Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na: BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE 

 

OGŁOSZENIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA:
BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

(  zamieszczone w BZP w dniu 16.05.2013, nr ogłoszenia: 78265 - 2013)

Zamawiający: GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE Trzebnicka 1  55-120 Oborniki Śląskie

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

  • w zakresie proceduralnym:

1

  Marek Pendyk -  inspektor ds zamówień publicznych

tel. (71) 310 35 19 w. 437.

  • w zakresie merytorycznym:

1

  Małgorzata Świrska – inspektor ds budownictwa

 tel. (71) 310-35-19 w. 437

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.oborniki-slaskie.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie  0,00 zł brutto można otrzymać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 09.

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

BUDOWA TARGOWISKA STAŁEGO „MÓJ RYNEK” W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE

Wspólny Słownik Zamówień: 45213140-6 - Roboty budowlane w zakresie targowisk, 45212140-9 - Obiekty rekreacyjne

Zakres zamówienia: wg projektu budowlano-wykonawczego, przedmiarów robót, opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2013-11-30

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

2

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia - realizacja w ciągu ostatnich pięciu lat od daty składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy to w tym okresie robót podobnych co do rozwiązań technologicznych jak będących przedmiotem zamówienia w tym:

1) budowa nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej cementowej o powierzchni co najmniej 5 000 m2 łącznie,

2) budowa co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o powierzchni zabudowy min. 100 m2 łącznie, razem z instalacjami wewnętrznymi,

3) montaż konstrukcji stalowych wiat lub hal,

4) budowa instalacji wod.- kan.,

5) budowa sieci i instalacji elektrycznych łącznie z oświetleniem terenu,

6) wykonanie robót związanych z małą architekturą, w tym nasadzenia niskie i średniowysokie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ ROBÓT BUDOWLANNYCH popartych stosownymi poświadczeniami np. referencjami.

3

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy.

4

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: co najmniej jedna osoba do kierowania robotami ogólnobudowlanymi, pełniąca jednocześnie funkcję kierownika budowy, co najmniej jedna osoba do kierowania robotami drogowymi, co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji wod.-kan., co najmniej jedna osoba do kierowania robotami instalacyjnymi w zakresie instalacji i sieci elektrycznych

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczeń Wykonawcy oraz informacji zawartych w druku WYKAZ OSÓB.

5

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, w tym: opłacający bez zwłok podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie: oświadczenia Wykonawcy oraz zaświadczeń odpowiednich naczelników urzędu skarbowego oraz ZUS bądź KRUZ.

Wadium: oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 45 000.00 zł (słownie:  czterdzieści pięć tysięcy 00/100 zł) 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr Punkt obsługi interesantów do dnia 2013-06-04 do godz. 10:00.

Termin związania ofertą: 30 dni

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Oborniki Śląskie dnia: 2013-05-16

B U R M I S T R Z

 

-mgr Sławomir Błażewski-

 

Załączniki:

01 SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona (180.8 KB)

02 Załącznik nr 1_Formularz ofertowy (92.5 KB)

03 Załącznik nr 2_Wzór umowy (101.3 KB)

04 Załącznik nr 3_Oświadczenie o spełnianiu warunków (49.9 KB)

05 Załącznik nr 4_Wykaz robót budowlanych (64.3 KB)

06 Załącznik nr 5_Wykaz osób (67.2 KB)

07 Załącznik nr 6_Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach (50 KB)

08 Załącznik nr 7_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (66.7 KB)

09 Załącznik nr 8_Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (61.6 KB)

10 Załącznik nr 9_Projekt-CZĘŚĆ OPISOWA (321.9 KB)

11 Załącznik nr 10_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_ARCHITEKTURA (4.1 MB)

12 Załącznik nr 11_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_DROGI (871.4 KB)

13 Załącznik nr 12_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_INST. ELEKTRYCZNE (3 MB)

14 Załącznik nr 13_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_INST. SANITARNE (3.7 MB)

15 Załącznik nr 14_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_KONSTRUKCJA (4 MB)

16 Załącznik nr 15_Projekt-CZĘŚĆ RYSUNKOWA_ZAGOSPODAROWANIE TERENU (4.8 MB)

17 Załącznik nr 16_Przedmiary robót (304.7 KB)

18 Załącznik nr 17_Specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych (1.6 MB)

 

UZUPEŁNIENIA:

1) przedmiary instalacyjne w formacie ath (40.7 KB)

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA:

1) odpowiedzi-zapytanie 1 (76 KB)

2) odpowiedzi-zapytanie 2 (64.2 KB)

 

Załączniki

01_SIWZ_-_na_roboty_budowlane_procedura_uproszczona.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 180.76k Format: .pdf Pobierz

10_Zalacznik_nr_9_Projekt-CZESC_OPISOWA.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 321.87k Format: .rar Pobierz

16_Zalacznik_nr_15_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_ZAGOSPODAROWANIE_TERENU.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.82M Format: .rar Pobierz

15_Zalacznik_nr_14_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_KONSTRUKCJA.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.01M Format: .rar Pobierz

14_Zalacznik_nr_13_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_INST._SANITARNE.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 3.7M Format: .rar Pobierz

13_Zalacznik_nr_12_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_INST._ELEKTRYCZNE.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 2.98M Format: .rar Pobierz

12_Zalacznik_nr_11_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_DROGI.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 871.36k Format: .rar Pobierz

02_Zalacznik_nr_1_Formularz_ofertowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 92.55k Format: .pdf Pobierz

11_Zalacznik_nr_10_Projekt-CZESC_RYSUNKOWA_ARCHITEKTURA.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 4.07M Format: .rar Pobierz

09_Zalacznik_nr_8_Dokumenty_dotyczace_przynaleznosci_do_grupy_kapitalowej.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 61.62k Format: .pdf Pobierz

08_Zalacznik_nr_7_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 66.67k Format: .pdf Pobierz

07_Zalacznik_nr_6_Oswiadczenie_o_posiadanych_uprawnieniach.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 50.03k Format: .pdf Pobierz

06_Zalacznik_nr_5_Wykaz_osob.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 67.24k Format: .pdf Pobierz

05_Zalacznik_nr_4_Wykaz_robot_budowlanych.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.29k Format: .pdf Pobierz

04_Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 49.88k Format: .pdf Pobierz

03_Zalacznik_nr_2_Wzor_umowy.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 101.31k Format: .pdf Pobierz

17_Zalacznik_nr_16_Przedmiary_robot.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 304.66k Format: .rar Pobierz

18_Zalacznik_nr_17_Specyfikacje_wykonania_i_odbioru_robot_budowlanych.rar

Data: Brak danych Rozmiar: 1.6M Format: .rar Pobierz

przedmiary_instalacyjne_ath.zip

Data: Brak danych Rozmiar: 40.72k Format: .zip Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_1.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 75.96k Format: .pdf Pobierz

odpowiedzi-zapytanie_2.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 64.2k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 634
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Obornikach Śląskich
Osoba wprowadzająca informację : Marek Pendyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Marek Pendyk
Czas wytworzenia: 2013-05-17 10:08:52
Czas publikacji: 2013-05-17 10:08:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak