Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 04/10/2012, nr ogłoszenia: 211289 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

 tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Sebastian Trojan - inspektor ds. budownictwa

 tel. (71) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Wymiana podłogi sportowej powierzchniowo - elastycznej w istniejącej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Pęgowie.

Wspólny Słownik Zamówień: 45432110-8 - Kładzenie podłóg

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: od 02.11.2012 r. do 30.11.2012 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: budowa w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie podłóg sportowych powierzchniowo-elastycznych o nawierzchni z wykładzin typu LINODUR SPORT lub podobnych, o powierzchni łącznej min. 1000 m2 w co najmniej trzech obiektach wykorzystywanych do celów sportowych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz robót budowlanych< potwierdzony referencjami - minimum 3.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w załączniku >Wykaz osób<.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego o nie zaleganiu w podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 500.00 zł (słownie:  dwa tysiące pięćset  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2012-10-19 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-10-04

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (159.6 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (74.3 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (90.7 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.1 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.9 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49.2 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.3 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.6 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót (23.3 KB)

11 Załącznik nr 10_Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (73.4 KB)

12 Załącznik nr 11_Kolorystyka (275.7 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odp. zapytanie 1 (123.7 KB)

2) odp. zapytanie 2 (75.9 KB)

3) odp. zapytanie 3 (67.6 KB)

4) odp. zapytanie 4 (19 KB)

 

UWAGA!

ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK NR 1_FORMULARZ OFERTOWY (77.3 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 159.6k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.33k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 90.74k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.1k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.95k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.2k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.29k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.76k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.58k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 23.25k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.35k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Kolorystyka.jpg

Data: Brak danych Rozmiar: 275.68k Format: .jpg Pobierz

odp._zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 123.71k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.88k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.61k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_poprawiony.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 77.28k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 679
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-10-04 12:42:40
Czas publikacji: 2012-10-04 12:42:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak