Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK”

W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

(  zamieszczone w BZP w dniu 16401 - 2013, nr ogłoszenia: 31.01.2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

2

  Waldemar Snopko - inspektor ds. inwestycji i remontów

tel. ( 071)  310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

Wspólny Słownik Zamówień: 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk, 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Zakres zamówienia: wg przedmiaru robót, projektu budowlanego oraz opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:

1) budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej cementowej o powierzchni co najmniej 10 000 m2,

2) budowa co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o powierzchni zabudowy min. 100 m2, łącznie z instalacjami wewnętrznymi,

3) budowa sieci wod.- kan.,

4) budowa sieci elektrycznych łącznie z oświetleniem terenu,

5) wykonanie robót związanych z małą architekturą, w tym nasadzenia niskie i średniowysokie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ ROBÓT BUDOWLANNYCH popartych stosownymi referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami ogólnobudowlanymi i drogowymi pełniąca obowiązki kierownika budowy, co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie sieci i instalacji wod.-kan., co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczeń Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ OSÓB

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: opłacający bez zwłok podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUZ.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50 000.00 zł (słownie:  pięćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-02-15 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających. 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-01-31

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (180.7 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (92.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (98.1 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (49.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (64.3 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (67.1 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (50 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (65.3 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (49.3 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt - część opisowa (329.3 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt – architektura (10.5 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt – konstrukcja (3.4 MB)

13 Załącznik nr 12_Projekt – drogi (871.3 KB)

14 Załącznik nr 13_Projekt - instalacje elektryczne (2.8 MB)

15 Załącznik nr 14_Projekt - instalacje sanitarne (5.9 MB)

16 Załącznik nr 15_Projekt – załączniki (302.5 KB)

17 Załącznik nr 16_Przedmiary robót (519.3 KB)

18 Załącznik nr 17_Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (631.3 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odp. zapytanie 1 (76 KB)

2) odp. zapytanie 2 (72.9 KB)

- załącznik do odp. zapytanie 2: 03 Załącznik nr 2_Wzór umowy poprawiony (99.2 KB)

3) odp. zapytanie 3 (75.2 KB)

4) odp. zapytanie 4 (67.5 KB)

- załącznik do odp. zapytanie 4: przedmiary w formacie ath (179.5 KB)

5) odp. zapytanie 5 (70.3 KB)

- załaczniki do odpowiedzi na zapytania 5 (2.3 MB)

6) odp. zapytanie 6 (74.9 KB)

- załącznik do odpowiedzi na zapytanie 6 - rysunek A-12 (248.8 KB)

7) odp. zapytanie 7 (66.7 KB)

8) odp. zapytanie 8 (65.6 KB)

9) odp. zapytanie 9 (67.9 KB)

10) odp. zapytanie 10 (64.2 KB)

11) odp. zapytanie 11 (65.9 KB)

 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

zmiana terminu składania ofert (55.1 KB)

 

POWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Powiadomienie o unieważnieniu postępowania (139.3 KB)

 

Załączniki

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.3k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 98.15k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.34k Format: .pdf Pobierz

17_Zalacznik_nr_16_Przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 519.29k Format: .rar Pobierz

16_Zalacznik_nr_15_Projekt_-_zalaczniki.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 302.52k Format: .rar Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.03k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.07k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.29k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.89k Format: .pdf Pobierz

18_Zalacznik_nr_17_Specyfikacje_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 631.33k Format: .rar Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.55k Format: .pdf Pobierz

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 180.69k Format: .pdf Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt_-_instalacje_sanitarne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 5.87M Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Projekt_-_instalacje_elektryczne.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.78M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_-_drogi.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 871.27k Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt_-_konstrukcja.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.37M Format: .rar Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt_-_architektura.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 10.53M Format: .rar Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt_-_czesc_opisowa.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 329.35k Format: .rar Pobierz

odp._zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 76.03k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 72.86k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy_poprawiony.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 99.19k Format: .pdf Pobierz

targowisko_ATH.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 179.51k Format: .zip Pobierz

odp._zapytanie_4.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.49k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_3.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.19k Format: .pdf Pobierz

zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 55.06k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_5.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 70.35k Format: .pdf Pobierz

zalaczniki_do_odpowiedzi_na_zapytania_5.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.32M Format: .rar Pobierz

odp._zapytanie_6.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 74.93k Format: .pdf Pobierz

zalacznik_do_odpowiedzi_na_zapytanie_6_-_rysunek_A-12.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 248.85k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_7.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 66.67k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_8.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.64k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_9.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.91k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_10.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.16k Format: .pdf Pobierz

odp._zapytanie_11.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 65.93k Format: .pdf Pobierz

Powiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 139.31k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 676
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-01-31 11:36:05
Czas publikacji: 2013-01-31 11:36:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak