Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z
silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek
organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 209095 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel.
071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa paliw płynnych do samochodów i urządzeń z
silnikami spalinowymi pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje
sukcesywną dostawę paliw płynnych przez okres 1 roku dla jednostek organizacyjnych Gminy Oborniki Śląskie: -
Ochotnicza Straż Pożarna w Obornikach Śląskich, - Ochotnicza Straż Pożarna w Pęgowie, - Ochotnicza Straż
Pożarna w Urazie, - Ochotnicza Straż Pożarna w Rościsławicach, - Ochotnicza Straż Pożarna w Bagnie, -
Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnowie, - Gmina Oborniki Śląskie, w ilościach i jakości wskazanych w załączniku
nr 1 do SIWZ. - Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów i sprzętu silnikowego w przewidzianym
okresie realizacji przedmiotu zamówienia wynosi odpowiednio: - benzynę bezołowiową 95 w ilości do 150 litrów -
benzynę bezołowiową 98 w ilości do 900 litrów - oleju napędowego w ilości do 16 790,00 litrów W okresie trwania
umowy prognozowane ilości paliwa mogą ulec zmianie, na którą zamawiający nie ma wpływu, a wynika ona z
niemożliwej do przewidzenia ilości interwencji ratowniczo- gaśniczych. Planowany termin realizacji zamówienia od
01 listopada 2013 r. do 31 października 2014 r. 1. Dostawy będą realizowane na zasadzie dokonywanych
bezgotówkowych tankowań środków transportowych i sprzętu z silnikami spalinowymi jednostek organizacyjnych
Zamawiającego w stacjach paliw Wykonawcy. Rozliczenie należności za wydane paliwo między stronami
następować będzie w obrocie bezgotówkowym, przelewami bankowymi na konto wskazane w umowie na dostawy.

2. Zakupy benzyny bezołowiowej PB-95, benzyny bezołowiowej PB-98 i oleju napędowego
przeznaczonego do samochodów pozostających w dyspozycji jednostek organizacyjnych Zamawiającego
dokonywane będą przy użyciu kart flotowych, które muszą być: - wystawiane na Gminę Oborniki Śląskie i na
numery rejestracyjne poszczególnych samochodów Zamawiającego, łącznie w ilości 12 sztuk (numery
rejestracyjne pojazdów zostaną przekazane po wyborze Wykonawcy); - ważne do końca trwania umowy o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. do 31 października 2014 r. 3. Zakupy paliwa przeznaczonego do
sprzętu z silnikami spalinowymi dokonywane będą przy użyciu dodatkowych kart flotowych, które muszą być: -
wystawiane na Gminę Oborniki Śląskie i dotyczyć będą sześć odrębnych jednostek organizacyjnych Ochotniczej
Straży Pożarnej (OSP: Bagno, Lubnów, Oborniki Śląskie, Pęgów, Rościsławice, Uraz) - 1 wspólna karta
(dokładny wykaz zostanie przekazany po wyborze Wykonawcy); - umożliwiające tankowanie paliw do kanistrów; -
ważne do końca trwania umowy o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, tj. 31 października 2014 r. 4.
Wykonawca będzie zobowiązany wystawić i dostarczyć do siedziby Zamawiającego karty flotowe, za pomocą
których będą dokonywane zakupy paliwa, w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca wraz z
kartami jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu numery PIN, przyporządkowane do każdej kart,
umożliwiające potwierdzenie dokonania zakupów. 5. Wykonawca będzie zobowiązany wydać Zamawiającemu
dodatkowe karty flotowe w przypadku zakupu nowego samochodu oraz w przypadku zagubienia którejkolwiek z
kart już wydanych za opłatą zgodnie z cennikiem Wykonawcy. 6.Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić
natychmiastową blokadę karty niezwłocznie po zgłoszeniu jej utraty, kradzieży lub zniszczenia w sieci jego punktów
sprzedaży. Zgłoszenie utraty karty nastąpi w formie pisemnej lub telefonicznej. Zgłoszenie telefoniczne zostanie
niezwłocznie potwierdzone faksem przez Kupującego. 7. Wykonawca razem z kartami zobowiązany będzie
dostarczyć Regulamin używania kart flotowych. Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego przekazania
ewentualnych zmian do Regulaminu. Postanowienia Regulaminu sprzeczne z postanowieniami SIWZ nie będą
miały zastosowania. 8. Transakcje zakupu paliw dokonywane będą według aktualnie obowiązujących cen na danej
stacji paliw należącej do Wykonawcy w momencie zakupu, z uwzględnieniem upustu udzielonego przez
Wykonawcę. 9. Zamawiający będzie regulował swoje zobowiązania płatności w odniesieniu do faktycznie
zakupionego na podstawie kart flotowych paliwa w oparciu o faktury wystawiane przez Wykonawcę. Podstawę
do zapłaty wynagrodzenia stanowić będą faktura VAT oraz wykaz wykonanych transakcji zakupu paliwa przy
użyciu kart flotowych. Wykonawca będzie wystawiał i przesyłał raz w miesiącu za okres rozliczeniowy od 1 do
ostatniego dnia miesiąca wraz z wykazem o dokonanych transakcjach zakupu zawierających następujące
informacje: - dla samochodów: datę dokonania tankowania, ilość i wartość zakupionego paliwa, numer
rejestracyjny samochodu i wskazanie stacji benzynowej, na której przeprowadzono transakcję, - dla urządzeń z
silnikami spalinowymi: datę dokonania tankowania, ilość i wartość zakupionego paliwa, nazwę i adres jednostki
organizacyjnej Zamawiającego, który dokonał zakupu paliwa, wskazanie stacji benzynowej, na której
przeprowadzono transakcję. 10. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia : - Stacja paliw
Wykonawcy usługi nie może być zlokalizowana poza terenem Gminy Oborniki Śląskie i przynajmniej 1 stacja
Wykonawcy musi być czynna całodobowo; - Ze względu na liczne tankowania wynikające z utrzymywania pełnej
gotowości operacyjnej pojazdów Ochotniczej Straży Pożarnej, odległość stacji paliw nie może być większa niż 10
km od miejscowości Oborniki Śląskie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8, 09.13.21.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W postępowaniu wadium nie jest wymagane
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania
wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, min. 2 dostaw paliw płynnych do
co najmniej dwóch różnych odbiorców. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji
zawartych w załączniku WYKAZ DOSTAW oraz załączonych np. referencji
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - posiadaniem stacji paliw na terenie Gminy
Oborniki Śląskie, w tym jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji
ekonomicznej i finansowej, w tym: - posiadają opłacone ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy
oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych
dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy
lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie wykonawcy o posiadanych stacjach paliw Przygotowane przez Wykonawcę oświadczenie o
lokalizacji stacji paliw na terenie Gminy Oborniki Śląskie, w tym jednej stacji paliw czynnej całodobowo na terenie
Gminy Oborniki Śląskie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 40
2 - Stały rabat - 60
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach
Śląskich, ul. Trzebnicka 1, pokój nr 24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2013
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, Punkt Obsługi Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ na dostawę i usługi procedura uproszczona (153.9 KB)

- Załącznik nr 1 Przewidywana_ilosc_dostarczonych_paliw 2013 (34.6 KB)

- Załącznik nr 2 Formularz ofertowy (86 KB)

- Załącznik nr 3 Wzór umowy (78.6 KB)

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.9 KB)

- Załącznik nr 5 Wykaz dostaw (90.8 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.3 KB)

- Załącznik nr 7 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (43.7 KB)

 


Liczba odwiedzin : 638
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-10-09 16:15:58
Czas publikacji: 2013-10-09 16:15:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak