Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2014. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2014.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2014.

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

Mieczysław Kucharski – inspektor ds. budownictwa

 tel. (71) 310 35 19 wew. 444

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Obsługa zasobów mieszkaniowych administrowanych przez Gminę Oborniki Śląskie w roku 2014.

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1 200.00 zł (słownie:  jeden tysiąc dwieście  00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Stawka roboczogodziny netto

70%

2

Wskaźnik zysku

20%

3

Wskaźnik kosztów pośrednich

10%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-01-02 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-12-17

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona, (139.4 KB)

02 Załącznik nr 1_Wykaz budynków mieszkalnych (42.3 KB)

03 Załącznik nr 2_Formularz ofertowy (74.6 KB)

04 Załącznik nr 3_Wzór umowy (65.4 KB)

05 Załącznik nr 4_Formularz elementów rozliczeniowych (42.1 KB)

06 Załącznik nr 5_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.7 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (40 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (44.3 KB)

 

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 139.44k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Wykaz_budynkow_mieszkalnych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.34k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.65k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.37k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Formularz_elementow_rozliczeniowych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 42.14k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.73k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 40.02k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.31k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 627
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-12-18 10:28:12
Czas publikacji: 2013-12-18 10:28:12
Data przeniesienia do archiwum: Brak