Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-KULTURALNEGO W URAZIE 

 

  

Oborniki Śląskie: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-KULTURALNEGO W URAZIE
Numer ogłoszenia: 165417 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Uraz , Uraz ul. Wołowska 56, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 0-71 3108125,3108191,607145097.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CENTRUM DYDAKTYCZNO-KULTURALNEGO W URAZIE.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych związanych z budową budynku Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego wg. projektu indywidualnego z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, zlokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 374/1 AM-1 obręb Uraz, gmina Oborniki Śląskie. I. DANE OGÓLNE: Budynek Centrum dydaktyczno-kulturalnego będzie budynkiem wolnostojącym bez podpiwniczenia, parterowym z poddaszem nieużytkowym, krytym dwuspadowym dachem. Budynek składa się z Sali - głównego pomieszczenia centrum, oraz innych pomieszczeń pomocniczych niezbędnych dla obsługi Sali. Obiekt będzie pełnił funkcje Centrum Dydaktyczno - Kulturalnego dla wsi Uraz, będą w nim prowadzone różnego rodzaju szkolenia i imprezy artystyczne. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni: - hol: 12,89 m2, - szatnia: 8,48 m2, - korytarz: 9,05 m2, - toaleta dla niepełnosprawnych: 4,88 m2, - toaleta: 9,03 m2, - pomieszczenie konserwatora: 10,00 m2, - zaplecze I: 7,52 m2, - zaplecze II: 13,00 m2, - sala: 199,51 m2. Razem powierzchnia użytkowa: 274,36 m2. Parametry budynku: - wysokość ponad poziom terenu: 9,34 m, - szerokość budynku: 24,48 m, - długość budynku: 12,48 m, - kąt nachylenia połaci dachu: 380 Budynek usytuowano 12,00 m od istniejącego budynku remizy OSP i 10,00 m od granicy z działką 367/11 AM1 w jednej linii z północna ścianą remizy. Obiekt jest zlokalizowany tak, że jego kalenica jest prostopadła do kalenicy remizy. Wejście i wjazd na teren Centrum Dydaktyczno-Kulturalnego zaprojektowano z istniejącej drogi wewnętrzne, która jest jednocześnie drogą do budynku remizy OSP. Miejsca postojowe przed budynkiem centrum z kostki betonowej wibroprasowanej. Plac należy ułożyć z naturalnym spadkiem w kierunku istniejącej drogi. Boks na śmieci znajdzie się przy zachodniej elewacji budynku. II.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE: 1) roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów, 2) wykonanie fundamentów i innych elementów żelbetowe, 3) ściany fundamentowe z bloczków betonowych z izolacjami poziomymi i pionowymi z powłok bitumicznych, 4) ściany nośne grub. 24 cm z bloczków z betonu komórkowego, 5) ścianki działowe o grub. 12 cm z betonu komórkowego, 6) komin systemowy z bloczków betonowych z wkładem ceramicznym, 7) osadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych, 8) podłoża i podkłady z materiałów sypkich i betonowe, 9) roboty tynkarskie, 10) licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych, 11) wykonanie drewnianej konstrukcji dachu, 12) pokrycie dachu dachówką cementową, obróbki blacharskie, 13) wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gips.-karton. Na rusztach metalowych, 14) ocieplenie sufitu podwieszonego z wełny mineralnej, 15) montaż schodów składanych z wyłazem stropowym, 16) roboty malarskie, 17) montaż okien z PCW, 18) montaż drzwi zewnętrznych drewnianych, 19) montaż drzwi płytowych wewnętrznych, 20) montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych z naświetlem, 21) wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki, 22) wykonanie posadzek z kamieni sztucznych, 23) montaż kominka, 24) wykonanie elementów żelbetowych zewnętrznych (schody, podjazdy itp.) 25) ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 12 cm, wyprawa elewacyjna, licowanie płytkami klinkierowymi, malowanie, II. ROBOTY DROGOWE - PLAC PRZED REMIZĄ: 1) roboty ziemne - korytowanie, 2) wykonanie z zagęszczeniem warstwy odsączającej, 3) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 4) montaż krawężników na ławie betonowej, 5) ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. III. OSŁONA ŚMIETNIKA: 1) roboty ziemne związane z wykonaniem fundamentów, 2) wykonanie fundamentów betonowych, izolacje z papy na lepiku, 3) wykonanie jastrychów cementowych ze zbrojeniem rozproszonym, izolacja z folii budowlanej, 4) ściany z cegieł klinkierowych, 5) wykonanie i montaż drzwi stalowych żaluzjowych, 6) montaż drewnianej konstrukcji dachu, 7) krycie połaci dachowych dachówkami cementowymi, obróbki blacharskie. IV. PRZEBUDOWA OGRODZENIA: 1) rozebranie fragmentu istniejącego ogrodzenia, 2) montaż bramy dwuskrzydłowej. V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE: 1) ułożenie przewodów kabelkowych z osprzętem, 2) montaż łączników i gniazd, 3) montaż opraw świetlówkowych, opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych, opraw żarowych bryzgoodpornych, opraw świetlówkowych pyłoodpornych, opraw halogenowych, 4) podłączenie wentylatorów, 5) montaż rozdzielni z osprzętem, 6) WLZ, 7) montaż instalacji odgromowej. VI. INSTALACJE SANITARNE: 1) ogrzewanie elektryczne - montaż elektrycznych grzejników marmurowych, 2)montaż elementów wentylacji: - nawietrzaki podokienne, - nagrzewnice kanałowe, - wentylatory kanałowe, - wywiewni ki sufitowe, - wentylatory dachowe, - nawiew do kominka, - przewody wentylacyjne z blachy stalowej, 3) instalacja kanalizacyjna: - montaż przykanalika z PVC i studni rewizyjnej z kręgów betonowych, - rurociągi PVC wewnętrzne, - montaż muszli ustępowych, pisuarów, umywalek, zlewozmywaków, 4) instalacja wodna: - przyłącze wodociągowe z rur PE, - rurociągi wewnętrzne z tworzyw sztucznych, - montaż baterii umywalkowych i zlewozmywakowych oraz zaworów czerpalnych, - montaż urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o poj. 550 dm3, - montaż suszarek do rąk. VII. UWAGI KOŃCOWE: Przedstawiony wyżej opis ma charakter informacyjny. Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ przedmiary robót oraz projekt budowlano-wykonawczy. Zamawiający sugeruje dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Roboty należy wykonać na podstawie posiadanego przez Zamawiającego projektu budowlano-wykonawczego opatrzonego stosownym pozwoleniem na budowę. Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę. Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami, w tym pozwoleniem na użytkowanie. Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • 1. Wszelkie roboty nie objęte niniejszą umową, to jest; nie opisane w § 1 niniejszej umowy, nie przewidziane w dokumentacji technicznej, których nie można było wcześniej przewidzieć, a których wykonanie jest niezbędne dla zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać zgodnie z protokołem konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego na podstawie odrębnej umowy o zamówienie dodatkowe z zastrzeżeniem ust. 4. 2. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń oraz wynikających z konieczności zapobieżenia awarii. 3. Roboty dodatkowe będą rozliczane zgodnie z Środowiskowymi Metodami Kosztorysowania Robót Budowlanych opracowanym przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych - grudzień 2001 przy zastosowaniu: -Stawek robocizny i wskaźników kosztów podanych w ofercie w Formularzu Elementów Rozliczeniowych -Cen materiałów loco plac budowy i sprzętu publikowanych jako średnie w wydawnictwie SEKOCENBUD z kwartału wbudowania dla materiałów oraz z kwartału pracy dla sprzętu. -Podstawą do ustalania kosztorysowych nakładów rzeczowych będą odpowiednie KNR-y (zgodnie z załącznikiem nr 8 do Środowiskowych Metod Kosztorysowania Robót Budowlanych) 4. Sumaryczna wartość robót dodatkowych nie może przekroczyć 50 % wartości ceny Umowy .

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 zł)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: zbudowanie w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch obiektów o podobnej powierzchni i kubaturze do obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejski Fundusz Rolny Na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (198.7 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (88.4 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy  (99.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (109 KB)

05 Załącznik nr 4_ Wykaz robót budowlanych (118 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (109 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (101.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (122.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (120 KB)

10 Załącznik nr 9 Przedmiar robót (335.9 KB) - nieaktualny

10 Załącznik nr 9 Przedmiar robót - uaktualniony na dzień 27.08.2013 r.  (337.3 KB)

11 Załącznik nr 10 Projekt cz. architektoniczno-budowlana (1.5 MB)

12 Załącznik nr 11 Projekt_ cz. sanitarna (473.6 KB)

13 Załącznik nr 12 Projekt_cz. elektryczna (433 KB)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- Odpowiedzi do przetargu z dnia 27.08.2013 r. (13.6 KB)

- Zestawienie drewna po korekcie_K-03.2a (46.7 KB)

- Odpowiedzi do przetargu z dnia 28.08.2013 r. (45.4 KB)

- Odpowiedzi na pytania do przetargu z dnia 29.08.2013 r. (41.3 KB)

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (93.4 KB)

 

                                                                                        PREZES OSP w URAZIE

                                                                                              Adam Kowalski

 


Liczba odwiedzin : 616
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-08-20 15:40:55
Czas publikacji: 2013-08-20 15:40:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak