Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 200243 - 2013; data zamieszczenia: 30.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę paliw płynnych przez okres 1 roku dla jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie: - Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich, - Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsławicach, - Ochotnicza Straż Pożarna w Bagnie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie, - Gmina Oborniki Śląskie, w ilościach i jakości wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ. - Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: - benzynę bezołowiową 95 w ilości do 150 litrów - benzynę bezołowiową 98 w ilości do 900 litrów - oleju napędowego w ilości do 16 790,00 litrów W okresie trwania umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z niemożliwej do przewidzenia ilości interwencji ratowniczo- gaśniczych. Planowany termin realizacji zamówienia od 01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. 1. Dostawy będą realizowane na zasadzie dokonywanych bezgotówkowych tankowań środków transportowych i sprzętu z silnikami spalinowymi jednostek organizacyjnych Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy. Rozliczenie należności za wydane paliwo między stronami następować będzie w obrocie bezgotówkowym, przelewami bankowymi na konto wskazane w umowie na dostawy. 2. Zakupy benzyny bezołowiowej PB-95, benzyny bezołowiowej PB-98 i oleju napędowego przeznaczonego do samochodów pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Zamawiającego dokonywane będą przy użyciu kart flotowych, które muszą być: - wystawiane na Gminę Oborniki Śląskie i na numery rejestracyjne poszczególnych samochodów Zamawiającego, łącznie w ilości 12 sztuk (numery rejestracyjne pojazdów zostaną przekazane po wyborze Wykonawcy); - ważne do końca trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. do 31 października 2014 r. 3. Zakupy paliwa przeznaczonego do sprzętu z silnikami spalinowymi dokonywane będą przy użyciu dodatkowych kart flotowych, które muszą być: - wystawiane na Gminę Oborniki Śląskie i dotyczyć będą sześć odrębnych jednostek organizacyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP: Bagno, Lubnów, Oborniki Śląskie, Pęgów, Rościsławice, Uraz) - 1 wspólna karta (dokładny wykaz zostanie przekazany po wyborze Wykonawcy); - umożliwiające tankowanie paliw do kanistrów; - ważne do końca trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. 31 października 2014 r. 4. Wykonawca będzie zobowiązany wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego karty flotowe, za pomocą których będą dokonywane zakupy paliwa, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wraz z kartami jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu numery PIN, przyporządkowane do każdej kart, umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 5. Wykonawca będzie zobowiązany wydać Zamawiającemu dodatkowe karty flotowe w przypadku zakupu nowego samochodu oraz w przypadku zagubienia którejkolwiek z kart już wydanych za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 6.Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić natychmiastową blokadę karty niezwłocznie po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub zniszczenia w sieci jego punktów sprzedaży. Zgłoszenie utraty karty nastąpi w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgłoszenie telefoniczne zostanie niezwłocznie potwierdzone faksem przez Kupującego. 7. Wykonawca razem z kartami zobowiązany będzie dostarczyć Regulamin używania kart flotowych. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania ewentualnych zmian do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z postanowieniami SIWZ nie będą miały zastosowania. 8. Transakcje zakupu paliw dokonywane będą według aktualnie obowiązujących cen na danej stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu, z uwzględnieniem upustu udzielonego przez Wykonawcę. 9. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania płatności w odniesieniu do faktycznie zakupionego na podstawie kart flotowych paliwa w oparciu o faktury wystawiane przez Wykonawcę. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura VAT oraz wykaz wykonanych transakcji zakupu paliwa przy użyciu kart flotowych. Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał raz w miesiącu za okres rozliczeniowy od 1 do ostatniego dnia miesiąca wraz z wykazem o dokonanych transakcjach zakupu zawierających następujące informacje: - dla samochodów: datę dokonania tankowania, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer rejestracyjny samochodu i wskazanie stacji benzynowej, na której przeprowadzono transakcję, - dla urządzeń z silnikami spalinowymi: datę dokonania tankowania, ilość i wartość zakupionego paliwa, nazwę i adres jednostki organizacyjnej Zamawiającego, który dokonał zakupu paliwa, wskazanie stacji benzynowej, na której przeprowadzono transakcję. 10. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: - Stacja paliw Wykonawcy usługi nie może być zlokalizowana poza terenem Gminy Oborniki Śląskie i przynajmniej 1 stacja Wykonawcy musi być czynna całodobowo; - Ze względu na liczne tankowania wynikające z utrzymywania pełnej gotowości operacyjnej pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej, odległość stacji paliw nie może być większa niż 10 km od miejscowości Oborniki Śląskie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: W postępowaniu wadium nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw płynnych do co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych np. referencji.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - posiadaniem stacji paliw na terenie Gminy Oborniki Śląskie, w tym jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie Gminy Oborniki Śląskie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie wykonawcy o posiadanych stacjach paliw Przygotowane przez Wykonawcę oświadczenie o lokalizacji stacji paliw na terenie Gminy Oborniki Śląskie, w tym jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 40
 • 2 - Stały rabat - 60

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ na dostawę i usługi procedura uproszczona (153.4 KB)

- Załącznik nr 1 Przewidywana_ilosc_dostarczonych_paliw 2013 (34.6 KB)

- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (86 KB)

- Załącznik nr 3 Wzór umowy (78.6 KB)

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.9 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz dostaw (90.8 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.3 KB)

- Załącznik nr 7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.7 KB)

 


Liczba odwiedzin : 608
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-09-30 15:31:47
Czas publikacji: 2013-09-30 15:31:47
Data przeniesienia do archiwum: Brak