Ogłoszenie przetragu nieograniczonego pn.: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014  

 

  

Oborniki Śląskie: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.
Numer ogłoszenia: 191031 - 2013; data zamieszczenia: 19.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, w sezonie grzewczym 2013/2014 do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są dostawy paliwa stałego, sortymentów węgla kamiennego, wg normy PN82/G-97001-3 w sezonie grzewczym 2013/2014: a) węgiel kamienny sortyment miał M I klasy 25/9, typ 32 o wymaganych parametrach jakościowych: - wartość opałowa Qir od 25.000 kJ/kG, - zawartość popiołu Ad do 9%, - zawartość wilgoci całkowitej Wtr do 20%, - zawartość siarki całkowitej Std do 1,0 b) węgiel gruby - orzech o wymaganych parametrach jakościowych: - wartość opałowa Qir 29.000 - 30.000 kJ/kG, c) węgiel kamienny, energetyczny, typ 32.1, sortyment: Gk EKO - groszek o zmodyfikowanym składzie ziarnowym, o wymaganych parametrach jakościowych: - granulacja 5 - 25 mm - wartość opałowa Qir = 27 - 27,99 MJ/kg, - zawartość popiołu Ar = 5% - 7%, - zawartość siarki Stt = 0,55% - 0,80%, do ogrzewania obiektów będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie: 1) budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Obornikach Śląskich, ul. Podzamcze 7, 2) budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany w Lubnowie, ul. Kasztanowa 5, 3) budynek wielofunkcyjny zlokalizowany w Pęgowie, ul. Główna 70, 4) Szkoła Podstawowa nr 2 w Obornikach Śląskich, ul. Wyszyńskiego 24, 5) Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Głowna 101, 6) Przedszkole Publiczne w Pęgowie, ul. Główna 99, 7) Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich, ul. Kownackiego 1, 8) Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsławicach, ul. Wołowska 27. 9) Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, ul. Poprzeczna Zamawiający przewiduje zakup następujących ilości paliw stałych: - miał węglowy - 136 ton, - węgiel gruby orzech - 60 ton, - EKO - groszek - 6,5 tony. Wstępny harmonogram dostaw paliw stałych zawiera załącznik nr 1 do oferty stanowiący załącznik do SIWZ. Podane w harmonogramie ilości są wielkościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym zamawiający podpisze umowę nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w wielkościach podanych w załączniku nr 1 do oferty. Każda dostawa musi być opatrzona certyfikatem jakości wystawionym przez koksownię lub laboratorium posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy określonych w Harmonogramie dostaw paliw stałych, lub równoważny dokument niezależnego podmiotu posiadającego wdrożony system zapewnienia jakości, oparty na odpowiednich normach europejskich, z akredytacją metody badań parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy. Wykonawca zrealizuje dostawy na własny koszt i ryzyko (w cenę partii dostawy wchodzą wszelkie koszty: paliwo stałe, transport, podatki, rozładunek, ubezpieczenia oraz wszelkie inne koszty związane z dostawą) do momentu odebrania partii dostawy przez Odbiorcę. Dokładny opis zakresu zamówienia określono w załącznikach do SIWZ: Załącznik nr 1 _Opis warunków dostaw; Załącznik nr 3_Harmonogram dostaw paliw stałych (załącznik nr 1 do oferty)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw stałych do co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku WYKAZ DOSTAW.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w kwocie nie mniejszej niż wartość zamówienia; Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

-01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (141.4 KB)

- 02 Załącznik nr 1_Opis warunków dostaw (51.6 KB)

- 03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (79.4 KB)

- 03a_Zalacznik_nr_1_do_oferty_Harmonogram_dostaw_paliw_st (32.9 KB)

- 04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (112.2 KB)

- 04a Załącznik nr 1 do umowy (29.3 KB)

- 04b Załącznik nr 2 do umowy (29.1 KB)

- 05 Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (39 KB)

- 06 Załącznik nr 5_Wykaz dostaw (41.1 KB)

- 07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (55.1 KB)

- 08 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.3 KB)

 


Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-09-19 14:48:53
Czas publikacji: 2013-09-19 14:48:53
Data przeniesienia do archiwum: Brak