Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

(zamieszczone w BZP w dniu 17.01.2014, nr ogłoszenia: 11151 - 2014)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

2

  Małgorzata Świrska -  inspektor ds budownictwa

tel. (71) 310-35-19 w. 437

3

  Maciej Kaczmarczyk - inspektor ds budowlanych

tel. (71) 310-35-36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PEŁNIENIE FUNKCJI ZARZĄDZAJĄCEGO - INŻYNIERA KONTRAKTU DLA INWESTYCJI PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH W RAMACH PROJEKTU „CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE” – ETAP I

Wspólny Słownik Zamówień: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

Zakres prac: wg opisu przedmiotu zamówienia, szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, oraz materiałów dołączonych do SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-12-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedną usługę, której przedmiotem było pełnienie roli Inżyniera Kontraktu w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC lub roli Inwestora Zastępczego. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ WYKONANYCH USŁUG popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

1) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji Inżynier / Rezydent posiadającą:

- co najmniej 5 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/Rezydenta,

- doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera/Rezydenta na Kontrakcie obejmującym budowę/rozbudowę systemów kanalizacji (co najmniej dwóch) o wartości robót nie mniejszej niż 20 mln PLN (brutto) łącznie;

2) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym na co najmniej jednej inwestycji o wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN (brutto);

3) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności sanitarnej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych, w tym na co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę sieci kanalizacyjnych o długości inwestycji nie mniejszej niż 10 km;

4) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności elektrycznej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych, w tym na co najmniej jednej inwestycji o wartości robót branży elektrycznej nie mniejszej niż 1 mln PLN (brutto);

5) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w specjalności drogowej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych, w tym na co najmniej jednej inwestycji o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 1 mln PLN (brutto);

6) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji eksperta ds. rozliczeń i raportowania posiadającą:

- doświadczenie w rozliczaniu Kontraktów/umów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,

- doświadczenie w prowadzeniu obmiarów, analizowaniu kosztów budowy oraz sporządzaniu raportów, na co najmniej jednym Kontrakcie o wartości robót nie mniejszej niż 20 mln PLN (brutto).

7) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji eksperta ds. koreferatu dokumentacji projektowej w branży sanitarnej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta robót sanitarnych, w tym co najmniej jednej inwestycji obejmującej budowę/rozbudowę sieci kanalizacyjnych o długości inwestycji nie mniejszej niż 10 km;

8) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji eksperta ds. koreferatu dokumentacji projektowej w branży drogowej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta  robót drogowych, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości robót branży drogowej nie mniejszej niż 1 mln PLN (brutto).

9) osobą przeznaczoną do pełnienia funkcji eksperta ds. koreferatu dokumentacji projektowej w branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą:

- uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów),

- aktualny, na dzień składania ofert, wpis na listę członków właściwej Izby samorządu zawodowego potwierdzony zaświadczeniem właściwej Izby,

- co najmniej trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji projektanta robót konstrukcyjno-budowlanych, w tym co najmniej jednej inwestycji o wartości robót branży konstrukcyjno-budowlanej nie mniejszej niż 1 mln PLN (brutto);

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

- informacji zawartych w druku WYKAZ OSÓB,

- oświadczenia o posiadanych uprawnieniach i przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego,

- oświadczenia podmiotu o udostępnieniu zasobów niezbędnych do wykonania powierzonej funkcji, jeżeli podmiot ten nie jest pracownikiem Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym:

1) opłacający bez zwłok podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz:

- zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUZ.

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości 1.000.000,00 PLN, lub

- oświadczenia o gotowości zawarcia w/w ubezpieczenia przed terminem podpisania umowy na świadczenie przedmiotowej usługi.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10 000.00 zł (słownie:  dziesięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-01-27 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2014-01-17

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - NA DOSTAWĘ I USŁUGI PROCEDURA UPROSZCZONA (224.7 KB)

02 ZAŁĄCZNIK NR 1_SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (256.3 KB)

02A ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SOPZ_STUDIUM WYKONALNOŚCI (3.4 MB)

02B ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SOPZ_WYKAZ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, (50.6 KB)

03 ZAŁĄCZNIK NR 2_FORMULARZ OFERTOWY (66 KB)

04 ZAŁĄCZNIK NR 3_WZÓR UMOWY (131.4 KB)

05 ZAŁĄCZNIK NR 4_OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI PRZEZ WYKONAWCĘ WZORU UMOWY (50.5 KB)

06 ZAŁĄCZNIK NR 5_OŚWIADCZENIE O NIE UJAWNIANIU INFORMACJI STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA (48 KB)

07 ZAŁĄCZNIK NR 6_OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW (57 KB)

08 ZAŁĄCZNIK NR 7_WYKAZ ZREALIZOWANYCH USŁUG (61.5 KB)

09 ZAŁĄCZNIK NR 8_WYKAZ OSÓB PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA (54.5 KB)

10 ZAŁĄCZNIK NR 9_OŚWIADCZENIE O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH (56.5 KB)

11 ZAŁĄCZNIK NR 10_OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA (62.5 KB)

12 ZAŁĄCZNIK NR 11_DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ (61 KB)

13 ZAŁĄCZNIK NR 12_PRZEDMIARY ROBÓT (1.5 MB)

14 ZAŁĄCZNIK NR 13_PROJEKT - ZADANIE I (9.8 MB)

15 ZAŁĄCZNIK NR 14_PROJEKT - ZADANIE II_BR. DROGOWA (4.9 MB)

16 ZAŁĄCZNIK NR 15_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (650.8 KB)

17 ZAŁĄCZNIK NR 16_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 1 (9 MB)

18 ZAŁĄCZNIK NR 17_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 2 (5.7 MB)

19 ZAŁĄCZNIK NR 18_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 3 (9.7 MB)

20 ZAŁĄCZNIK NR 19_PROJEKT - ZADANIE II_BR. SANITARNA CZ. 4 (2.5 MB)

21 ZAŁĄCZNIK NR 20_PROJEKT - ZADANIE II_GEOLOGIA (4.2 MB)

22 ZAŁĄCZNIK NR 21_PROJEKT - ZADANIE III_BR. DROGOWA (2.6 MB)

23 ZAŁĄCZNIK NR 22_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA - SPECYFIKACJE TECHNICZNE (460.9 KB)

24 ZAŁĄCZNIK NR 23_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 1 (2.2 MB)

25 ZAŁĄCZNIK NR 24_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 2 (8.8 MB)

26 ZAŁĄCZNIK NR 25_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 3 (11.4 MB)

27 ZAŁĄCZNIK NR 26_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 4 (8.8 MB)

28 ZAŁĄCZNIK NR 27_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 5 (11.5 MB)

29 ZAŁĄCZNIK NR 28_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 6 (9.1 MB)

30 ZAŁĄCZNIK NR 29_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 7 (5.7 MB)

31 ZAŁĄCZNIK NR 30_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 8 (9 MB)

32 ZAŁĄCZNIK NR 31_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 9 (7.4 MB)

33 ZAŁĄCZNIK NR 32_PROJEKT - ZADANIE III_BR. SANITARNA CZ. 10 (2.8 MB)

34 ZAŁĄCZNIK NR 33_PROJEKT - ZADANIE III_GEOLOGIA (3.2 MB)

35 ZAŁĄCZNIK NR 34_PROJEKT - ZADANIE III_PRZEJŚCIE POD TORAMI (3.6 MB)

 

SPROSTOWANIE SIWZ

SPROSTOWANIE SIWZ (108.1 KB)

 

WNIOSKI I ZAPYTANIA

1 odpowiedzi-zapytanie 1 (67.8 KB)

2 odpowiedzi-zapytanie 2 (80.1 KB)

3 odpowiedzi-zapytanie 3 (72.4 KB)

4 odpowiedzi-zapytanie 4 (74.6 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_NA_DOSTAWE_I_USLUGI_PROCEDURA_UPROSZCZONA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 224.69k Format: .pdf Pobierz

11_ZALACZNIK_NR_10_OSWIADCZENIE_O_BRAKU_PODSTAW_DO_WYKLUCZENIA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 62.5k Format: .doc Pobierz

17_ZALACZNIK_NR_16_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.01M Format: .zip Pobierz

16_ZALACZNIK_NR_15_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 650.79k Format: .zip Pobierz

15_ZALACZNIK_NR_14_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._DROGOWA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.91M Format: .zip Pobierz

14_ZALACZNIK_NR_13_PROJEKT_-_ZADANIE_I.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.82M Format: .zip Pobierz

13_ZALACZNIK_NR_12_PRZEDMIARY_ROBOT.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 1.52M Format: .zip Pobierz

12_ZALACZNIK_NR_11_DOKUMENTY_DOTYCZACE_PRZYNALEZNOSCI_DO_GRUPY_KAPITALOWEJ.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 61k Format: .doc Pobierz

10_ZALACZNIK_NR_9_OSWIADCZENIE_O_POSIADANYCH_UPRAWNIENIACH.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 56.5k Format: .doc Pobierz

09_ZALACZNIK_NR_8_WYKAZ_OSOB_PRZEWIDZIANYCH_DO_WYKONANIA_ZAMOWIENIA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 54.5k Format: .doc Pobierz

08_ZALACZNIK_NR_7_WYKAZ_ZREALIZOWANYCH_USLUG.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 61.5k Format: .doc Pobierz

07_ZALACZNIK_NR_6_OSWIADCZENIE_O_SPELNIANIU_WARUNKOW.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 57k Format: .doc Pobierz

06_ZALACZNIK_NR_5_OSWIADCZENIE_O_NIE_UJAWNIANIU_INFORMACJI_STANOWIACYCH_TAJEMNICE_PRZEDSIEBIORSTWA.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

05_ZALACZNIK_NR_4_OSWIADCZENIE_O_AKCEPTACJI_PRZEZ_WYKONAWCE_WZORU_UMOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 50.5k Format: .doc Pobierz

04_ZALACZNIK_NR_3_WZOR_UMOWY.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 131.43k Format: .pdf Pobierz

03_ZALACZNIK_NR_2_FORMULARZ_OFERTOWY.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 66k Format: .doc Pobierz

02B_ZALACZNIK_NR_2_DO_SOPZ_WYKAZ_DOKUMENTACJI_PROJEKTOWEJ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.59k Format: .pdf Pobierz

02A_ZALACZNIK_NR_1_DO_SOPZ_STUDIUM_WYKONALNOSCI.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 3.4M Format: .pdf Pobierz

02_ZALACZNIK_NR_1_SZCZEGOLOWY_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 256.32k Format: .pdf Pobierz

24_ZALACZNIK_NR_23_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.2M Format: .zip Pobierz

27_ZALACZNIK_NR_26_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._4.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 8.83M Format: .zip Pobierz

26_ZALACZNIK_NR_25_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 11.42M Format: .zip Pobierz

25_ZALACZNIK_NR_24_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 8.76M Format: .zip Pobierz

20_ZALACZNIK_NR_19_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._4.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.5M Format: .zip Pobierz

23_ZALACZNIK_NR_22_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_-_SPECYFIKACJE_TECHNICZNE.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 460.92k Format: .zip Pobierz

22_ZALACZNIK_NR_21_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._DROGOWA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.62M Format: .zip Pobierz

21_ZALACZNIK_NR_20_PROJEKT_-_ZADANIE_II_GEOLOGIA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 4.22M Format: .zip Pobierz

19_ZALACZNIK_NR_18_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.67M Format: .zip Pobierz

18_ZALACZNIK_NR_17_PROJEKT_-_ZADANIE_II_BR._SANITARNA_CZ._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.68M Format: .zip Pobierz

35_ZALACZNIK_NR_34_PROJEKT_-_ZADANIE_III_PRZEJSCIE_POD_TORAMI.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 3.62M Format: .zip Pobierz

34_ZALACZNIK_NR_33_PROJEKT_-_ZADANIE_III_GEOLOGIA.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 3.17M Format: .zip Pobierz

33_ZALACZNIK_NR_32_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._10.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.81M Format: .zip Pobierz

32_ZALACZNIK_NR_31_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._9.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 7.38M Format: .zip Pobierz

31_ZALACZNIK_NR_30_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._8.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.05M Format: .zip Pobierz

30_ZALACZNIK_NR_29_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._7.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.67M Format: .zip Pobierz

29_ZALACZNIK_NR_28_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._6.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.09M Format: .zip Pobierz

28_ZALACZNIK_NR_27_PROJEKT_-_ZADANIE_III_BR._SANITARNA_CZ._5.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 11.51M Format: .zip Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.83k Format: .pdf Pobierz

SPROSTOWANIE_SIWZ.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 108.06k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_2_BIP.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 80.11k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.36k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.58k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 653
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-01-17 13:23:51
Czas publikacji: 2014-01-17 13:23:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak