Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (druk do pobrania)

Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.

Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych wraz z aktualnymi badaniami technicznymi oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.

W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).

Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; w przypadku stacji zlewnych położonych poza obszarem Gminy Oborniki Śląskie dokument ten powinien dotyczyć nieczystości ciekłych odbieranych z terenu Gminy Obornik Śląskich.

Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa

od udzielenia zezwolenia - 107 zł,

od zmiany zezwolenia - 53,50 zł.

Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia wniosku.

Opłatę należy wnieść lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta:
13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.

Miejsce złożenia dokumentów 
Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730do 1530 oraz w środę od 730 do 1630, tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

Termin załatwienia sprawy:

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.).

Uchwala nr XLIV/373/14 Rady Miejskiej Obornik Śląskich z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Uchwala nr XXVI/213/12 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

 


Liczba odwiedzin : 950
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2013-08-21 13:32:28
Czas publikacji: 2016-07-06 10:34:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak