Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II  

 
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

"Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami.

 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na "Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami.

( zamieszczone w BZP w dniu 24/09/2012, nr ogłoszenia: 203967 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Sebastian Trojan - inspektor ds. budownictwa

tel. (71) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

"Budowa rozdzielczej kanalizacji deszczowej i sanitarnej w Obornikach Śląskich- ETAP II realizacji od ulicy Kazimierza Jagiellończyka do ulicy Poniatowskiego" - zadanie nr 1 odcinek kolektora kanalizacji deszczowej od D.1/11 do D.1/18 i kanalizacji sanitarnej od S.1/14 do S.1/22 wraz z przyłączami.

Wspólny Słownik Zamówień: 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia, projektu oraz przedmiarów robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-03-29

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacją w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane w zakresie podobnym co do rozwiązań technologicznych i wartości robót  będących przedmiotem zamówienia każda. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku > Wykaz robót budowlanych< poświadczony referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych., będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz osób< oraz świadczenia, że osoby uczestniczące  w wykonywaniu zamówienia posiadają  wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz zaświadczenia z właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatków.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 35 000.00 zł (słownie:  trzydzieści pięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-10-09 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-09-24

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (179.6 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (85.4 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (86.2 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.7 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (49.4 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (52.7 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34.9 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46.2 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (34.2 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót – kolektory (75.6 KB)

11 Załącznik nr 10_Przedmiary - przyłącza sanitarne i deszczowe (51.5 KB)

12 Załącznik nr 11_Projekt_Opis techniczny (120.1 KB)

13 Załącznik nr 12_Projekt_Mapa orientacja (1.3 MB)

14 Załącznik nr 13_Projekt_Projekt zagospodarowania terenu Rys.1 (9.4 MB)

15 Załącznik nr 14_Projekt_Projekt zagospodarowania terenu Rys.2 (11.8 MB)

16 Załącznik nr 15_Projekt_Projekt zagospodarowania terenu Rys.3 (11.9 MB)

17 Załącznik nr 16_Projekt_Profil podłużny kanału sanitarnego KS1 (176.3 KB)

18 Załącznik nr 17 Projekt_Profil podłużny kolektora deszczowego KD1 (190.3 KB)

19 Załącznik nr 18_Projekt_Szczegóły (930.8 KB)

20 Załącznik nr 19_Specyfikacje techniczne (440 KB)

21 Załącznik nr 20_Dokumentacja geotechniczna (3.2 MB)

 

 

UWAGA:

W dniu 27.09.2012 roku pod numerem 207245-2012 ukazało się w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 203967 - 2012 z dnia 24.09.2012 roku.

Zgodnie z w/w ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia wprowadza się zmianę treści SIWZ w punkcie 6.2 poz. tabeli 2.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA (45.1 KB)

POPRAWIONY ZAŁĄCZNIK NR 1_FORMULARZ OFERTOWY (85 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odp. zapytanie 1 (70.5 KB)

2) załącznik do odpowiedzi nr 1_Zestawienie studni (22.6 KB)

3) odp. zapytanie 2 (68 KB)

4) odp. zapytanie 3 (68.1 KB)

5) odp. zapytanie 4 (68 KB)

6) odp. zapytanie 5 (68 KB)

 

Załączniki

14_Zalacznik_nr_13_Projekt_Projekt_zagospodarowania_terenu_Rys.1.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 9.37M Format: .jpg Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.23k Format: .pdf Pobierz

16_Zalacznik_nr_15_Projekt_Projekt_zagospodarowania_terenu_Rys.3.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 11.87M Format: .jpg Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt_Projekt_zagospodarowania_terenu_Rys.2.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 11.77M Format: .jpg Pobierz

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 179.59k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_Mapa_orientacja.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 1.31M Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_Opis_techniczny.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 120.12k Format: .rar Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot_-_kolektory.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.58k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Przedmiary_-_przylacza_sanitarne_i_deszczowe.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.46k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.23k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.94k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 52.71k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.39k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.73k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 86.18k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.39k Format: .pdf Pobierz

17_Zalacznik_nr_16_Projekt_Profil_podluzny_kanalu_sanitarnego_KS1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 176.32k Format: .pdf Pobierz

18_Zalacznik_nr_17_Projekt_Profil_podluzny_kolektora_deszczowego_KD1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 190.29k Format: .pdf Pobierz

19_Zalacznik_nr_18_Projekt_Szczegoly.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 930.77k Format: .rar Pobierz

20_Zalacznik_nr_19_Specyfikacje_techniczne.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 440k Format: .pdf Pobierz

21_Zalacznik_nr_20_Dokumentacja_geotechniczna.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.16M Format: .rar Pobierz

ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_bzp.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 45.08k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.12k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.98k Format: .pdf Pobierz

Zalacznik_do_odpowiedzi_nr_1_Zestawienie_studni.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 22.64k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.52k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.97k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_5.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 68.01k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_-_POPRAWIONY.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.05k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 594
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-09-24 14:53:20
Czas publikacji: 2012-09-24 14:53:20
Data przeniesienia do archiwum: Brak