Ogłoszenie przetargu nieograniczonego pn.: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

  

Oborniki Śląskie: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie
Numer ogłoszenia: 36329 - 2013; data zamieszczenia: 08.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oborniki Śląskie , ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, woj. dolnośląskie, tel. 071 3103519, 3103536, faks 071 3102295.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.oborniki-slaskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni w mieście i gminie Oborniki Śląskie polegające na: - koszeniu trawników; - strzyżeniu żywopłotów i przycinaniu krzewów; - odchwaszczaniu żywopłotów i plewieniu skupin krzewów; - odchwaszczaniu chemicznym alejek i powierzchni; - nawożeniu trawników i żywopłotów; - zbiórce i wywozie liści; - zamontowaniu 6 sztuk donic typu JIFLOR o średnicy 600 mm lub równoważnych na słupach oświetleniowych w sposób trwały zapobiegający wyrządzeniu szkód wraz z wykonaniem nasadzeń roślin jednorocznych (koszt zakupu donic, ziemi urodzajnej i roślin po stronie Wykonawcy oraz wykonanie nasadzeń po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym) znajdujących się wokół ronda w Obornikach Śląskich (6 słupów, na każdym z nich zamontowanie po 1 donicy okalającej słup). - innych pracach związanych z porządkowaniem terenów zielonych, nasadzeniami roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianiu koszy na śmieci z wywozem na wybrane przez Wykonawcę składowisko odpadów, konserwacji i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.). Powierzchnia terenów zieleni ujętych zamówieniem w mieście Oborniki Śląskie: a) powierzchnia ogólna terenu - 18,35 ha; b) powierzchnia trawników - 11,21 ha; c) powierzchnia rabat - 625,00 m2; d) powierzchnia żywopłotów - 4062,00 m2; e) powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami - 1481,00 m2; f) powierzchnia alejek - 7491,00 m2; g) ilość koszy na śmieci - 75 szt.; h) ilość ławek - 101 szt.; i) inne urządzenia rekreacyjne - ok. 24 szt.; Powierzchnia terenów zieleni ujętych zamówieniem na terenie gminy Oborniki Śląskie: a) powierzchnia ogólna terenu - 9,05 ha; b) powierzchnia trawników - 6,36 ha; c) powierzchnia rabat - 6,00 m2; d) powierzchnia żywopłotów - 131,00 m2; e) powierzchnia skupin krzewów, żywopłotów, pod drzewami - 1020,00 m2; f) ilość koszy na śmieci - ok. 60 szt.; g) ilość ławek - ok. 92 szt.; h) inne urządzenia rekreacyjne - ok. 116 szt. Szczegółowy zakres zamówienia został przez zamawiającego sprecyzowany w załącznikach do niniejszej SIWZ: a) załącznik nr 1a - specyfikacja terenów zieleni w miesicie Oborniki Śląskie; b) załącznik nr 1b - specyfikacja terenów zieleni w miejscowościach gminy Oborniki Śląskie; c) załącznik nr 2 - zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni; d) załącznik nr 3 - zakres merytoryczny prac wykonywanych na terenach zieleni (rabaty i skwery miejskie); e) załącznik nr 4a - harmonogram prac w mieście Oborniki Śląskie; f) załącznik nr 4b - harmonogram prac na terenie miejscowości gminy Oborniki Śląskie. Zakup roślin jednorocznych, bylin i krzewów pozostaje po stronie Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z zakupem worków do koszy na śmieci, środków ochrony roślin, środków do chemicznego odchwaszczania oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń i narzędzi koniecznych do realizacji zamówienia. Wykonawca gwarantuje, że środki chemiczne oraz inne materiały użyte do realizacji zamówienia są dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami prawa i będą stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami producenta. Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia zapewnić na terenie objętym pracami należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w związku z realizacją zamówienia oraz wskutek innych działań osób zatrudnionych przez Wykonawcę..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2013-03-18 do godz. 10:00.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: wykonywanie co najmniej przez rok na obszarze o powierzchni zbliżonej do powierzchni ogólnej terenu tj. ok. 27,40 ha oraz w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (tj. koszenie trawników, strzyżenie żywopłotów, odchwaszczanie żywopłotów i plewieniu skupin krzewów, odchwaszczanie chemiczne alejek, nawożenie trawników i żywopłotów, zbiórka liści i inne prace związane z porządkowaniem terenów zielonych, nasadzeniami roślin jednorocznych i wieloletnich, opróżnianiem koszy na śmieci z wywozem na wybrane przez Wykonawcę składowisko odpadów, konserwacją i wykonywaniem drobnych prac naprawczych urządzeń na terenach zielonych (ławki, urządzenia placów zabaw, kosze itp.) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz poświadczenia należytego wykonania zleconych zadań np. referencje.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 •  
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiadają ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy oraz opłaconej, aktualnej polisy OC.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 •  
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej; - Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Obornikach Śląskich, ul. Trzebnicka 1, 55-120 Oborniki Śląskie, pokój nr: Punkt Obsługi Interesanta.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

-SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (160.4 KB)

- Załącznik nr 1a Specyfikacja terenow zieleni w miescie (64.3 KB)

- Załącznik nr 1a Specyfikacja terenow zieleni w miescie (65.5 KB)

- Załącznik nr 1b Specyfikacja terenow zieleni w miejscowosciach gminy  (32.9 KB)

- Załącznik nr 1b Specyfikacja terenow zieleni w miejscowosciach gminy  (34 KB)

- Załącznik nr 2 Zestaw map z zaznaczonymi terenami zieleni (10.8 KB)

- Załącznik nr 3 Zakres merytoryczny prac (30.7 KB)

- Załącznik nr 4a Harmonogram prac w mieście  (84.2 KB)

- Załącznik nr 4a Harmonogram prac w mieście  (66.5 KB)

- Załącznik nr 4b Harmonogram prac w miejscowosciach gminy  (23 KB)

- Załącznik nr 4b Harmonogram prac w miejscowosciach gminy (21.5 KB)

- Załącznik nr 5 Formularz ofertowy (56.4 KB)

- Załącznik nr 5a Harmonogram platności (37.2 KB)

- Załącznik nr 5b Wzór umowy (66 KB)

- Załącznik nr 5c Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej (38.2 KB)

- Załącznik nr 5d Wykaz osób (25.8 KB)

- Załącznik nr 5e Wykaz robót i usług (25.7 KB)

- Załącznik nr 6 Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.2 KB)

- Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (49.4 KB)

- Załącznik nr 8 Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.7 KB)

- Załącznik nr 9 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (35.1 KB)

- Załącznik nr 10 Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (34.4 KB)

- Załącznik nr 11 Oświadczenie że osoby posiadają wymagane uprawnienia (33.4 KB)

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU:

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 12.03.2013 r. (43.5 KB)

- ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 14.03.2013 r. (53.6 KB)

                                                                                                                                  BURMISTRZ OBORNIK ŚLĄSKICH

                                                                                                                                         mgr Sławomir Błażewski

 


Liczba odwiedzin : 624
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Martyna Maślej
Osoba odpowiedzialna za informację : Martyna Maślej
Czas wytworzenia: 2013-03-08 15:35:28
Czas publikacji: 2013-03-08 15:35:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak