Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

ogłoszenie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

 
 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

(  zamieszczone w BZP w dniu 22.06.2015, nr ogłoszenia: 150678 - 2015)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych

tel. (71) 310-35-36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU "B" GIMNAZJUM NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Wspólny Słownik Zamówień: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych

Zakres zamówienia: wg projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-08-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, to w tym okresie robót budowlanych wielobranżowych  związanych z przebudową lub budową co najmniej jednego obiektu o kubaturze min. 2 500 m3 "pod klucz".

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku -Wykaz robót budowlanych-, popartych odpowiednimi poświadczeniami, np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, , w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załącznikach: -Wykaz osób- oraz -Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach-

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1) posiadają aktualne ubezpieczenie oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) nie posiadają zaległości w opłacaniu podatków.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

1) opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

2) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 9 000.00 zł (słownie:  dziewięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

98%

2

Gwarancja

2%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2015-07-07 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

Oborniki Śląskie dnia: 2015-06-22

B U R M I S T R Z

 

Arkadiusz Poprawa

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (295.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (2.2 MB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy_roboty budowlane (224.2 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy_roboty budowlane - poprawiony (224.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (2.2 MB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (2.2 MB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (2.2 MB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (2.2 MB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (2.2 MB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (2.2 MB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiary robót (231.2 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt cz. Budowlana (6.7 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt cz. sanit., c.o i wentylacja (1.3 MB)

13 Załącznik nr 12_Ekspertyza techniczna (805.7 KB)

14 Załącznik nr 13_Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (93.2 KB)

 


Liczba odwiedzin : 806
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2015-06-22 11:40:14
Czas publikacji: 2015-06-22 11:40:14
Data przeniesienia do archiwum: Brak