ZApytanie ofertowe pn.: Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Lipie w ramach projektu pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”  

 

  

 

            ZPiPŚ.271.67.2012                                                 Oborniki Śląskie, dnia 13.09.2012 r.            

                 (numer sprawy)                                  

Zamawiający:

 

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie

 

ZAPRASZA

 do złożenia propozycji cenowej (ofertowej) na zadanie pn.:

Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Lipie w ramach projektu
pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”

1.             Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      oferta powinna być złożona na piśmie (osobiście, faxem: 71 310 22 95) lub w formie elektronicznej na adres mailowy: pawlak@oborniki-slaskie.pl

b)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)     ma obejmować całość zamówienia.

2.             Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Wielkiej Lipie w ramach projektu pn. „Świetlica Lipówka – rozwój moją przyszłością”

- Miejsce dostawy: świetlica wiejska, Wielka Lipa 74, 55-120 Oborniki Śląskie

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku numer 2.

3.              Wymagany termin realizacji zamówienia:

- część I     Dostawa stołu bilardowego: do 15.10.2012 r.

- część II    Dostawa dywanu i chusty Klanzy: 08.10.2012 r.

- część III  Dostawa sprzętu AGD: 08.10.2012 r.

- część IV   Dostawa sprzętu multimedialnego: 08.10.2012 r.

- część V     Dostawa mebli: 19.10.2012 r.

- część VI   Dostawa sprzętu RTV: do 15.10.2012 r.

4.              Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych

5.              Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6.              Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium      cena –  waga 100%

 

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

 7.      Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

b)     kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym (* KRS jeżeli dotyczy),

c)      oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 3

d) podpisany wzór umowy - załącznik nr 4

 8.      Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji.

 9.      Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami określonymi w punkcie 5.

10.  Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 20.09.2012 r. do godziny 10.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, elektronicznie lub osobiście
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul . Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

11.  Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Leszek Pawlak tel. 71 310 35 19 wew. 415

e-mail: pawlak@oborniki-slaskie.pl

Fax: 71/ 310 22 95

 

                                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

                                                                                                  - mgr Karol Kos-

                                                                                     …………………………………………..

                                                                                              (podpis  Kierownika  zamawiającego)

W załączeniu:

  1. Formularz oferty (55.1 KB)
  2. Opis przedmiotu zamówienia (317.9 KB)
  3. Oświadczenie o spełnianiu warunków (25.1 KB)
  4. Wzór umowy (64.4 KB)
 


Liczba odwiedzin : 651
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-09-13 14:49:56
Czas publikacji: 2012-09-13 14:49:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak