Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
 Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

(zamieszczone w BZP w dniu 18.03.2013, nr ogłoszenia: 40277 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa: niesortu granitowego frakcji 0-31,5mm, gruzu betonowo-ceglanego frakcji 31-63mm, frezowiny asfaltowej z przeznaczeniem wbudowania w gminne drogi gruntowe.

Wspólny Słownik Zamówień: 44900000-9 - Kamień budowlany, wapień, gips i łupek

Zakres zamówienia: wg opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-11-15

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich trzech lat od daty składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie, robót podobnych co do zakresu i rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia, w tym:

-dostawa min. 100 Mg niesortu granitowego dla zadania częściowego nr 1,

-dostawa min. 100 Mg gruzu betonowo-ceglanego dla zadania częściowego nr2,

- dostawa min. 100 Mg frezowiny asfaltowej dla zadania częściowego nr 3.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz dostaw- popartych referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, w tym dysponowanie co najmniej:

- 2 samochody samowyładowcze o nośności min. 25 Mg dla odpowiednio zadań częściowych nr 1, nr 2 i nr 3,

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku -Wykaz sprzętu-.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: posiada ubezpieczenie OC w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu podatków. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, opłaconej aktualnej polisy OC oraz zaświadczenia z Urzędu Skarbowego.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 300.00 zł (słownie:  trzysta  00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt) za dostawę 1 Mg niesortu granitowego frakcji 0 - 31,5 mm

100%

1

Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  gruzu betonowo-ceglanego

100%

1

Cena (koszt) za dostawę  1 Mg  frezowiny asfaltowej

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-03-27 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-03-18

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona _pakiety_ (169.3 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (93.8 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (88 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (32.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz dostaw (47.9 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (49.8 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (33.1 KB)

08 Załącznik nr 7_Wykaz sprzętu (48.1 KB)

09 Załącznik nr 8_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50.2 KB)

10 Załącznik nr 9_Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (32.3 KB)

11 Załącznik nr 10_Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (34.2 KB)

12 Załącznik nr 11_Informacja o nieprzynależeniu do grupy kapitałowej (34.1 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_dostawe_i_uslugi_procedura_uproszczona__pakiety_.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 169.27k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 93.81k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 87.98k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.85k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_dostaw.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 47.9k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.82k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.08k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Wykaz_sprzetu.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.11k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.18k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Oswiadczenie_w_zakresie_art._24_ust._1_pkt_2_ustawy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 32.35k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Lista_podmiotow_nalezacych_do_tej_samej_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.23k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Informacja_o_nieprzynalezeniu_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.11k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 622
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-03-18 11:43:42
Czas publikacji: 2013-03-18 11:43:42
Data przeniesienia do archiwum: Brak