Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ

W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

(zamieszczone w BZP w dniu 20.01.2014, nr ogłoszenia: 12377 - 2014)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Małgorzata Świrska -  inspektor ds budownictwa

tel. (71) 310-35-19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW I FITNESS W PARKU MIEJSKIM PRZY UL. SKŁODOWSKIEJ, PADEREWSKIEGO I TRZEBNICKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

Wspólny Słownik Zamówień: 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót, projektu i opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-03-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: w ciągu ostatnich  trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, zrealizowania co najmniej dwóch dostaw z montażem urządzeń placu zabaw o wartości zamówienia min. 150 000,00 zł łącznie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE DOSTAW  popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000.00 zł (słownie:  trzy tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-01-30 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2014-01-20

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (159.4 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (41.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (90.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz dostaw (70 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (38 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (31.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (47.5 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (47.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar (95.8 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt (1.3 MB)

 

WNIOSKI I ZAPYTANIA

1 odpowiedzi-zapytanie 1 (69.8 KB)

2 odpowiedzi-zapytanie 2 (72 KB)

3 odpowiedzi-zapytanie 3 (68.3 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 159.37k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 41.5k Format: .doc Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_dostaw.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 70k Format: .doc Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 31.5k Format: .doc Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47.5k Format: .doc Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 95.84k Format: .zip Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 1.26M Format: .zip Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_popr..pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.51k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.75k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.05k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.29k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 618
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-01-20 14:45:54
Czas publikacji: 2014-01-20 14:45:54
Data przeniesienia do archiwum: Brak