Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRUSICKĄ

(  zamieszczone w BZP w dniu 01.04.2014, nr ogłoszenia: 69733 - 2014)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Michał Haberka - podinspektor d/s dróg gminnych

tel. (71) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

PRZEBUDOWA ULICY KASZTANOWEJ W OBORNIKACH ŚLĄKSICH WRAZ WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ ZJAZDÓW DO POSESJI NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ ORKANA DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ PRSUSICKĄ

Wspólny Słownik Zamówień: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót i projektów budowlano-wykonawczych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2014-10-10

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonanie w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwóch robót polegających na budowie ciągów pieszo jezdnych o łącznej powierzchni minimum 4 000 m2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:

- co najmniej jedna osoba z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie dróg bez ograniczeń z potwierdzonym doświadczeniem w nadzorowaniu robót drogowych na kwotę 700 tyś. PLN, który będzie również kierownikiem budowy,

- kierownik robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń z potwierdzonym doświadczeniem w nadzorowaniu robót drogowych na kwotę 300 tyś. PLN,

a także inne osoby wymagane do prawidłowego realizowania zadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 zł (słownie:  dwadzieścia tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2014-04-17 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2014-04-01

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (169.6 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (43 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (88.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (67.5 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (38 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (32.5 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (47 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (48.5 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (46.1 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt branża drogowa cz. 1 (2.5 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt branża drogowa cz. 2 (9.6 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt branża drogowa cz. 3 (5 MB)

14 Załącznik nr 13_Projekt branża sanitarna cz. 1 (6.7 MB)

15 Załącznik nr 14_Projekt branża sanitarna cz. 2 (9.4 MB)

16 Załącznik nr 15_Projekt branża sanitarna cz. 3 (5.7 MB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1. odpowiedzi-zapytanie 1 (64.7 KB)

2. odpowiedzi-zapytanie 2 (73.4 KB)

- załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie 2 (43 KB)

- załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie 2 (87.7 KB)

3. odpowiedzi-zapytanie 3 (72.8 KB)

4. odpowiedzi-zapytanie 4 (73.7 KB)

- załącznik nr 1 do odpowiedzi na zapytanie 4 - skorygowany przedmiar robót (48.1 KB)

- załącznik nr 2 do odpowiedzi na zapytanie 4 - skorygowany przedmiar robót w formie edytowalnej (11.1 KB)

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

OGŁOSZENIE O ZMIANE OGŁOSZENIA BZP (44.2 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 169.6k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Projekt_branza_sanitarna_cz._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 6.67M Format: .zip Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_branza_drogowa_cz._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.56M Format: .zip Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_branza_drogowa_cz._1.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 2.52M Format: .zip Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.06k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_branza_drogowa_cz._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.01M Format: .zip Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 32.5k Format: .doc Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 38k Format: .doc Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 67.5k Format: .doc Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 88.09k Format: .pdf Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt_branza_sanitarna_cz._2.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 9.37M Format: .zip Pobierz

16_Zalacznik_nr_15_Projekt_branza_sanitarna_cz._3.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 5.71M Format: .zip Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.69k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.37k Format: .pdf Pobierz

02a_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_-_poprawiony.doc

Data: Brak danych Rozmiar: 43k Format: .doc Pobierz

03a_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy-poprawiony.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.68k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.82k Format: .pdf Pobierz

OGLOSZENIE_O_ZMIANE_OGLOSZENIA_BZP.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 44.2k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.74k Format: .pdf Pobierz

Kasztanowa-przetarg-1_przedmiar.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.1k Format: .pdf Pobierz

Kasztanowa-przetarg-1_przedmiar.ath

Data: Brak danych Rozmiar: 11.06k Format: .ath Pobierz

Liczba odwiedzin : 579
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2014-04-01 14:36:09
Czas publikacji: 2014-04-01 14:36:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak