Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie 

 

 OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:

Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie

(  zamieszczone w BZP w dniu 18.04.2013, nr ogłoszenia: 58645 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Marek Ciechanowicz -  inspektor ds. dróg gminnych

tel. (071) 310 35 36

2

  Andrzej Małkiewicz -  Kierownik Wydziału IR

tel. (071) 310 35 19 w. 445

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Budowa oświetlenia drogowego w mieście i gminie Oborniki Śląskie

Wspólny Słownik Zamówień: 45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-06-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, w tym realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym: budowa oświetlenia drogowego słupowego w ilości co najmniej 10 szt.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy i informacji zawartych w załączniku. Wykaz  realizacji zadań popartych referencjami. (minimum jedna referencja).

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłatach podatku.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000.00 zł (słownie:  cztery tysiące 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-05-06 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

 

 

 Oborniki Śląskie dnia: 2013-04-18

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (157.6 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (73.1 KB)

03 Załącznik nr 2_ Wzór umowy (85.8 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (33.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (48.4 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (48.9 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (34 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (50.8 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (44 KB)

10 Załącznik nr 9_Przedmiar robót - oświetlenie drogowe ul. Komuny Paryskiej w Obornikach Śląskich (57.1 KB)

11 Załącznik nr 10_ Przedmiar robót - oświetlenie drogowe ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich (55.1 KB)

12 Załącznik nr 11_Przedmiar robót - oświetlenie drogowe Bagno – Osolin (61.5 KB)

13 Załącznik nr 12_Projekt - oświetlenie drogowe ul. Komuny Paryskiej w Obornikach Śląskich (351 KB)

14 Załącznik nr 13_Projekt - oświetlenie drogowe ul. Kościuszki w Obornikach Śląskich (706.2 KB)

15 Załącznik nr 14_Projekt - oświetlenie drogowe Bagno - Osolin (1.2 MB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

1) odpowiedź zapytanie 1 (64 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 157.59k Format: .pdf Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 73.08k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2__Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 85.75k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 33.87k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.43k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 48.9k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 34.05k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.8k Format: .pdf Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 43.97k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Przedmiar_robot_-_oswietlenie_drogowe_ul._Komuny_Paryskiej_w_Obornikach_Slaskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 57.09k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10__Przedmiar_robot_-_oswietlenie_drogowe_ul._Kosciuszki_w_Obornikach_Slaskich.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 55.08k Format: .pdf Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Przedmiar_robot_-_oswietlenie_drogowe_Bagno_-_Osolin.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.53k Format: .pdf Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt_-_oswietlenie_drogowe_ul._Komuny_Paryskiej_w_Obornikach_Slaskich.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 350.97k Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Projekt_-_oswietlenie_drogowe_ul._Kosciuszki_w_Obornikach_Slaskich.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 706.15k Format: .rar Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt_-_oswietlenie_drogowe_Bagno_-_Osolin.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.22M Format: .rar Pobierz

odpowiedz_zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 63.96k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 614
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-04-19 10:52:09
Czas publikacji: 2013-04-19 10:52:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak