Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

(  zamieszczone w BZP w dniu 06/09/2012, nr ogłoszenia: 191945 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA REMIZY OSP W PĘGOWIE – ETAP I STAN SUROWY ZAMKNIĘTY

Wspólny Słownik Zamówień: 45216121-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej

wg opisu przedmiotu zamówienia, przedmiaru robót oraz projektu budowlano-wykonawczego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-05-31

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch obiektów o podobnej powierzchni i kubaturze do obiektu będącego przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE ROBÓT BUDOWLANYCH popartych odpowiednimi referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba z odpowiednimi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w WYKAZIE OSÓB i OŚWIADCZENIU O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, aktualnego zaświadczenia o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS lub KRUS, opłaconej polisy oc w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 13 000.00 zł (słownie:  trzynaście tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-09-21 do godz. 09:55.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-06

Z up. Burmistrza

Zastępca Burmistrza

 

-mgr Karol Kos-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (160.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (75.1 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (93.4 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.5 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.2 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (52 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.6 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (45.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.9 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (91.3 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt_architektura (6.7 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt_konstrukcja (6.2 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt_instalacje sanitarne (1.9 MB)

14 Załącznik nr 13_Specyfikacje techniczne (1.3 MB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

1) odp. zapytanie 1_net (69.3 KB)

2) odp. zapytanie 2_net (70.8 KB)

3) odp. zapytanie 3_net (64.7 KB)

4) odp. zapytanie 4_net (59.7 KB)

5) odp. zapytanie 5_net (84.9 KB)

6) Projekt Konstrukcyjny_TOM II (5.3 MB)

7) odp. zapytanie 6_net (84.6 KB)

8) odp. zapytanie 7_net (62.6 KB)

9) odp. zapytanie 8_net (85.4 KB)

10) odp. zapytanie 9_net (61.5 KB)

11) odp. zapytanie 10_net (74.5 KB)

12) odp. zapytanie 11 (62.9 KB)

13) odp. zapytanie 12 (59.8 KB)

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA (58.7 KB)

 

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 160.81k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.41k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.46k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.21k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.64k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.75k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.94k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 91.33k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_architektura.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.74M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_konstrukcja.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 6.22M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_instalacje_sanitarne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.94M Format: .rar Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.09k Format: .pdf Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Specyfikacje_techniczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.25M Format: .rar Pobierz

5_odp._zapytanie_5_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.89k Format: .pdf Pobierz

6_Projekt_Konstrukcyjny_TOM_II.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.33M Format: .rar Pobierz

1_odp._zapytanie_1_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 69.32k Format: .pdf Pobierz

4_odp._zapytanie_4_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 59.7k Format: .pdf Pobierz

3_odp._zapytanie_3_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.69k Format: .pdf Pobierz

2_odp._zapytanie_2_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.81k Format: .pdf Pobierz

7_odp._zapytanie_6_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 84.59k Format: .pdf Pobierz

8_odp._zapytanie_7_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.56k Format: .pdf Pobierz

9_odp._zapytanie_8_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.37k Format: .pdf Pobierz

10_odp._zapytanie_9_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.52k Format: .pdf Pobierz

11_odp._zapytanie_10_net.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.47k Format: .pdf Pobierz

12_odp._zapytanie_11.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 62.9k Format: .pdf Pobierz

13_odp._zapytanie_12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 59.78k Format: .pdf Pobierz

SPROSTOWANIE.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 58.73k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-09-06 11:14:15
Czas publikacji: 2012-09-06 11:14:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak