Zapytanie ofertpowe pn.: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2014 roku.  

 
  

ZAPYTANIE OFERTOWE: OBSŁUGA OGŁOSZENIOWA GMINY OBORNIKI ŚLĄSKIE W 2014 ROKU

 

 Znak sprawy: ZPPiO.271.1.2014                                                          Oborniki Śląskie,  2014-01-14                                                                                                      

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O  WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 14 000 EURO

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

Trzebnicka1
55-120 Oborniki Śląskie

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na:

Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2014 roku.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

CZĘŚĆ I:

 Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2014 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie obejmującej swym zasięgiem teren  województwa dolnośląskiego.

- Gazeta powinna mieć zasięg regionalny (Dolny Śląsk) oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

CZĘŚĆ II:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa ogłoszeniowa gminy Oborniki Śląskie w roku 2014 polegająca na wykonaniu projektu oraz emisji ogłoszeń w prasie o zasięgu ogólnopolskim.

- Gazeta powinna mieć zasięg ogólnopolski oraz powinna być wydawana w trybie codziennym lub tygodniowym.

II. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna zawierać co najmniej następujące informacje:

-  koszt wykonania projektu ogłoszenia oraz termin jego wykonania;

-  cena za 1 cm2 ogłoszenia;

-  wielkość jednego modułu ogłoszenia;

-  rodzaj wydania (np. wydanie główne) w którym emitowane będą ogłoszenia;

- proponowana strona, na której ukaże się ogłoszenie w ramach przedstawionej wyceny
(np. strona ogłoszeniowa);

-  zasięg prasy;

-  nakład prasy;

Zamawiający będzie realizował zamówienie w częściach, w zależności od potrzeb, poprzez zlecenia jednostkowe, w których podana będzie treść i forma ogłoszenia, oraz termin emisji
w prasie. Zamówienia mogą być przekazane za pomocą faksu lub poczty elektronicznej.

 

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (Wykonawca może złożyć ofertę obejmującą oba zadania lub tylko jedno, wybrane zadanie z zakresu przedmiotu zamówienia)

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

CPV: 79342000-3 

1)      Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy (załącznik nr 3 do formularza ofertowego).

III Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym 

1

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

IV. Kryteria oceny ofert:

1)      Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

Kryterium: cena - waga 100%

2)      Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionego wyżej kryterium oraz jego wagi. Oferty oceniane będą punktowo, w następujący sposób:

                                                                                       Cena najniższa

Cena =  --------------------  x 100

                                                                                        Cena badana

- Zamawiający wybierze w niniejszym postępowaniu Wykonawcę, który zaoferuje najniższą cenę za 1 cm2 ogłoszenia ramkowego.

V.                Opis sposobu obliczania ceny:

1) Cena winna zawierać wszystkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytego wykonania przedmiotu zamówienia w tym koszty podatku VAT.

2) Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej
do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w złotych polskich.

VI.             Termin wykonania zamówienia:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

VII.          Miejsce, termin i sposób składania ofert wraz z niezbędnymi załącznikami:

Ofertę  należy:
a) złożyć w formie pisemnej w języku polskim,  z wykorzystaniem formularza ofertowego, (osobiście, pisemnie – listem) w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: Punkt obsługi interesantów do dnia
 2014-01-21 do godz. 10:00

b)  Zaleca sie, aby pierwszą stronę oferty stanowił formularz oferty.

c) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.

d) Całość tworząca ofertę winna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający jej dekompletacji. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).

e) ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Obsługa ogłoszeniowa Gminy Oborniki Śląskie w 2014 roku. Znak sprawy: ZPPiO.271.1.2014”

VIII. Rozstrzygnięcie postępowania:

Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Wykonawców.

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

1.    Martyna Ostaszewska – podinspektor ds. zamówień publicznych tel. (071) 310 35 19 wew. 420 e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

 

 Załączniki:

- Formularz ofertowy (36.1 KB)

- Oświadczenie o spełnianiu warunków  (32.3 KB)

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.2 KB)

- Wzór umowy (47.4 KB)                                                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                           mgr Karol Kos

 

Liczba odwiedzin : 591
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2014-01-14 14:27:37
Czas publikacji: 2014-01-14 14:27:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak