Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie 

 
  

 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

 Podstawa prawna:

- art. 8 – 28 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie Środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnienie informacji o środowisku     (Dz. U. Nr 215, poz. 1415).

Wymagane dokumenty:

pisemny wniosek druk do pobrania  (183.1 KB)

Opłata skarbowa:

stawki opłat za wyszukiwanie informacji wynoszą:

  • 5 zł za informację wymagającą wyszukania do 10 dokumentów
  • jeżeli informacja wymaga wyszukania więcej niż 10 dokumentów, opłata ulega zwiększeniu o opłatę dodatkową                     (5 zł mnożymy o liczbę dokumentów i o współczynnik różnicujący 0,1).

stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A4 wynoszą:

  • 0,15 zł za stronę kopii czarno-białe,
  • 1,50 zł za stronę kopii kolorowej,

stawki opłat za sporządzenie kopii dokumentów lub danych w formacie A3 i większym wg rozporządzenia, za przekształcenie informacji
w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie pobiera się opłatę nie wyższą niż 1,50 zł za każdą płytę CD i DVD.

Opłata za przesłanie kopii dokumentów lub danych drogą pocztową, to opłata w wysokości podanej w obowiązującym cenniku usług pocztowych „Poczty Polskiej” za przesyłkę danego rodzaju i danej kategorii wagowej.

Nie wymaga opłaty wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie.

 

Opłatę za wyszukiwanie informacji, przekształcanie informacji w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie, sporządzanie kopii dokumentów lub danych uiszcza się po jej ustaleniu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich nr konta:
13 95830009 0000 1007 2000 0016 – Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich.

Przesłanie kopii dokumentów lub danych następuje dopiero po wpłaceniu pieniędzy na konto 

Miejsce złożenia dokumentów  

Punkt Obsługi Interesanta  Urzędu Miejskiego – w godzinach: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 730 do 1530 oraz w środę od 730 do 1630 tel. (71) 310 – 35-19 wew. 434

  

Sposób przekazania informacji o załatwieniu sprawy:

Korespondencja

Termin załatwienia:

Udostępnienie i przesłanie informacji następuje nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku, w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony do 2 miesięcy.  

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Obornik Śląskich.

 Uwagi :

Społeczeństwo może występować o udostępnienie informacji w różnej formie: zgłaszając się osobiście do biura, telefonicznie, pocztą elektroniczną lub wysyłając pismo.

W przypadku gdy do udostępnienia informacji nie jest konieczne jej wyszukiwanie i może być ona udostępniona w formie ustnej – nie jest wymagana pisemna forma wniosku.

 

 

Liczba odwiedzin : 588
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Magdalena Zatońska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Zatońska
Czas wytworzenia: 2012-08-22 20:11:35
Czas publikacji: 2012-08-22 20:11:35
Data przeniesienia do archiwum: Brak