Zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektów koncepcyjnych przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie" 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA:,

 

 

Wykonanie projektów koncepcyjnych przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie"

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

 

ZAPYTANIE OFERTOWE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: ZP.271.32.2015                                                     Oborniki Śląskie, 2015-06-12

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Wykonanie projektów koncepcyjnych przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie"

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów koncepcyjnych przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie".

Dokładny zakres zamówienia opisano w załączonym do zaproszenia do składania ofert szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku mapowym.

Wykonawca obowiązany będzie sporządzić co najmniej trzy propozycje koncepcyjne na mapach do celów opiniodawczych, konsultowane na każdym etapie wspólnie z Zamawiającym oraz Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu, z których Zamawiający wraz z DSDiK wybierze jedną. Wszelkie konsultacje będą wymagały wielokrotnych dojazdów projektującego do siedzib DSDiK we Wrocławiu przy ulicy Krakowskiej 28 oraz Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ulicy Trzebnickiej 1. Uzyskanie odpowiednich map leży po stronie Wykonawcy.

Wybrany projekt koncepcyjny musi zawierać:

- część opisową,

- część rysunkową,

- szacunek kosztów realizacji inwestycji.

Teren inwestycji objęty jest ochroną Konserwatora Zabytków, co powinno zostać uwzględnione podczas projektowania.

Do wykonania koncepcji projektu niezbędne będzie wykonanie pomiarów natężenia ruchu.

Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego w terminie do 30 września 2015 r. 3 egzemplarze kompletu dokumentów w wersji papierowej ora 1 egzemplarz w wersji elektronicznej - pliki obsługiwane przez ogólnie dostępne oprogramowanie komputerowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku otrzymania mniej niż dwóch ważnych ofert.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku braku możliwości dofinansowania zamówienia z środków zewnętrznych.

CPV: 71322000-1, 71242000-6

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia  na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

III Termin i miejsce wykonania zamówienia

  1. Termin wykonania zamówienia: 30 września 2015 roku.
  2. Miejsce wykonania zamówienia: miasto Oborniki Śląskie.

IV Przygotowanie oferty

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-06-19 do godz. 10:00.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Wykonanie projektów koncepcyjnych przebudowy dróg w związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich oraz łączących się z nią dróg gminnych w miejscowości Oborniki Śląskie". Znak sprawy: ZP.271.32.2015”

V Opis sposobu obliczenia ceny

1.         Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług).

 

2.         Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie.

 

3.         Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.         Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena (koszt)

100 %

2.           Punkty przyznawane za podane w pkt 14.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

Cena (koszt)

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

 - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

 - Cof -  cena podana w ofercie

3.           Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

 VII Kontakt z wykonawcą

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

  Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych tel. (71) 310 35 36       e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR tel. (071) 310 35 19 w. 445 e-mail malkiewicz@oborniki-slaskie.pl

     

 

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

Henryk Cymerman

 

Załączniki:

01 Zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym (165.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (177.2 KB)

02a Załącznik nr 1a_Mapa (5.4 MB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (2.2 MB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (188 KB)

05 Załącznik nr 4_Oświadczenie o spełnianiu warunków (2.2 MB)

 


Liczba odwiedzin : 778
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Dominika Łasica
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-12 13:53:37
Czas publikacji: 2015-07-22 12:36:02
Data przeniesienia do archiwum: Brak