Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.

(  zamieszczone w BZP w dniu 12/08/2013, nr ogłoszenia: 323916 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Leszek Pawlak - kierownik wydziału ZPiPŚ tel. (71) 310-35-19.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych tel. (71) 310-35-36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP II WYKOŃCZENIE OBIEKTU POD KLUCZ WRAZ Z CZĘŚCIOWYM ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, WYCINKĄ DRZEW I UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU.

Wspólny Słownik Zamówień: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

Zakres zamówienia: zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-12-20

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: zbudowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch obiektów o podobnej powierzchni i kubaturze do obiektu będącego przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 21 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-08-27 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-08-12

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (193.6 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (78.9 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (90.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (37.3 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (50.7 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (52.5 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (37.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (54.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiary robót (370.9 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt_architektura (9.7 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt_instalacje sanitarne (4 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt_instalacje elektryczne (8.2 MB)

14 Załącznik nr 13_Specyfikacje techniczne (1.6 MB)

 

 

Załączniki

01SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 193.59k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 78.9k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.47k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.35k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.73k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.5k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 37.5k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 54.82k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.5k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 370.86k Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_architektura.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 9.67M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_instalacje_sanitarne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_instalacje_elektryczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 8.17M Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Specyfikacje_techniczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.57M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 630
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-08-12 11:03:00
Czas publikacji: 2013-08-12 11:03:00
Data przeniesienia do archiwum: Brak