Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN

(  zamieszczone w BZP w dniu 22.05.2015, nr ogłoszenia: 121530 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA CIĄGU PIESZEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 340 NA ODCINKU OBORNIKI ŚL. - WILCZYN WRAZ Z BUDOWĄ KŁADKI NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W M. WILCZYN

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg, 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zakres zamówienia: wg projektów budowlanych i wykonawczych oraz przedmiarów robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym:

1) wykonanie nawierzchni bitumicznych z podbudową - min. 4 500 m2,

2) wykonanie nawierzchni z kostki brukowej kamiennej z podbudową - min. 100 m2,

3) wykonanie co najmniej jednego obiektu mostowego w konstrukcji stalowej o rozpiętości całkowitej min. 15,0 m,

4) montaż kanalizacji deszczowej z uzbrojeniem do odwodnienia dróg - min. 100 mb,

5) montaż oświetlenia drogowego z okablowaniem - min. 15 punktów świetlnych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych-, popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

1) co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi drogowymi, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika budowy,

2) co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi związanymi z budową jednoprzęsłowych obiektów mostowych,

3) co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi sanitarnymi,

4) co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi elektrycznymi.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku  -Wykaz osób-

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1) posiadają aktualne ubezpieczenie oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

1) opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000.00 zł (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

98%

2

Gwarancja

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-06-08 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-05-22

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

­Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (201.5 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (40 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy_roboty budowlane (110.6 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (71.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (38 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiary robót (382.6 KB)

11 Załącznik nr 10_Specyfikacje wykonania i odbioru robót (2.9 MB)

12 Załącznik nr 11_PROJEKT BUDOWLANY_opis techniczny (428.1 KB)

13 Załącznik nr 12_PROJEKT BUDOWLANY cz. rysunkowa 1 (7.8 MB)

14 Załącznik nr 13_PROJEKT BUDOWLANY cz. rysunkowa 2 (5 MB)

15 Załącznik nr 14_PROJEKT BUDOWLANY cz. rysunkowa 3 (519 KB)

16 Załącznik nr 15_PROJEKT BUDOWLANY załączniki 1 (3.5 MB)

17 Załącznik nr 16_ PROJEKT BUDOWLANY załączniki 2 (5.2 MB)

18 Załącznik nr 17_PROJEKT BUDOWLANY załączniki 3 (4.4 MB)

19 Załącznik nr 18_PROJEKT BUDOWLANY załączniki 4 (5.9 MB)

20 Załącznik nr 19_PROJEKT BUDOWLANY załączniki 5 (8.7 MB)

21 Załącznik nr 20_PROJEKT WYKONAWCZY -  DROGOWY opis techniczny (198.8 KB)

22 Załącznik nr 21_PROJEKT WYKONAWCZY -  DROGOWY cz. rysunkowa 1 (7.6 MB)

23 Załącznik nr 22_PROJEKT WYKONAWCZY -  DROGOWY cz. rysunkowa 2 (6 MB)

24 Załącznik nr 23_PROJEKT WYKONAWCZY -  DROGOWY załączniki (5.6 MB)

25 Załącznik nr 24_PROJEKT BUDOWLANY - KŁADKA NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA (3.5 MB)

26 Załącznik nr 25_PROJEKT WYKONAWCZY - KŁADKA NAD POTOKIEM MŁYNÓWKA (4.2 MB)

27 Załącznik nr 26_PROJEKT WYKONAWCZY – ODWODNIENIE (5.6 MB)

28 Załącznik nr 27_PROJEKT WYKONAWCZY – OŚWIETLENIE (8.7 MB)

29 Załącznik nr 28_ZEZWOLENIE NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ (ZRID) (4 MB)

30 Załącznik nr 29_Dokumenty dotyczące drzew kolidujących z inwestycją (3.3 MB)

 

ZMIANA TREŚCI SIWZ

ZMIANA TREŚCI SIWZ (80.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 710
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-05-22 12:37:25
Czas publikacji: 2015-05-22 12:37:25
Data przeniesienia do archiwum: Brak