Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

(przekazane UPUE w dniu 19-12-2013 r.)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Małgorzata Świrska -  inspektor ds. budownictwa

tel. (71) 310-35-19 w. 437

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków, 45233140-2 - Roboty drogowe

Zakres zamówienia: wg przedmiarów robót i projektów budowlano-wykonawczych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2015-11-30

 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na budowie systemów kanalizacyjnych w technologiach wskazanych w niniejszym postępowaniu, oraz towarzyszących robót drogowych odtworzeniowych, których łączna wartość brutto nie będzie niższa niż 20 000 000,00 złotych.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będących przedmiotem zamówienia, oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy, informacji zawartych w załączniku WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA oraz oświadczenia, że osoby uczestniczące  w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatków.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600 000.00 zł (słownie:  sześćset tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-02-03 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 60 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-12-20

Z UP. BURMISTRZA

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

-mgr Karol Kos-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - NA ROBOTY BUDOWLANE PROCEDURA PEŁNA (241 KB)

02 ZAŁĄCZNIK NR 1_FORMULARZ OFERTOWY (74 KB)

03 ZAŁĄCZNIK NR 2_WZÓR UMOWY (174.5 KB)

04 ZAŁĄCZNIK NR 3_OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZEZ WYKONAWCĘ WZORU UMOWY (50 KB)

05 ZAŁĄCZNIK NR 4_OŚWIADCZENIE O NIE UJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA (48 KB)

06 ZAŁĄCZNIK NR 5_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (58 KB)

07 ZAŁĄCZNIK NR 6_WYKAZ ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI (62.5 KB)

08 ZAŁĄCZNIK NR 7_WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (54 KB)

09 ZAŁĄCZNIK NR 8_OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH (55 KB)

10 ZAŁĄCZNIK NR 9_OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (62.5 KB)

11 ZAŁĄCZNIK NR 10_DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (60 KB)

12 ZAŁĄCZNIK NR 11_PRZEDMIARY ROBÓT (1.5 MB)

13 ZAŁĄCZNIK NR 12_PROJEKT - ZADANIE I (9.8 MB)

14 ZAŁĄCZNIK NR 13_PROJEKT - ZADANIE II_BR. DROGOWA (4.9 MB)

15 ZAŁĄCZNIK NR 14_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (650.8 KB)

16 ZAŁĄCZNIK NR 15_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 1 (9 MB)

17 ZAŁĄCZNIK NR 16_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 2 (5.7 MB)

18 ZAŁĄCZNIK NR 17_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 3 (9.7 MB)

19 ZAŁĄCZNIK NR 18_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 4 (2.5 MB)

20 ZAŁĄCZNIK NR 19_PROJEKT - ZADANIE II_GEOLOGIA (4.2 MB)

21 ZAŁĄCZNIK NR 20_PROJEKT - ZADANIE III_BR. DROGOWA (2.6 MB)

22 ZAŁĄCZNIK NR 21_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (460.9 KB)

23 ZAŁĄCZNIK NR 22_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 1 (2.2 MB)

24 ZAŁĄCZNIK NR 23_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 2 (8.8 MB)

25 ZAŁĄCZNIK NR 24_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 3 (11.4 MB)

26 ZAŁĄCZNIK NR 25_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 4 (8.8 MB)

27 ZAŁĄCZNIK NR 26_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 5 (11.5 MB)

28 ZAŁĄCZNIK NR 27_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 6 (9.1 MB)

29 ZAŁĄCZNIK NR 28_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 7 (5.7 MB)

30 ZAŁĄCZNIK NR 29_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 8 (9 MB)

31 ZAŁĄCZNIK NR 30_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 9 (7.4 MB)

32 ZAŁĄCZNIK NR 31_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 10 (2.8 MB)

33 ZAŁĄCZNIK NR 32_PROJEKT - ZADANIE III_GEOLOGIA (3.2 MB)

34 ZAŁĄCZNIK NR 33_PROJEKT - ZADANIE III_PRZEJŚCIE POD TORAMI (3.6 MB)

 

ZAPYTANIA I WNIOSKI

1 odpowiedzi-zapytanie 1 (68.6 KB)

- załącznik do pisma: 02 ZAŁĄCZNIK NR 1_FORMULARZ OFERTOWY 09.01.2014 (74.5 KB)

2 odpowiedzi-zapytanie 2 (75.6 KB)

3 odpowiedzi-zapytanie 3 (68.3 KB)

4 odpowiedzi-zapytanie 4 (64.5 KB)

5 odpowiedzi-zapytanie 5 (69.2 KB)

6 odpowiedzi-zapytanie 6 (67.6 KB)

7 odpowiedzi-zapytanie 7 (76 KB)

- załącznik do odpowiedzi-zapytanie 7 (153.6 KB)

8 odpowiedzi-zapytanie 8 (77.3 KB)

9 odpowiedzi-zapytanie 9 (75.7 KB)

