Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej w Osolinie. 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej w Osolinie.

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej w Osolinie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 11/12/2012, nr ogłoszenia: 261831 - 2012)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przebudowa pomieszczenia gospodarczego na bibliotekę w szkole podstawowej w Osolinie.

Wspólny Słownik Zamówień: 45214210-5 - Roboty budowlane w zakresie szkół podstawowych

Zakres zamówienia: wg projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót oraz opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-03-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, robót remontowo-budowlanych w zakresie zbliżonym do zakresu robót będących przedmiotem zamówienia w co najmniej dwóch obiektach. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz referencji - min. 2.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba posiadające odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: niezaleganie w opłacaniu podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz aktualnego zaświadczenia naczelnika odpowiedniego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu podatków.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-01-02 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2012-12-11

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażawski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (153.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy poprawiony (63.6 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (82.7 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (47.8 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (48.2 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.1 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (48.4 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.4 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekty budowlane (5.5 MB)

11 Załącznik nr 10_Projekty wykonawcze (10 MB)

12 Załącznik nr 11_Przedmiary robót (234.4 KB)

13 Załącznik nr 12_Specyfikacja wykonania i odbioru robót (426.3 KB)

 

UWAGA:

ZAWIADOMIENIE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT (46.7 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

1) odp. zapytanie 1 (51.8 KB)

- odp. na zapyt. z dn.17.12.2012 (191.3 KB)
- odpowiedzi na zapyt. z dn. 14 i 18.12.2012 (186.6 KB)

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA


zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (134.5 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 153.84k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.41k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Specyfikacja_wykonania_i_odbioru_robot.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 426.27k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 234.44k Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekty_wykonawcze.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 10.02M Format: .rar Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy_poprawiony.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 63.6k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekty_budowlane.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.46M Format: .rar Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.39k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.13k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.18k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.8k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.94k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 82.71k Format: .pdf Pobierz

przesuniecie_terminu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 46.69k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.81k Format: .pdf Pobierz

odp._na_zapyt._z_dn.17.12.2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 191.26k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi_na_zapyt._z_dn._14_i_18.12.2012.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 186.56k Format: .pdf Pobierz

zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 134.55k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 580
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2012-12-11 12:41:22
Czas publikacji: 2012-12-11 12:41:22
Data przeniesienia do archiwum: Brak