawą niezbędnych urządzeń na kwotę minimum 300 tys. PLN netto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje oraz informacji zawartych w druku >Wykaz dostaw i usług<
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia; - nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne; - nie zalega z opłacaniem podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC, zaświadczenia odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUS.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 96
 • 2 - Dodatkowa gwarancja - 4

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie: a) zmiany obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem; b) zmiany lokalizacji Sieci Radiowej; c) zmiany obowiązującej wysokości podatku od towarów i usług w przypadku, gdy zmiana ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po Stronie Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy o kwotę stanowiącą różnicę między nowo obowiązującą a dotychczasową wysokością podatku od towarów i usług, jednakże wyłącznie za okres po wejściu w życie zmiany jego wysokości. 4. Zmiana Umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach Projektu pn. Internet dla wszystkich w Gminie Oborniki Śląskie Działanie: 3.2.1 Podstawowe usługi dla gospodarki ludności wiejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Oborniki Śląskie, dn. 17.04.2015 r.                                                    BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                               Arkadiusz Poprawa

ZAŁĄCZNIKI:

SIWZ (230.2 KB)

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (92.6 KB)

Załącznik nr 2 Wzór umowy (153.6 KB)

Załącznik nr 3 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (231.1 KB)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (69.9 KB)

Załącznik nr 5 Wykaz dostaw lub usług (67.9 KB)

Załącznik nr 6 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (70.1 KB)

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (87.6 KB)

Załącznik nr 8 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (42.9 KB)

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- Pytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 21.04.2015 r. (287 KB)

- Pytania i odpowiedzi do przetargu z dnia 24.04.2015 r. (5 MB)

 


Liczba odwiedzin : 732
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2015-04-17 15:49:51
Czas publikacji: 2015-04-17 15:49:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak