Zapytanie ofertowe na: Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola

 
 

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

 

Znak sprawy: ZPPiO.271.66.2013                                              Oborniki Śląskie, 2013-10-07

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola

 

I. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zakres zamówienia:

1) Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny

2) Układanie kabli YKY 4x4 mm2

3) Montaż i stawianie słupów oświetleniowych S-30C

4) Montaż przewodów wciąganie w słupy

5) Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego OCP-70-PA II

6) Uziomy ze stali profilowanej miedziowane

7) Szafka sterownicza oświetlenia drogowego

Dokładny zakres przedmiotu zamówienia określa załączony do SIWZ przedmiar robót. W celu prawidłowego skalkulowania oferty Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji. Wykonanie tego zalecenia Wykonawcy potwierdzą stosownym oświadczeniem na druku oferty.

Zamawiający będzie żądał zastosowania do realizacji zamówienia materiałów w gatunku I, opatrzonych niezbędnymi świadectwami i dopuszczeniami do stosowania. Dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów wykonawca będzie obowiązany przekazywać zamawiającemu przed ich wbudowaniem.

Wszystkie roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę.

Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia musi być opatrzony niezbędnymi zaświadczeniami i protokołami.

Koszty uzyskania wszystkich zezwoleń, zaświadczeń, obsługi geodezyjnej i innych niezbędnych opracowań pozostają po stronie wykonawcy.

CPV: 45316110-9

II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

 

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich 5 lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: Budowa oświetlenia minimum 5 punktów świetlnych, oraz układanie linii kablowej minimum 500 m.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w zestawieniu robót budowlanych popartych stosownymi referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w wykazie osób i podpisanym oświadczeniu o posiadanych uprawnieniach.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 

III Przygotowanie oferty

 

Ofertę należy:

a):złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-10-15 do godz. 15:30.

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Budowa oświetlenia placu zabaw w Wielkiej Lipie – linia kablowa, na działkach nr 4/17, 243/2 AM-2 obręb Wielka Lipa-Osola. Znak sprawy: ZPPiO.271.66.2013”

 

IV Kontakt z wykonawcą

 

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1

  Michał Haberka - inspektor d/s dróg gminnych tel. (71) 310 35 36 e-mail inwestycje@oborniki-slaskie.pl

 

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

 

 

Załączniki:

01 Załącznik nr 1_Formularz oferty (41.5 KB)

02 Załącznik nr 2_ Wzór umowy (79.2 KB)

03 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (35.6 KB)

04 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (53.2 KB)

05 Załącznik nr 5_Wykaz osób (47 KB)

06 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (35.7 KB)

07 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (52.3 KB)

08 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (45 KB)

09 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (27 KB)

10 Załącznik nr 10_Projekt (1.4 MB)

 

Załączniki

01_Zalacznik_nr_1_Formularz_oferty.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 41.53k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_2__Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 79.25k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.57k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 53.18k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.02k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.75k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.31k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.96k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 27.04k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_10_Projekt.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.4M Format: .rar Pobierz

Liczba odwiedzin : 601
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-10-09 09:31:26
Czas publikacji: 2013-10-09 09:31:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak