ZAPYTANIE OFERTOWE: Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych w roku 2013 z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie 

 

  

           ZPiPŚ.271.92.2012                                                            Oborniki Śląskie, dnia 12.12.2012 r.            

             (numer sprawy)                                  

 

Zamawiający:

GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE

ul. Trzebnicka 1

55-120 Oborniki Śląskie                                                        

ZAPYTANIE OFERTOWE:

Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych w roku 2013 z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie

 

Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:

a)      oferta powinna być złożona na piśmie (osobiście, faxem)

b)      ceny w niej podane mają być wyrażone cyfrowo i słownie,

c)      ma być napisana w języku polskim, czytelnie i trwałą techniką,

d)      ma obejmować całość zamówienia.

1.        Opis przedmiotu zamówienia:

1.1  Przedmiotem zamówienia są usługi wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników

bezodpływowych usytuowanych na terenie nieruchomości stanowiących własność

Gminy Oborniki Śląskie

CPV: 90.00.00.00–7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
i usługi ekologiczne.

1.2 Zamówienie obejmuje wykonanie usługi w następujących adresach:

- Kotowice 19, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Pęgów, ul. Główna 70, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Wielka Lipa 40, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Zajączków 33, 55-120 Oborniki Śląskie;

- Publiczne Gimnazjum w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie; 

- Szkoła Podstawowa w Pęgowie, ul. Główna 101, 55-120 Oborniki Śląskie;

Adresy te są aktualne w dniu ogłoszenia postępowania. Jeżeli w trakcie trwania umowy pod wskazanymi adresami zostaną sprzedane lokale mieszkalne umowa nie będzie obejmowała wspólnot mieszkaniowych.

1.3   Szacunkowa ilość nieczystości płynnych przeznaczonych do wywozu w trakcie trwania

umowy wynosi: 1 707 m3/rok. Podana szacunkowa pojemność określa maksymalne potrzeby Zamawiającego w zakresie realizacji usług podczas obowiązywania umowy,
w związku z tym Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania całości zamówienia.

1.4  Nieczystościami płynnymi są gromadzone w zbiornikach bezodpływowych ścieki socjalno – bytowe, których skład chemiczny odpowiada określonym normom, dopuszczającym odprowadzenie tych ścieków do kanalizacji miejskiej.

1.5  Zakres obowiązków stron i opis przedmiotu zamówienia został ujęty w projekcie umowy

(załącznik nr 2 do formularza ofertowego).

1.6  Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień składania ofert oraz w okresie trwania umowy aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

1.7   Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania dyspozycyjności przez całą dobę, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, klęskach żywiołowych,

1.8  Wykonawca zobowiązuje się do wykonania czynności – przedmiotu zamówienia
z należytą starannością z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i innych wg aktualnego stanu prawnego. Wykonawca w czasie realizacji usługi będzie utrzymywał porządek na terenie posesji np. rozlane w trakcie wykonywania usługi fekalia będą natychmiast sprzątnięte.

1.9  Prawidłowo wykonane usługi, potwierdzone będą przez osoby upoważnione przez Burmistrza Obornik Śląskich.

1.10          Wynagrodzenie za realizację zadania – wywóz nieczystości wypłacane będzie Wykonawcy na podstawie wystawionej faktury w oparciu o potwierdzone ilości wywozu.

1.11          Wykonawca powiadomi na piśmie Zamawiającego o sytuacjach uniemożliwiających realizację umowy.

  

2.      Wymagany termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

 3.      Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

 4.                  Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium

  1.       cena –  waga 100%

5.                 

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie będącym przedmiotem zamówienia oraz posiadanie stosownego zezwolenia
na wykonywanie usług komunalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału
w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o spełnianiu warunków

Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków - załącznik do SIWZ

1

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Podpisane przez Wykonawcę oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik do SIWZ

2

Aktualny odpis lub oświadczenie

Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.

3

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

4

Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp

 6.              Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:

a)      formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 1,

b)      zaakceptowany wzór umowy - załącznik nr 2

c)      oświadczenie o spełnianiu warunków- załącznik nr 3

d)      oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4

e)      oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - załącznik nr 5

f)       kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę
do występowania w obrocie prawnym (* KRS jeżeli dotyczy),

g)      aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

h)      informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi wraz z aktualnymi badaniami technicznymi

i)        Aktualna umowa ze stacją zlewną.

j)       Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

7.  Opis sposobu obliczania ceny w składanej propozycji cenowej (ofertowej):

Zaproponowana cena powinna zawierać:

  • wartość usługi/dostawy/robót budowlanych określona w oparciu o przedmiot zamówienia,
  • obowiązujący podatek od towarów i usług.

Cena podana przez wykonawcę nie będzie podlegała waloryzacji przez okres minimum 6 miesięcy od daty podpisania umowy. W pozostałym okresie ceny mogą ulec zmianie w okresach nie krótszych niż kwartał. Wzrost ceny usługi może być spowodowany tylko udokumentowanym wzrostem ceny paliw.

 8.             Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom, zgodnie z kryteriami i wymaganymi dokumentami określonymi w punkcie 5 i 6.

 9.             Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej (ofertowej):

- Propozycję cenową (ofertową) należy złożyć w terminie do dnia 19.12.2012 r. do godziny 12.00, w formie zgodnej ze wskazaniem Zamawiającego, faxem lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich przy ul . Trzebnickiej 1 w Punkcie Obsługi Interesanta.

- Ofertę należy opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na: Wykonanie usługi wywozu nieczystości płynnych
w roku 2013 z nieruchomości stanowiących własność Gminy Oborniki Śląskie,
Znak sprawy: ZPiPŚ.271.92.2012”

- Propozycja otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie uwzględniona przy wyborze. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed terminem upływu jej składania.

 10.          Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego są:

Martyna Ostaszewska tel. 71 310 35 19 wew. 420

e-mail: maslej@oborniki-slaskie.pl

Fax: 71/ 310 22 95

 

Wymagane załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz ofertowy (45.2 KB)

Załącznik nr 2: Wzór umowy (66.8 KB)

Załącznik nr 3: Oświadczenie o spełnianiu warunków (34.5 KB)

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (46.3 KB)

Załącznik nr 5: Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (34 KB)

Załącznik nr 6: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Załącznik nr 7: Aktualne zezwolenie właściwego organu na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

Załącznik nr 8: Informacja o posiadanym taborze do wykonania usługi wraz z aktualnymi badaniami technicznymi.

Załącznik nr 9: Aktualna umowa ze stacją zlewną.

Załącznik nr 10: Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.

 

                                                                                                                         BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                mgr Sławomir Błażewski

                                                                                                                     …………………………………………

                                                                                                                    (podpis  Kierownika  zamawiającego)

 

 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 809
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2012-12-12 16:25:39
Czas publikacji: 2012-12-12 16:25:39
Data przeniesienia do archiwum: Brak