10 odpowiedzi-zapytanie 10 (68.7 KB)

11 odpowiedzi-zapytanie 11 (73.4 KB)

12 odpowiedzi-zapytanie 12 (77.2 KB)

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

informacja o zmianie ogłoszenia (135 KB)

- załącznik do informacji o zmianie ogłoszenia (95.3 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_NA_ROBOTY_BUDOWLANE_PROCEDURA_PELNA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 241k Format: .pdf Pobierz

03_ZALACZNIK_NR_2_WZOR_UMOWY.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 174.47k Format: .pdf Pobierz

04_ZALACZNIK_NR_3_OSWIADCZENIE_O_AKCEPTACJI_PRZEZ_WYKONAWCE_WZORU_UMOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50k Format: .doc Pobierz

05_ZALACZNIK_NR_4_OSWIADCZENIE_O_NIE_UJAWNIANIU_INFORMACJI_STANOWIACYCH_TAJEMNICE_PRZEDSIEBIORSTWA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

06_ZALACZNIK_NR_5_OSWIADCZENIE_O_SPELNIANIU_WARUNKOW.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 58k Format: .doc Pobierz

07_ZALACZNIK_NR_6_WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_INWESTYCJI.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

08_ZALACZNIK_NR_7_WYKAZ_OSOB_PRZEWIDZIANYCH_DO_WYKONANIA_ZAMOWIENIA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54k Format: .doc Pobierz

09_ZALACZNIK_NR_8_OSWIADCZENIE_O_POSIADANYCH_UPRAWNIENIACH.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 55k Format: .doc Pobierz

10_ZALACZNIK_NR_9_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

11_ZALACZNIK_NR_10_DOKUMENTY_DOTYCZACE_PRZYNALEZNOSCI_DO_GRUPY_KAPITALOWEJ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 60k Format: .doc Pobierz

12_ZALACZNIK_NR_11_PRZEDMIARY_ROBOT.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 1.52M Format: .zip Pobierz

02_ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74k Format: .doc Pobierz

16_ZALACZNIK_NR_15_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.01M Format: .zip Pobierz

17_ZALACZNIK_NR_16_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.68M Format: .zip Pobierz

13_ZALACZNIK_NR_12_PROJEKT_-_ZADANIE_I.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.82M Format: .zip Pobierz

15_ZALACZNIK_NR_14_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 650.79k Format: .zip Pobierz

14_ZALACZNIK_NR_13_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._DROGOWA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.91M Format: .zip Pobierz

18_ZALACZNIK_NR_17_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.67M Format: .zip Pobierz

19_ZALACZNIK_NR_18_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._4.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.5M Format: .zip Pobierz

20_ZALACZNIK_NR_19_PROJEKT_-_ZADANIE_II_GEOLOGIA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.22M Format: .zip Pobierz

21_ZALACZNIK_NR_20_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._DROGOWA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.62M Format: .zip Pobierz

22_ZALACZNIK_NR_21_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 460.92k Format: .zip Pobierz

23_ZALACZNIK_NR_22_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.2M Format: .zip Pobierz

24_ZALACZNIK_NR_23_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 8.76M Format: .zip Pobierz

26_ZALACZNIK_NR_25_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._4.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 8.83M Format: .zip Pobierz

25_ZALACZNIK_NR_24_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 11.42M Format: .zip Pobierz

27_ZALACZNIK_NR_26_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._5.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 11.51M Format: .zip Pobierz

28_ZALACZNIK_NR_27_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._6.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.09M Format: .zip Pobierz

29_ZALACZNIK_NR_28_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._7.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.67M Format: .zip Pobierz

30_ZALACZNIK_NR_29_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._8.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.05M Format: .zip Pobierz

31_ZALACZNIK_NR_30_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._9.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 7.38M Format: .zip Pobierz

32_ZALACZNIK_NR_31_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._10.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.81M Format: .zip Pobierz

33_ZALACZNIK_NR_32_PROJEKT_-_ZADANIE_III_GEOLOGIA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 3.17M Format: .zip Pobierz

34_ZALACZNIK_NR_33_PROJEKT_-_ZADANIE_III_PRZEJSCIE_POD_TORAMI.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 3.62M Format: .zip Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.65k Format: .pdf Pobierz

02_ZALACZNIK_NR_1_FORMULARZ_OFERTOWY_09.01.2014.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 74.5k Format: .doc Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.61k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.28k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_4_BIP.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.47k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_5.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.19k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_6.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.57k Format: .pdf Pobierz

informacja_o_zmianie_ogloszenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 135.03k Format: .pdf Pobierz

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_UE.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 95.31k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_7.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.03k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_do_odpowiedzi-zapytanie_7.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 153.59k Format: .zip Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_8.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.35k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_9.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.72k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_10.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.74k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_11.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.39k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 783
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-12-20 12:54:04
Czas publikacji: 2013-12-20 12:54:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak