Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 

 
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

(  zamieszczone w BZP w dniu 12/07/2013, nr ogłoszenia: 141541 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

 tel. (071) 310 35 36.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót oraz projektu budowlano-wykonawczego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-08-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia: realizacja w ciągu ostatnich 5 lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:

- budowa dróg o nawierzchni bitumicznej min. 600 m2 łącznie,

- budowa chodników z kostki betonowej min. 200 m2 łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku wykaz robót budowlanych z potwierdzeniem ich prawidłowego wykonania, np. referencje - co najmniej 2.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczeń Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000.00 zł (słownie:  dwa tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-07-29 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-07-12

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (156.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (76 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (92.8 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.4 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (51.1 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32.7 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.4 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.7 KB)

10 Załącznik nr 9_PRZEDMIAR (87.4 KB)

11 Załącznik nr 10_PROJEKT WYKONAWCZY (5.5 MB)

12 Załącznik nr 11_ORD ZASTĘPCZA (1.3 MB)

13 Załącznik nr 12_DOCELOWA ORD (1.8 MB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 156.84k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.95k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.83k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.47k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.35k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.07k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.65k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.39k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.74k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_PRZEDMIAR.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 87.42k Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_PROJEKT_WYKONAWCZY.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.52M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_ORD_ZASTEPCZA.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.34M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_DOCELOWA_ORD.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.8M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 563
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-07-12 11:18:17
Czas publikacji: 2013-07-12 11:18:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak