Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie. 

 
OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na  Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

(  zamieszczone w BZP w dniu 15.03.2013, nr ogłoszenia: 39425 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych tel. (071) 310 35 36.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych tel. (71) 310 35 19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Remont cząstkowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną (na gorąco) oraz remont cząstkowy grysami i emulsją asfaltową na terenie miasta i gminy Oborniki Śląskie.

Wspólny Słownik Zamówień: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-10-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym: realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi będącymi przedmiotem zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczeń Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiada ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej aktualnej polisy OC oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

 

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Dla zadania częściowego nr 1: 2 200.00 PLN

(słownie:  dwa tysiące dwieście  00/100 PLN)

Dla zadania częściowego nr 2: 2 000.00 PLN

(słownie:  dwa tysiące 00/100 PLN)

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)/1 Mg

100%

1

Cena (koszt)/1 m2

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-04-02 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-03-15

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona _pakiety_ (171.2 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (92.3 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (87.5 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.8 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (49 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49.5 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (51.3 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (33.3 KB)

10 Załącznik nr 9_Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (35.7 KB)

11 Załącznik nr 10_Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (35.1 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona__pakiety_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 171.25k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.25k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.51k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.83k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.02k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.52k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.04k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 51.34k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.35k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Lista_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.72k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Informacja_o_nieprzynalezeniu_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 35.08k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 605
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-03-15 10:45:48
Czas publikacji: 2013-03-15 10:45:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak