Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich. 

 

  

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zgk-oborniki.pl

 

Oborniki Śląskie: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich
Numer ogłoszenia: 523158 - 2012; data zamieszczenia: 20.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o. o. w Obornikach Śląskich , ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3101864, faks 071 3101472.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk-oborniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest: Realizacja inwestycji pn. Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Obornikach Śląskich polegającej na budowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Oborniki Śląskie, gmina Oborniki Śląskie, województwo dolnośląskie - działka nr 71 AM-2, pomiędzy ulicą Trzebnicką a Wzgórzem Magdaleny oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 3. Zamówienie obejmuje budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną, w tym następujące czynności: 1) rozbiórkę istniejącego budynku technologiczno - biurowego, 2) budowę nowego budynku technologiczno-biurowego wzdłuż wschodniej granicy działki. Bryła budynku ma kształt prostopadłościenny, o zróżnicowanej wysokości odpowiadającej układowi funkcjonalnemu obiektu. Jednokondygnacyjna, północna część budynku przeznaczona na funkcję technologiczną posiada wysokość 5,80 m, dwukondygnacyjna część południowa, w której przewidziana została funkcja biurowa posiada wysokość 7,50 m. Budynek ma być wzniesiony w technologii tradycyjnej, murowanej z bloczków ceramicznych. Część technologiczna przykryta dachem płaskim o konstrukcji stalowej, krytym papą, część biurowa stropodachem płaskim. Powierzchnia użytkowa 575,24 m2; 3) modernizację istniejącego osadnika popłuczyn, 4) remont budynku zaplecza technicznego wraz z pracami termorenowacyjnymi polegającego na adaptacji pomieszczeń warsztatowych lewego skrzydła budynku na pomieszczenie kotłowni, adaptacji pomieszczeń prawego skrzydła na zaplecze socjalne (szatnie, umywalnia z pomieszczeniem natrysków, pomieszczenie socjalne) oraz budowie trzech stanowisk garażowych przylegających bezpośrednio do prawego skrzydła istniejącego budynku. Powierzchnia użytkowa 209,6 m2 , 5) budowę budynku garażowego, dwustanowiskowego. Obiekt budowany w technologii tradycyjnej z lekkim dachem. Ściany nośne wzdłużne oraz środkowa. Na wieńcach oparte rygle dachowe (jako belki dwuprzęsłowe, swobodnie podparte na podporach). Konstrukcja ścian posadowiona na ławach fundamentowych (żelbetowych) zbrojonych podłużnie. Określono warunki gruntowe jako proste, w związku, z czym przyjęto kategorię geotechniczną jako pierwszą. Dach w systemie lekkiej obudowy (papa - wełna - blacha), Dźwigary stalowe (elementy nośne dachu) oparte na wieńcach żelbetowych, Wieńce zaprojektowano jako żelbetowe B25, stal A-0, A-III, Nadproża: okienne zaprojektowano jako stalowe 2xI 180, bramowe żelbetowe połączone z wieńcem, Ściany nośne murowane z pustaków kratowych (Porotherm) kl.150. Posadzka - beton B15, zbrojona krzyżowo prętami fi 6 ze stali AIII. Powierzchnia użytkowa 97,84 m2, 6) budowę nowego układu komunikacyjnego wraz z parkingiem na 9 stanowisk postojowych, 7) uporządkowanie terenu zieleni z wycinką drzew kolidujących z planowaną zabudową i układem komunikacyjnym oraz nasadzeniu nowych drzew i krzewów dostosowanych do istniejących warunków terenowych, 8) budowę ogrodzenia, 9) lokalizację miejsca utwardzonego na kontener zamknięty na odpady stałe; 10) budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) dokumentacja projektowa wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji, 2) przedmiar robót - stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji. 5. Zamawiający informuje, że wszelkie, podane w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót znaki towarowe, patenty, czy pochodzenie nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w art. 29 ust. 3 ustawy i należy je jedynie traktować jako wskazanie typu; tym samym, dopuszcza się składanie ofert ze wskazaniem urządzeń i materiałów równoważnych, o parametrach technicznych i eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. 6. Wykonawca w ramach wykonywania umowy zapewni przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających - do wysokości 20% zamówienia podstawowego- na podstawie odrębnej umowy;

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.25.21.26-7, 45.22.35.00-1, 45.23.32.00-1, 45.34.20.00-6, 45.31.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 180 000,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • wykazu robót budowlanych (minimum jedna robota budowlana) w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia, z podaniem ich rodzaju, zakresu i wartości, daty i miejsca wykonania, przy uwzględnieniu warunku, że przynajmniej jedna z tych robót powinna obejmować budowę, przebudowę lub remont stacji uzdatniania wody o wartości minimum 5.000.000,00 zł wraz z załączonym dokumentem potwierdzającym, że usługi o wartości minimum 5 mln zł określone w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje) - załącznik nr 3;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • 13) zaświadczenie z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzające wysokość posiadanych przez niego środków finansowych lub jego zdolność kredytową na kwotę co najmniej 3.000.000,00 zł, wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 •  

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) formularza ofertowego określonego w załączniku nr 1; 2) kosztorysu ofertowego w formie uproszczonej, na stronie tytułowej należy podać wszystkie parametry do kosztorysowania; 3) dowodu wniesienia wadium; 11) oświadczenia o zakresie robót stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców - jeżeli będzie korzystać z ich pomocy przy wykonywaniu zamówienia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej specyfikacji; 14) harmonogramu rzeczowo-finansowego - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji; 15) pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej wykonawcę w postępowaniu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. Żadna z okoliczności wskazanych w pkt 3 nie aktualizuje obowiązku zamawiającego do zmiany umowy. W przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w pkt 3 wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z wnioskiem o zmianę umowy. Wszelkie ustalenia stron w tym zakresie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest dopuszczalna w szczególności z powodu: 1) zmiany warunków atmosferycznych, geologicznych, archeologicznych, w szczególności: a) klęsk żywiołowych; b) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, 2) zmiany będącej następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności: a) nieterminowego przekazania terenu budowy przez zamawiającego; b) wstrzymania robót przez zamawiającego; c) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; 3) innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności: d) braku możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych e) protestów mieszkańców f) przerwy w dostawie energii elektrycznej, wody, gazu. 4) zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, mimo iż opóźnienie w jej wykonaniu będzie następstwem okoliczności, za które odpowiada wykonawca, jeżeli wykonawca powiadomi zamawiającego najpóźniej na 7 dni przed upływem terminu wykonania umowy, o niemożliwości zakończenia jej wykonania w tym terminie oraz zaproponuje nowy termin zakończenia wykonania umowy jednocześnie zaproponuje zamawiającemu zrekompensowanie powstałego opóźnienia, w tym przez przedłużenie okresu gwarancji. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia wykonawcy może zostać obniżona o kwotę nie większą niż równowartość połowy kar umownych, które wykonawca byłby zobowiązany zapłacić zamawiającemu za takie opóźnienie. 5) w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ppkt 1 - 4 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 4. Pozostałe zmiany umowy: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy również w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją; b) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 2) Nie stanowią zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; c) udzielenie zamówień uzupełniających określonych w ustawie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgk-oborniki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2013 godzina 10:00, miejsce: Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 41, 55-120 Oborniki Śląskie sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 


Liczba odwiedzin : 629
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Leszek Pawlak
Osoba odpowiedzialna za informację : Leszek Pawlak
Czas wytworzenia: 2013-01-04 11:45:17
Czas publikacji: 2013-01-04 11:45:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak