Obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymywania porządku i czystości  

 

 

Urząd Miejski w Obornikach Śląskich informuje, że od dnia 27 lutego 2015 r. obowiązują przepisy Uchwały

XLIV/373/14 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich w sprawie „Regulaminu  utrzymaniu czystości
i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie”

Zgodnie z przepisami Uchwały każdy właściciel posesji jest zobowiązany do :

 

-    utrzymania porządku i czystości oraz należytego  stanu  sanitarno - higienicznego i estetycznego  nieruchomości;

-    posiadania pojemnika na odpady stałe, utrzymywania tego pojemnika we właściwym stanie sanitarnym i technicznym, a w szczególności utrzymywania jego w czystości oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowania;

-    odprowadzania i gromadzenia nieczystości płynnych w odpowiednio zabezpieczonych, szczelnych zbiornikach bezodpływowych;

-    opróżniania zbiornika powinno odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki, zanieczyszczenie gleby oraz emisję zapachów;

-    wielkość szczelnego zbiornika na odpady ciekłe musi być dostosowana do planowanej częstotliwości wykonywanej częstotliwości wykonywanej usługi opróżniania zbiornika.

Zabrania się:

-      wrzucania do pojemnika na odpady komunalne bytowe: śniegu, lodu, błota, piasku, gruzu, szlamu lub substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów, urządzeń - elektrycznych i elektronicznych, baterii i akumulatorów, eternitu, świetlówek i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów przemysłowych i medycznych, gruzu budowlanego, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

-    spalania jakichkolwiek odpadów komunalnych oraz pozostałości roślinnych, zarówno w  pojemnikach jak i na terenie otwartym w obrębie zabudowy mieszkaniowej;

-    wykorzystywania nieczynnych studni przydomowych do gromadzenia odpadów komunalnych /ciekłych i stałych/;

Nie przestrzeganie przepisów „Regulaminu” jest wykroczeniem i postępowanie w tych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta i Gminy Oborniki Śląskie, zostały wydane następującym podmiotom gospodarczym:

1.  Zofia Moruń, ul. Główna 11, Pęgów, 55 – 120 Oborniki Śląskie tel. 71 310 73 01

2. P.U.H. „RYŚ” Siekirka Ryszard  ul. Łąkowa 1a,  Skokowa, tel. 609 088 830 lub 71 312 66 34

3. Zakład Usługowy „RA-DO” Radosław Olbert ul. Wrocławska 11 Uraz tel.  692 947 442

4.  SŁAWEX Zarządzanie-Usługi-Handel Suliga Sławomir, ul. Niedzielna 9 Osola, tel. 509 073 960 lub 71 310 62 10

5.  „KOP – TRANS”, Paweł Czerwiński ul. Wołowska 107, Rościsławice tel. 71 310 22 77 605 831 490

6.  „AN-PA” Usługi Budowlane Henryk Kielar ul. Stawowa 5, Siemianice tel. 691 060 653 lub 71 310 14 11

7.  "EKO” Dekondy Andrzej ul. Meliorancka 21 Wrocław tel. 71 346 24 66

8.  Zakład Ogólnobudowlany Ryszard Iżuk ul. II Armii Wojska Polskiego 39 tel. 691 079 440  lub 71 310 28 24

9. Usługi Transportowe Marcin Słowiński Krzyżanowice ul. Główna 24 tel. 71 387 81 54

10. Zakład Usługowo Handlowy Krzysztof Olbert, Pęgów, ul. Główna 10 tel. (71) 310 73 10 lub 664 341 973

11. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Prusicach ul. Kolejowa 3 tel. 71 312 62 28

12. P.H.K. Spółka z o.o. TRANS-FORMERS ul. Atramentowa 10 Bielany Wrocławskie  tel. 71 328 70 36

13. Usługi Transportowe Wiesław Jaworowski, Szczytkowice 92 tel. 602 698 701

14. WC SERWIS Sp. z o.o., Sp. k., Oddział we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 8 tel. (71) 349 91 80

15. BILU S.C. Grzegorz Gierczak, Łukasz Gierczak, Szczytkowice 12 tel. 664 024 722

16. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A., Wrocław, ul. Szczecińska 5 tel. (71) 337 51 00

17. TOTEM Dariusz Kudyba, Uraz, ul. 1 Maja 2, tel. 506 760 259 

18. EKO-TRANS, Piotr Hurkasiewicz, Uraz, ul. Brzeska 4a, tel.  792 260 036

19. D-EKO Krzysztof Dekondy Trzebnica, ul. ks. Bochenka 65/10 tel. 502 544 223

20. Stanisława Siekirka, ul. Łąkowa 1a, Skokowa, 55-110 Prusice, tel. 71 312 66 34

21.„Rych” Ryszard Mierzwiński, ul. Mościckiego 15/3, 51-110 Wrocław, tel. 502 544 223

22. Buczek Krzysztof, Fach – Met Firma Handlowo – Usługowa, Siedlec ul. Orzechowa 31, 55-095 Mirków,
tel. 601 537 024

 

 

Dodatkowe informacje udzielane są w Wydziale Ochrony Środowiska  Urzędu  Miejskiego  w Obornikach Śląskich,  pok. nr 7, 
telefon 71 310 35 19 wew. 434 i 446

 


Liczba odwiedzin : 1155
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2012-01-19 10:37:24
Czas publikacji: 2016-02-08 14:36:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak